824/2003

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 25 september 2003

Statsrådets förordning om ändring av aravaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från miljöministeriet,

ändras i aravaförordningen av den 30 december 1993 (1587/1993) 31, 32, 34, 35, 36 §, 36 a § 2 mom., 37 § 2 och 3 mom. samt 38 a §,

av dessa lagrum 34 § sådan den lyder dels i förordning 403/1998 och dels i förordning 595/2000, 35 § delvis ändrad i nämnda förordning 403/1998, 36 a § i förordning 131/2003, 37 § i förordning 1075/1999 och 38 a § i förordning 1403/1995 samt

fogas till förordningens 5 kap. nya 30 a, 35 a och 35 b §, som följer:

30 a §
Amorteringar på hyresaravalån

Ett hyresaravalån kan återindrivas i form av annuiteter som täcker amorteringarna och räntorna så som föreskrivs i 32―35 och 36 §. Då låntagaren så önskar kan amorteringsbeloppen på ett lån för hyreshus, anskaffning av hyreshus, hyresbostad och anskaffning av hyresbostad alternativt vara fasta så som anges i 35 a §.

31 §
Den fasta räntan på hyresaravalån

För ett hyresaravalån, med undantag av ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende, uppbärs en fast årlig ränta på det lånekapital som lyfts fram till den tidpunkt från vilken den första annuiteten skall räknas, eller till den tidpunkt från vilken amorteringarna enligt 35 a § inleds.


32 §
Bestämmandet av den första annuiteten eller amorteringen för hyresaravalån

Den första annuiteten för ett hyreshuslån fastställs så, att den räknas, eller betalningen av amorteringarna inleds, från den 1 mars som följer efter att huset har godkänts för användning. Låntagaren skall inom två veckor underrätta Statskontoret om att huset godkänts för användning.

Den första annuiteten för ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av hyresbostad fastställs så, att den räknas, eller betalningen av amorteringarna inleds, från den 1 mars efter att första låneposten lyfts.

Den första annuiteten för ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende fastställs så, att den räknas från den 1 mars som följer sex månader efter beslutet om att lånet beviljats.

Den myndighet som beviljar lånet kan av särskilda skäl på ansökan av låntagaren fastställa att den första annuiteten för ett lån som avses i 2 eller 3 mom. räknas, eller att betalningen av amorteringarna inleds, ett år senare än den ovan angivna tidpunkten. Låntagaren skall senast tre månader före den dag från vilken den första annuiteten har fastställts eller amorteringarna inletts sända in ansökan till myndigheterna. Av särskilda skäl kan ansökan behandlas och ärendet avgöras även om ansökan inte har gjorts inom den stadgade tiden.

34 §
Nedsättning av annuiteten för hyresaravalån

I fråga om lån som beviljats av bostadsfonden kan Statskontoret och i fråga om lån som beviljats av kommunen kan kommunen på ansökan av låntagaren med stöd av 17 § 4 mom. (719/2003) aravalagen sänka annuiteten för ett hyreshuslån eller ett hyresbostadslån högst så mycket att den i 7 § lagen om bostadsbidrag (408/1975) avsedda nivån för boendeutgifterna nås.

Annuiteten för ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende kan på de grunder som anges i 1 mom. sänkas för högst fem år i sänder. Fem år efter nedsättningen av annuiteten återgår den till den nivå på vilken den, utan nedsättningen, skulle ha legat under nedsättningstidens första år. Annuiteten eller amorteringarna för andra lån för samma objekt kan inte sänkas, om inte den i detta moment avsedda nedsättningen har gjorts.

Nedsättningen av annuiteten kan lämnas ogjord, om husets ägare inte har fusionerat de hyreshus som han äger till ett bolag eller till enheter som av grundad anledning är ändamålsenliga och jämnat ut hyrorna, eller om ägaren har underlåtit att vidta andra åtgärder för att göra hyran skälig.

35 §
Den årliga justeringen av annuiteten för hyresaravalån

Statskontoret justerar annuiteten för hyresaravalån räknat från den 1 mars varje kalenderår.

Annuiteten justeras procentuellt. Storleken på justeringen av annuiteten för ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad motsvarar förändringen i konsumentprisindexet. Storleken på justeringen av annuiteten för ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende motsvarar förändringen i konsumentprisindexet ökad med 1,5 procentenheter. Som förändring i konsumentprisindexet beaktas dock högst 10 procent.

