761/2003

Given i Helsingfors den 22 augusti 2003

Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på automatisk behandling av personuppgifter som behövs för skötseln av de uppgifter som avses i 1 § polislagen (493/1995) och på annan behandling av personuppgifter, då de utgör eller är avsedda att utgöra ett personregister eller en del av ett sådant. På behandling av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag.

Utöver vad som föreskrivs i denna lag iakttas internationella avtal som är bindande för Finland.

2 kap.

Polisens informationssystem

2 §
Informationssystemet för polisärenden

Informationssystemet för polisärenden är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk databehandling. Informationssystemet för polisärenden kan innehålla personuppgifter som polisen måste behandla för att kunna utföra de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. polislagen.

I informationssystemet får, av de uppgifter som gäller identiteten i fråga om en person som är misstänkt för brott eller är föremål för förundersökning, polisundersökning, polisens åtgärder eller tvångsmedel, registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, nationalitet, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i en utländsk persons resedokument samt sådana uppgifter om personen som påverkar hans eller hennes egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet.

I informationssystemet får även annan nödvändig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. polislagen registreras enligt följande:

1) för att en person skall kunna påträffas, övervakas, observeras och skyddas, i fråga om personer som är efterlysta eller som har meddelats närings-, besöks- eller reseförbud eller som är villkorligt frigivna samt personer som ett besöksförbud avses skydda eller som är föremål för observation, orsaken till åtgärden, de begärda åtgärderna, den myndighet som har hand om efterlysningen, preskription av efterlysningen och andra uppgifter som behövs vid övervakningen av efterlysningar (efterlysningsuppgifter),

2) för att hitta fordon och registreringsskyltar som tillgripits eller efterspanas av någon annan orsak, identifieringsuppgifter om dem samt uppgifter som behövs för att de skall kunna återställas till ägaren eller innehavaren, samt uppgifter som behövs för att personer som är efterspanade eller föremål för observation och som rör sig med motorfordon skall kunna påträffas (uppgifter om efterspanade motorfordon),

3) för att hitta egendom som någon har förlorat genom brott, som har omhändertagits av polisen, som har förkommit eller innehafts av en försvunnen person, identifieringsuppgifter om egendomen samt uppgifter som behövs för att den skall kunna återställas till ägaren eller innehavaren och uppgifter som behövs för utredning av försvinnanden (egendomsuppgifter),

4) för att tiden för frihetsberövande skall kunna följas och övervakas samt säkerheten vid förvaring tryggas, i fråga om personer som har gripits, anhållits eller häktats med stöd av förundersökningslagen (449/1987), tvångsmedelslagen (450/1987), polislagen eller någon annan författning, uppgifter enligt 22 § förordningen om förundersökning och tvångsmedel (575/1988) som gäller anhållande, uppgifter som hänför sig till anmälningar om brott och gripande samt i enskilda fall uppgifter som påverkar säkerheten vid förvaring i fråga om den som varit berövad sin frihet (uppgifter om anhållna),

5) för en samlad sökning av registrerade anmälningar om brott, i fråga om personer misstänkta för brott anmälans nummer, gärningsdagen och gärningsplatsen, brottsbeteckning, tidpunkten för åtalspreskription samt straff och andra påföljder för brottet (uppgifter om brottsanmälningsindex och påföljder),

6) för att polisenheterna skall kunna underrättas och övervakningen inriktas, av polisen registrerade uppgifter som skall tillkännages särskilt på grund av att saken är brådskande, att det är fråga om en farosituation, för att brott skall kunna förebyggas eller av skäl som har samband med utredningen (uppgifter för förmedling av meddelanden),

7) för klassificering och analys av tillvägagångssättet vid misstänkta brott, uppgifter som baserar sig på anmälan om brott och undersökningsprotokoll, uppgifter om målsägande, uppgifter om den som misstänks för brott, uppgifter som gäller specificering av brott och beskrivning av händelseförloppet, uppgifter om egendom som har åtkommits genom brott, uppgifter som beskriver klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt uppgifter som behövs för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott (uppgifter om tillvägagångssätt),

8) för att personer som anmälts försvunna skall kunna hittas, nödvändiga uppgifter om försvunna personer och för att okända avlidna skall kunna identifieras för identifieringen nödvändiga uppgifter om okända avlidna (identifieringsuppgifter),

9) för identifiering av personer som misstänks för brott, för utredning av brott och för registrering av gärningsmän, i fråga om personer som misstänks eller har blivit dömda för brott, signalement enligt 6 kap. 4 § 1 och 4 mom. tvångsmedelslagen och DNA-profiler enligt 5 § i nämnda kapitel, videobilder på en person och skospår, uppgifter om ett misstänkt brott samt uppgifter som gäller registrering samt klassificering av en person (signalementsuppgifter),

