807/2003

Given i Helsingfors den 16 september 2003

Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992), sådan den lyder i lag 1114/1998 och i lag 716/2002:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 11 104 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård hälsovård
0― 6-åringar 4 290,02 538,40
7―64-åringar 307,88 612,39
65―74-åringar 571,75 1 451,12
75―84-åringar 3 492,29 2 798,77
personer som fyllt 85 år 9 757,32 4 858,85
3 §

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 391,28 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 35,72 euro.

4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 264,80 euro per kommuninvånare.

5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 489,95 euro per kommuninvånare.

6 §

År 2004 uppgår statsandelen för kostnader som föranleds av sådana anläggningsprojekt för social- och hälsovårdsservice som fastställts före år 2004 till uppskattningsvis 4,9 miljoner euro och år 2005 till 0,8 miljoner euro.

7 §

Om inte annat bestäms i statsbudgeten är statsunderstöd (1 000 euro) för social- och hälsovårdsprojekt för åren 2004―2005 följande:

2004 2005
Utvecklingsprojekt för social- och hälsovården 12 330 19 430
Utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet 30 000 30 000
Anläggningsprojekt 8 000 5 000
Sammanlagt 50 330 54 430

Av det statsunderstöd som år 2004 är disponibelt för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården står 4 miljon euro till social- och hälsovårdsministeriets förfogande.

Av det statsunderstöd som åren 2004 och 2005 är disponibelt för utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet står under vartdera året 20 miljoner euro till social- och hälsovårdsministeriets förfogande.

Av det statsunderstöd som åren 2004 och 2005 är disponibelt för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården skall länsstyrelserna rikta merparten till projekt enligt det nationella utvecklingsprojektet för det sociala området och till genomförandet av det nationella alkoholprogrammet.

8 §

Statsunderstöd till projekt inom social- och hälsovården beviljas endast om kommunen eller samkommunen har beslutat genomföra tillräckliga arrangemang som syftar till att effektivera servicen. Detta gäller särskilt förbättrandet av det regionala samarbetet och förtydligandet av arbetsfördelningen i vården.

9 §

De kommuner och samkommuner som uppfyller villkoren i 8 § kan beviljas statsunderstöd år 2004 och villkorligt beslut om beviljande av stöd för 2005 kan fattas med avseende på sådana utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet som gäller något av följande områden

1) tryggande av vårdens tillgänglighet,

2) säkerställande av hälsovårdscentralernas funktionsduglighet,

3) utvecklande av samarbetet mellan hälsovårdscentralerna och den specialiserade sjukvården samt arrangemang som syftar till att effektivera servicen,

4) tryggande av mentalvårdstjänsternas funktionsduglighet, samt

5) tryggande av tillgången till personal och säkerställande av personalens kompetens.

10 §

De kommuner och samkommuner som uppfyller villkoren i 8 § kan beviljas statsunderstöd år 2004 och villkorligt beslut om beviljande av stöd för 2005 kan fattas med avseende på projekt enligt det nationella utvecklingsprojektet för det sociala området samt projekt som genomför det nationella alkoholprogrammet.

11 §

Statsunderstöd kan år 2004 förutom för de projekt som nämns i 9―10 § beviljas för sådana utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården för vilka länsstyrelsen år 2003 har fattat ett villkorligt beslut om beviljande av stöd och vilka gäller något av följande områden:

1) verkställande av de riksomfattande kvalitetsrekommendationerna,

2) främjande av förebyggandet av utslagning i samarbete med social- och hälsovården,

3) tryggande av tillgången till service och kvaliteten på tjänsterna oberoende av boningsort,

4) tryggande av tillgången till personal och säkerställande av personalens kompetens, samt

5) tryggande av den åldrande befolkningens funktionsförmåga, stöd för de äldre så att de kan bo kvar hemma samt tillgodoseende av de äldres servicebehov.

12 §

Av det anslag som enligt 7 § är disponibelt för social- och hälsovårdsministeriet kan understöd beviljas för projekt som rör specialupptagningsområden, projekt som överskrider län och sjukvårdsdistrikt, utvecklingsprojekt för social- och hälsovårdstjänster för språkliga eller kulturella minoriteter och sådana utvecklingsprojekt för datateknologin inom social- och hälsovården som är av riksomfattande betydelse samt för andra utvecklingsprojekt på basis av deras omfattning eller deras riksomfattande betydelse.

Om understöd för ett utvecklingsprojekt enligt de grunder som nämns i 1 mom. har sökts hos länsstyrelsen av det anslag som anvisats länsstyrelsen, kan länsstyrelsen överföra ansökan till social- och hälsovårdsministeriet för behandling. Om överföringen skall avtalas med social- och hälsovårdsministeriet.

13 §

Då statsunderstöd beviljas för projekt enligt det nationella utvecklingsprojektet för det sociala området eller projekt enligt 11 § eller då ett i 10 § avsett villkorligt beslut om beviljande av stöd fattas bör följande kriterier beaktas:

1) projektets omfattning när det gäller de ekonomiska regionerna eller huruvida projektet genomförs som ett samarbete mellan flera kommuner,

2) att projektet är nära förknippat med utvecklingen av det kommunala servicesystemet,

3) effekterna av projektet och i vilken grad det kan utnyttjas,

4) att projektet medför bestående förbättringar när det gäller tillhandahållandet av tjänster eller med avseende på arbetsmetoder,

5) att projektet säkerställer specialkunnandet inom social- och hälsovårdstjänsterna,

6) att projektet medför en förbättring av tjänsterna inom öppenvården,

7) att projektet främjar social- och hälsovårdstjänsternas tillgänglighet,

8) att projektet tryggar det grundläggande socialarbetets verksamhetsbetingelser,

9) att projektet ger kommuninvånare och användare av tjänster större delaktighet och bättre möjligheter att påverka, eller

10) att projektet bidrar till att stärka samarbetet mellan de olika aktörerna.

14 §

Då statsunderstöd beviljas för utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet skall förutom de kriterier som bör beaktas enligt 13 § 1―4 punkten samt 10 punkten även följande beaktas:

1) att behovet av vård minskar och vårdens tillgänglighet och kvalitet förbättras,

2) att verksamheten vid hälsocentralerna samt mentalvårdsarbetet och missbrukarvården organiseras i samarbete med socialsektorn inom kommunerna, så att det skapas funktionella helheter på regional nivå där de regionala förhållandena samt behovet av samarbete med den specialiserade sjukvården beaktas,

3) att det funktionella samarbetet inom den specialiserade sjukvården och arbetsfördelningen utvecklas enligt specialupptagningsområde i sjukvårdsdistrikten och mellan dem,

4) att det interna samarbetet när det gäller aktörer som omfattas av lagen om specialiserad sjukvård och folkhälsolagen samt samarbetet aktörerna emellan ökar och arbetsfördelningen görs tydligare,

5) att hälso- och sjukvårdstjänsterna utvecklas på lång sikt,

6) att sådana nya arbetsmetoder för förebyggande av sjukdomar som har stor inverkan utvecklas på regional nivå,

7) att sådana nya arbetsmetoder för diagnos och behandling av sjukdomar som har stor inverkan utvecklas på regional nivå,

8) att utvecklingen av verksamheten stöds genom personalutbildning bl.a. så att det multiprofessionella samarbetet och färdigheterna när det gäller ledarskap förbättras,

9) att den regionala jämlikheten och jämlikheten mellan olika befolkningsgrupper samt de språkliga förhållandena beaktas, eller

10) att projektet rationaliserar hälsovårdsservicesystemet.

15 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 16 september 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Kanslichef
Markku Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.