804/2003

Given i Helsingfors den 18 september 2003

Lag om ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998) 99 och 100 § samt i 119 § 2 mom. det inledande stycket och 2 punkten, samt

fogas till lagen en ny 68 a §, till 91 § ett nytt 2 mom. samt till 101 §, sådan den lyder i lag 601/2001, ett nytt 3 mom. som följer:

68 a §
Undantag från återkallelse av tillstånd och godkännande

Gör en tillståndshavare eller en person som godkänts som vapenansvarig eller vapensamlare på eget initiativ en anmälan till polisen om olovliga skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller om olovliga sprängämnen och överlämnar dem i polisens besittning, återkallas inte tillståndshavarens tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler eller godkännandet av den vapenansvariga eller vapensamlaren på grund av det olovliga innehavet av de överlämnade föremålen.

91 §
Omhändertagande

Polisen skall också fatta beslut om omhändertagande då innehavare av olovliga skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler på eget initiativ gör en anmälan till polisen om föremålen och överlämnar dem i polisens besittning. Ett beslut om omhändertagande av ett föremål förfaller, om polisen tar föremålet i beslag enligt 4 kap. tvångsmedelslagen (450/1987) eller om föremålet förklaras förverkat till staten.

99 §
Överlämnande av föremål som är i polisens besittning

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande enligt 91 § 1 mom. samt skjutvapen som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande enligt 91 § 2 mom. kan inom tre månader från det beslutet fattades överlämnas till en person som har behörigt tillstånd och som ägaren anger eller godkänner. Polisen kan av särskilda skäl förlänga tidsfristen med högst tre månader.

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande enligt 91 § 2 mom. överlämnas till föremålens ägare, om denna är känd för polisen och har tillstånd att inneha föremålen. Ett skjutvapen kan överlämnas också till en ägare som inte har tillstånd att inneha vapnet, om vapnet försätts i varaktigt obrukbart skick.

100 §
Försäljning för ägarens räkning och överföring i statens ägo

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler enligt 99 § 1 mom. som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande och som inte överlämnats till någon som har behörigt tillstånd säljs av polisen för ägarens räkning på offentlig auktion. Polisen säljer också ett skjutvapen som avses i 99 § 2 mom. för ägarens räkning på offentlig auktion, om ägaren inte har tillstånd att inneha vapnet eller om vapnet inte försätts i varaktigt obrukbart skick. Från försäljningspriset får avdras nödvändiga kostnader för hantering av föremålet och förrättande av auktionen.

Vapendelar, gassprayer, patroner och särskilt farliga projektiler som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande enligt 91 § 2 mom. och som inte har överlämnats till de lagliga ägarna på det sätt som föreskrivs i 99 § 2 mom. övergår utan lösen i statens ägo. Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande enligt 91 § övergår utan lösen i statens ägo också om ägaren överlåter föremålet till staten utan ersättning. Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som enligt 1 mom. inte har blivit sålda vid en offentlig auktion eller som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut enligt 91 § 2 mom. och vars ägare inte är känd övergår också utan lösen i statens ägo.

101 §
Skjutvapenbrott

Som skjutvapenbrott anses inte innehav av ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler enligt 1 mom. 1 punkten, om den som innehar ett sådant föremål på eget initiativ gör en anmälan till polisen om föremålet och överlämnar det i polisens besittning.

119 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av inrikesministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om


2) förstöring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som har förklarats förverkade till staten eller som staten fått i sin ägo med stöd av denna lag, användning av sådana för statens behov eller överlåtelse av sådana till att bevaras i museum eller samling eller försäljning på offentlig auktion eller på något annat sätt,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 5/2003
FvUB 2/2003
RSv 12/2003

Helsingfors den 18 september 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.