10) för utförande och registrering av undersökningar och handräckningsuppdrag, uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen, vid undersökning enligt polislagen, i samband med polisåtgärder eller vid ett handräckningsuppdrag eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen (uppgifter om undersökning och handräckning) enligt följande:

a) om personer som misstänks för brott samt personer som gjort anmälan, uppträder som vittnen eller målsägande eller som har något annat samband med anmälan,

b) om rubriceringar i anmälningar om brott och övriga anmälningar, tvångsmedel, polisens åtgärder samt olika faser i förundersökning och polisundersökning,

c) om andra nödvändiga beskrivningar, omständigheter och specificeringar som hänför sig till polisens uppgifter, åtgärder eller händelser,

11) för sökning av en handling i polisens datorarkiv anmälan om uppgifter om undersökningen och handräckningen och identifikationsuppgifter i fallet samt sammandrag av redogörelsen (arkivuppgifter om undersökning och handräckning).

3 §
Informationssystemet för förvaltningsärenden

Informationssystemet för förvaltningsärenden är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk databehandling. Informationssystemet för förvaltningsärenden kan innehålla personuppgifter som polisen måste behandla för att kunna utföra de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. polislagen.

I informationssystemet får av uppgifterna om en persons identitet registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, nationalitet, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit samt uppgifterna i en utländsk persons resedokument.

I informationssystemet får även annan nödvändig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. polislagen registreras enligt följande:

1) för skötseln av polisens uppgifter enligt skjutvapenlagen (1/1998) nödvändig information om ansökan, tillstånd, polisens åtgärder, beslut, hinder, anmärkning, anmälan och inspektion enligt nämnda lag (uppgifter om vapentillstånd),

2) för skötseln av polisens uppgifter enligt lagen om identitetskort (829/1999) nödvändig information om ansökan, beslut, tillstånd, polisens åtgärder, hinder, anmärkning och anmälan som avses i nämnda lag och för skötseln av polisens uppgifter enligt passlagen (642/1986), uppgifter om passansökningar och beslut i passärenden, uppgifter om pass eller andra resedokument som har utfärdats av en finsk myndighet, uppgifter om pass som förkommit, blivit stulna eller omhändertagits samt uppgifter om hinder mot utfärdande av pass och anmärkningar som hänför sig till passärenden (uppgifter om identitetskort och pass),

3) för identifiering av en person och för utarbetande av en handling som styrker identiteten, ett fotografi av personen och personens namnteckningsprov, som personen lämnat till polisen eller till en myndighet inom utrikesförvaltningen vid ansökan om ett tillstånd eller beslut som fotografiet och namnteckningsprovet behövs för; med personens samtycke får det fotografi och namnteckningsprov som registrerats i bilduppgifterna även användas för något annat förvaltningstillstånd eller beslut som personen ansökt om än för den handling som fotografiet och namnteckningsprovet har lämnats för (bilduppgifter),

4) i det syfte som anges i 4 kap. lagen om säkerhetsutredningar (177/2002), en anteckning om att en person har varit föremål för en begränsad säkerhetsutredning enligt nämnda lag samt den tidpunkt då utredningen lämnades och andra uppgifter som behövs för att specificera utredningen (uppgifter om den lokala polisens säkerhetsutredningar),

5) för skötseln av polisens uppgifter enligt lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) och lagen om ordningsvakter (533/1999) sådan nödvändig information om ansökan, beslut, kort, polisens åtgärder, hinder, anmärkning, anmälan och inspektion som avses i lagen om privata säkerhetstjänster och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt sådan nödvändig information om ansökan, beslut, tillstånd, kort, polisens åtgärder, hinder, anmärkning och anmälan som avses i lagen om ordningsvakter och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den (uppgifter för tillsynen över säkerhetsbranschen),

6) för skötseln av uppgifter enligt 53 a § utlänningslagen (378/1991) i nämnda paragraf avsedda signalement på en i paragrafen avsedd utlänning samt uppgifterna i ett resedokument (uppgifter för identifiering av utlänningar).

4 §
Informationssystemet för misstänkta

Informationssystemet för misstänkta är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk databehandling.

Informationssystemet för misstänkta kan innehålla information som för skötseln av uppgifter enligt 1 § 1 mom. polislagen inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller iakttagelser som gäller personer som skäligen kan misstänkas

1) göra eller ha gjort sig skyldiga till ett brott på vilket kan följa fängelse, eller

2) medverka eller ha medverkat till ett brott på vilket kan följa fängelse i mer än sex månader, eller till straffbart bruk av narkotika.

Av de uppgifter som gäller en persons identitet får registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, nationalitet, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit samt uppgifterna i en utländsk persons resedokument.

