813/2003

Given i Helsingfors den 18 september 2003

Statsrådets förordning om ändring av 24 och 31 § förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 19 december 1997 om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997), 24 och 31 §, av dessa lagrum 24 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 107/2003, som följer:

24 §
Minimikrav för befälhavarbehörighet

Befälhavaren på ett fartyg, vars bruttodräktighet är högst 100 och som går i ett namngivet och avgränsat område inom trafikområde I i inrikes fart, skall inneha förarbrev eller ett i 46 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg (65/2000) avsett förarbrev B för fiskefartyg.

Befälhavaren på ett fartyg, vars bruttodräktighet understiger 300 och som går i inrikes fart, skall inneha skepparbrev i inrikes fart eller ett i 47 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg avsett förarbrev A för fiskefartyg. Av befälhavare för passagerarfartyg som går i trafik inom trafikområde III i inrikes fart krävs dessutom 12 månaders sjötjänst som styrman eller befälhavare.

Befälhavaren på ett fartyg, vars bruttodräktighet är minst 300 men under 1 000 och som går i inrikes fart, skall inneha vaktstyrmansbrev. Av befälhavare på passagerarfartyg krävs dessutom 12 månaders sjötjänst som styrman eller befälhavare.

Befälhavaren på ett fartyg, vars bruttodräktighet är minst 1 000 men under 3 000 och som går i inrikes fart, skall inneha antingen överstyrmansbrev eller vaktstyrmansbrev samt skall ha fullgjort sjötjänst som vaktstyrman under 36 månaders tid eller som vaktstyrman under 24 månaders tid, varav minst 12 månader som överstyrman.

Befälhavaren på ett fartyg, vars bruttodräktighet understiger 1 000 och som går i närfart, skall inneha vaktstyrmansbrev och ha fullgjort sjötjänst som vaktstyrman under 12 månaders tid. Av denna sjötjänst skall minst sex månader vara tjänstgöring i närfart. Om erhållande av vaktstyrmansbrev baserar sig på ett tidigare skepparbrev på det sätt som avses i 67 § 2 mom., kan innehavaren av ett sådant behörighetsbrev på ovan anförda villkor vara befälhavare på ett fartyg som går i trafik på Östersjön.

Befälhavaren på ett fartyg, vars bruttodräktighet är minst 1 000 men under 3 000 och som går i närfart på Östersjön, skall inneha antingen överstyrmansbrev eller vaktstyrmansbrev samt skall ha fullgjort sjötjänst som vaktstyrman under 36 månader eller som vaktstyrman under 24 månader, varav minst 12 månader som överstyrman. Av denna sjötjänst som vaktstyrman skall minst 12 månader vara tjänstgöring i närfart.

Befälhavaren på ett fartyg vars bruttodräktighet är minst 1 000 men under 3 000 och som går i närfart utanför Östersjön, skall inneha överstyrmansbrev.

Befälhavaren på ett fartyg, vars bruttodräktighet understiger 500 och som går i fjärrfart, skall ha vaktstyrmansbrev och ha fullgjort sjötjänst som vaktstyrman under 36 månader eller som vaktstyrman under 24 månader, varav minst 12 månader som överstyrman. Av denna sjötjänst som vaktstyrman skall minst 12 månader vara tjänstgöring i närfart.

Befälhavaren på ett fartyg vars bruttodräktighet är minst 3 000 samt på ett fartyg vars bruttodräktighet är minst 500 och som går i fjärrfart, skall inneha sjökaptensbrev.

31 §
Minimikrav för maskinchefs behörighet

Befälhavaren på ett fartyg i inrikes fart, vars maskineffekt understiger 350 kW och vars maskinkontrollinstrument är placerade så att maskineriet kan kontrolleras från styrplatsen, skall inneha minst förarbrev.

Maskinchefen på ett fartyg i inrikes fart, vars maskineffekt är minst 350 kW men under 750 kW, skall inneha maskinskötarbrev.

Maskinchefen på ett fartyg i inrikes fart, vars maskineffekt är minst 750 men under 1 500 kW, skall inneha vaktmaskinmästarbrev.

Maskinchefen på ett fartyg i närfart, vars maskineffekt är minst 350 kW men under 1 500 kW, skall inneha vaktmaskinmästarbrev samt ha fullgjort sjötjänst som vaktmaskinmästare under minst 12 månaders tid.

Maskinchefen på ett fartyg i fjärrfart, vars maskineffekt är minst 350 kW men under 750 kW, skall inneha vaktmaskinmästarbrev samt ha fullgjort sjötjänst som vaktmaskinmästare under minst 12 månaders tid.

Maskinchefen på ett fartyg i fjärrfart, vars maskineffekt är minst 750 kW men under 3 000 kW, skall inneha maskinmästarbrev samt sjötjänst som maskinmästare under minst 6 månaders tid.

Maskinchefen på ett fartyg i annan trafik än fjärrfart, vars maskineffekt är minst 1 500 kW men under 3 000 kW, skall inneha maskinmästarbrev samt ha fullgjort sjötjänst som maskinmästare under minst 6 månaders tid.

Maskinchefen på ett fartyg, vars maskineffekt är minst 3 000 kW, skall inneha övermaskinmästarbrev.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2003.

Helsingfors den 18 september 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringssekreterare
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.