784/2003

Given i Helsingfors den 4 september 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om luftkvaliteten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 9 augusti 2001 om luftkvaliteten (711/2001) 2 § 5 punkten, 6 § och punkt 7 i bilaga 7 samt

ändras 11 § 2 mom., 14 § och bilaga 5 som följer:

11 §
Information och varning till befolkningen

Om tröskelvärdet för varning i 5 § överskrids skall befolkningen informeras om den risk som föroreningarna utgör. Förutom information som avses i 1 mom. skall befolkningen ges den information som nämns i bilaga 5 via radio, TV eller tidningar.

14 §
Införande av information i datasystemet för miljövårdsinformation

Kommunen skall lämna information om nätverk för mätning av föroreningar enligt 3―5 §, om mätmetoder, mätningarnas ändamål, uppmätta koncentrationer, överskridningar av gränsvärden och tröskelvärden för varning samt om orsaker till överskridningen av gränsvärdena och annan nödvändig information för införande i datasystemet för miljövårdsinformation, luftkvalitetsdelen, senast den 15 april det år som följer efter referensperioden.

Kommunen skall lämna den preliminärä informationen om överskridning av de i 5 § föreskrivna tröskelvärdena för varning, om uppmätta koncentrationer och om överskridningens längd för införande i datasystemet för miljövårdsinformation, luftkvalitetsdelen, senast inom en månad efter att gränsvärdena överskridits.


Denna förordning träder i kraft den 9 september 2003.

Europaparlamentets och rådets direktiv: 2002/3/EG; EUT nr L 67, 9.3.2002, s. 14

Helsingfors den 4 september 2003

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringssekreterare
Oili Rahnasto

Bilaga 5

Information till befolkningen då tröskelvärdet för information och varning överskrids

Den information som enligt 11 § skall lämnas till befolkningen bör innehålla minst följande uppgifter:

- datum och klockslag då tröskelvärdet för varning överskreds,

- den mätplats eller det område där överskridningen skedde,

- orsaken till överskridningen, om orsaken är känd,

- prognoser:

- det geografiska område som berörs av överskridningen,

- förändringar i koncentrationerna (förbättring, stabilisering eller försämring),

- orsakerna till förväntade förändringar,

- uppskattning av hur länge överskridningen väntas fortgå,

- information om känsliga befolkningsgrupper som kan få symptom på grund av överskridningar,

- lämplig information om hälsoeffekter samt

- rekommenderade försiktighetsåtgärder för olika känsliga befolkningsgrupper.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.