811/2003

Given i Helsingfors den 18 september 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 december 2001 om förrättningsarvoden till veterinärer (1234/2001) 1 § 2 mom., 2 § H -punkten, 4 § 2 mom. och 9 § 1 mom. som följer:

1 §

Denna förordnings 2 §, 4 § 2 och 3 mom. samt 6 och 7 § tillämpas även på arvoden och ersättningar som av statens medel betalas till en veterinär som av länsstyrelsen har förordnats att utföra besiktning av renkött eller förordnats att övervaka renslakterier och renslaktplatser. Arvodena och ersättningarna betalas av länsstyrelsen.

2 §

För förrättningarna betalas arvode enligt följande:

H. Besiktning av renkött samt övervakning av renslakteri och renslaktplats per timme 32,3
Den tid som berättigar till arvode enligt denna punkt är den tid som behövs för besiktningen och övervakningen samt åtgärder i samband med dessa samt till resa från tjänstegöringsstället eller bostaden till besiktningsplatsen och tillbaka. Arvodet är dock minst 1,35 euro per varje besiktigad kropp.
4 §

För besiktning av renkött samt övervakning av renslakteri och renslaktplats betalas arvodet enligt 2 § H -punkten höjt med 20 procent, om besiktningen utförs mellan klockan 17.00 och 22.00. Om förrättningen äger rum mellan klockan 22.00 och 8.00 eller på en söndag eller en allmän helg- eller fridag, är höjningen 50 procent.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.Denna förordning träder i kraft den 24 september 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 september 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Timo Rämänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.