805/2003

Given i Helsingfors den 18 september 2003

Lag om ändring av 44 kap. 11 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 44 kap. 11 § strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådant detta lagrum lyder i lag 400/2002, ett nytt 2 mom. som följer:

44 kap.

Om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet

11 §
Sprängämnesbrott

Som sprängämnesbrott anses inte sådant innehav av sprängämnen som avses i 1 mom. och som strider mot lagen om explosionsfarliga ämnen eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av den, om den som innehar sådana sprängämnen på eget initiativ gör en anmälan till polisen om sprängämnena och överlämnar dem i polisens besittning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 5/2003
FvUB 2/2003
RSv 12/2003

Helsingfors den 18 september 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.