35 a §
Amortering på ett hyresaravalån med fasta amorteringar

Amorteringen för ett hyresaravalån med fasta amorteringar uppbärs från den 1 mars till den 1 mars följande år (amorteringsperioden) och räknas på det ursprungliga kapitalet som följer:

Amorteringsperiod Amorteringsprocent på det ursprungliga lånekapitalet
1 0,20
2 0,25
3 0,35
4 0,40
5 0,45
6 0,50
7 0,55
8 0,65
9 0,70
10 0,75
11 0,85
12 0,90
13 0,95
14 1,05
15 1,10
16 1,20
17 1,30
18 1,40
19 1,45
20 1,50
21 1,60
22 1,65
23 1,75
24 1,95
25 2,15
26 2,40
27 2,60
28 2,90
29 3,15
30 3,45
31 3,75
32 4,05
33 4,40
34 4,80
35 5,15
36 5,80
37 6,60
38 7,65
39 8,45
40 9,25

Om ett hyresaravalån med fasta amorteringar har beviljats för ett bostadsrättshus, skall det, avvikande från vad som föreskrivs i 2 mom., amorteras på följande sätt:

Amorteringsperiod Amorteringsprocent på det ursprungliga lånekapitalet
1 0,35
2 0,40
3 0,45
4 0,55
5 0,60
6 0,65
7 0,75
8 0,85
9 0,90
10 1,00
11 1,05
12 1,15
13 1,25
14 1,30
15 1,40
16 1,45
17 1,55
18 1,60
19 1,70
20 1,75
21 1,85
22 2,05
23 2,30
24 2,55
25 2,80
26 3,05
27 3,35
28 3,65
29 3,95
30 4,30
31 4,65
32 5,00
33 5,40
34 5,85
35 6,30
36 6,75
37 7,25
38 8,25
35 b §
Nedsättning av amorteringen på ett hyresaravalån med fasta amorteringar

Om amorteringarna och räntan på ett hyresaravalån med fasta amorteringar enligt 35 a § tillsammans leder till att medelhyran i hyreshuset eller hyran för en hyresbostad blir högre än de i 7 § lagen om bostadsbidrag I fråga om lån som beviljats av bostadsfonden kan Statskontoret och i fråga om lån som beviljats av kommunen kan kommunen på ansökan av låntagaren med stöd av 17 § 4 mom. aravalagen lägga upp en tabell för amorteringarna på ett lån med fasta amorteringar som avviker från vad som anges i 35 a §. Amorteringarna kan sänkas högst så mycket att den i 7 § lagen om bostadsbidrag avsedda nivån för boendeutgifterna nås.

Nedsättningen av amorteringar kan lämnas ogjord, om husets ägare inte har fusionerat de hyreshus som han äger till ett bolag eller till enheter som av grundad anledning är ändamålsenliga och jämnat ut hyrorna, eller om ägaren har underlåtit att vidta andra åtgärder för att göra hyran skälig.

36 §
Minskning av annuiteten för ett hyreshuslån eller av grunderna för beräkning av amorteringen till följd av inlösen

Inlöses i ett hyreshus en bostadslägenhet som ägarbostad med stöd av aravabegränsningslagen, minskar Statskontoret annuiteten för bolagets hyreshuslån med ett belopp som motsvarar den inlösta lägenhetens andel av annuiteten för bolagets lån. Om det är fråga om ett lån med fasta amorteringar, minskar Statskontoret beräkningsgrunden för amorteringen med en summa som motsvarar den inlösta lägenhetens andel av bolagets ursprungliga lån.

36 a §
Referensräntan för hyresaravalån

Statskontoret fastställer årligen med en hundradedels procentenhets noggrannhet den räntesats som avses i 1 mom. för den 36 månaders period som gått ut i slutet av juli för den annuitetsperiod och den amorteringsperiod som börjar den 1 mars följande år.

37 §
Räntan på hyresaravalån

Om den referensränta som avses i 36 a § överstiger beloppet för bassjälvriskandelen, beräknas räntebeloppet för ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad genom att man till räntan för bassjälvriskandelen tills vidare adderar en procentandel enligt följande tabell av den andel av referensräntan som överstiger bassjälvrisken.

Amorterings- eller annuitetsperiod procentandel
1 5
2 7
3 9
4 11
5 13
6 16
7 18
8 20
9 22
10 26
11 30
12 34
13 38
14 42
15 46
16 50
17 54
18 58
19 66
20 74
21 82
22 90
23 98
24 ― 100

Om ett hyreshuslån eller ett lån för anskaffning av hyreshus har beviljats för ett bostadsrättshus, adderas till bassjälvriskbeloppet tills vidare en procentandel enligt följande tabell av den andel av referensräntan som överstiger bassjälvrisken.

Amorterings- eller annuitetsperiod procentandel
1 10
2 12
3 14
4 16
5 18
6 21
7 23
8 25
9 27
10 31
11 35
12 39
13 43
14 47
15 51
16 59
17 67
18 75
19 83
20 91
21 99
22 ― 100

38 a §
Maximiränta för hyresaravalån som uppbärs som annuiteter

Med avvikelse från vad som stadgas om räntan i 37 § får den ränta som bärs upp för ett hyresbostadsaravalån dock högst vara lika stor som annuiteten för lånet.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003. Förordningens 35 § träder i kraft dock från den 1 mars 2004.

På hyresaravalån som beviljats före den 1 mars 2003 tillämpas 37 § och på långfristiga ombyggnadslån för hyresboende som ansökts om före den 15 juni 1998 tillämpas 34 § sådana som de tillämpades då denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 25 september 2003

Minister
Hannes Manninen

Lagstiftningsråd
Tiina Rautio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.