Endast polispersonal som förordnats till kriminalunderrättelse- och observationsuppgifter har genom teknisk anslutning tillgång till informationssystemet för misstänkta.

5 §
Skyddspolisens funktionella informationssystem

Skyddspolisens funktionella informationssystem är ett permanent personregister som är avsett för skyddspolisens bruk och förs med hjälp av automatisk databehandling.

Skyddspolisens funktionella informationssystem kan innehålla uppgifter som skyddspolisen måste behandla för att kunna förebygga och utreda förehavanden eller brott som äventyrar rätts- och samhällsordningen eller statens säkerhet.

Av de uppgifter som gäller en persons identitet får registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, nationalitet, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontakinformation, uppgift om att personen avlidit samt uppgifterna i en utländsk persons resedokument.

I skyddspolisens funktionella informationssystem införs också uppgifter om av skyddspolisen utförda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredningar, identitetsuppgifter för den som en utredning gäller och den tidpunkt då en utredning lämnades.

6 §
Polisens övriga personregister

Förutom de i 2―4 § samt i 30 och 31 § avsedda permanenta riksomfattande informationssystemen som förs med hjälp av automatisk databehandling kan det finnas temporära eller manuella personregister för polisens riksomfattande bruk.

Med undantag för de informationssystem som avses i 2―5 § samt 30 och 31 § kan personregister även inrättas

1) för flera än en polisenhet eller

2) för en polisenhet.

I personregister som polisen inrättat för uppgifter enligt 1 § 1 mom. polislagen får endast information som behövs för skötseln av dessa uppgifter insamlas och registreras. I personregister som polisen inrättat för uppgifter enligt 1 § 3 mom. polislagen får endast information som behövs för skötseln av dessa uppgifter registreras.

7 §
Registeransvarig

Polisens högsta ledning är registeransvarig för de personregister som avses i 2―4 §, 6 § 1 mom. samt 30 och 31 §, skyddspolisen är registeransvarig för det personregister som avses i 5 § och den polisenhet som ansvarar för verksamheten är registeransvarig för det personregister som avses i 6 § 2 mom.

8 §
Inrättande av personregister

Om inrättande av ett personregister enligt 6 § 1 mom. beslutar polisens högsta ledning och om inrättande av ett personregister enligt 6 § 2 mom. beslutar den polisenhet som svarar för verksamheten.

För inrättande av andra än de i 2―5 § samt 30 och 31 § avsedda personregistren krävs ett skriftligt beslut. När det gäller riksomfattande temporära och manuella personregister som avses i 6 § skall dataombudsmannen underrättas om beslutet att inrätta ett register och väsentliga ändringar i beslutet senast en månad innan registret inrättas eller ändras. I beslutet om inrättande skall personregistrets ändamål anges.

9 §
Nödcentralsdatasystemet och utlänningsregistret

Bestämmelser om nödcentralsdatasystemet finns i lagen om nödcentraler (157/2000) och bestämmelser om utlänningsregistret i lagen om utlänningsregistret (1270/1997).

3 kap.

Specialbestämmelser om behandling av personuppgifter

10 §
Behandling av känsliga uppgifter

Uppgifter som avses i 11 § 3 punkten personuppgiftslagen får samlas in för och registreras i polisens personregister och i övrigt behandlas när de behövs med tanke på registrets ändamål.

Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 eller 4―6 punkten personuppgiftslagen får samlas in för och registreras i polisens personregister och i övrigt behandlas endast när det är nödvändigt för att ett visst uppdrag som hör till polisen skall kunna fullgöras. Uppgifter som avses i 4 punkten i nämnda paragraf får dessutom samlas in för och registreras i polisens personregister och i övrigt behandlas när det är nödvändigt för tryggande av den registrerades egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet.

Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 och 4―6 punkten personuppgiftslagen får dock inte samlas in för eller registreras i det personregister som avses i 31 §.

Bestämmelser om begränsningar i fråga om registrering av DNA-profiler finns i 6 kap. 5 § tvångsmedelslagen.

11 §
Uppgifter som inhämtats genom avlyssning

Om en uppgift som har inhämtats genom teknisk avlyssning enligt polislagen hänför sig till något annat brott än det som avses bli förhindrat eller avbrutet genom avlyssningen, får uppgiften inte införas i ett personregister om den inte gäller ett brott för vars förhindrande eller avbrytande avlyssning får ske.

I tvångsmedelslagen föreskrivs om införande i personregister av uppgifter som inhämtats genom teleavlyssning eller teknisk avlyssning enligt tvångsmedelslagen.

12 §
Behandling av uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag

Information som inhämtats i samband med ett visst uppdrag som hör till polisen och som behövs för att de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. polislagen skall kunna utföras, men som inte hänför sig till uppdraget eller till ett annat pågående uppdrag, får endast samlas in för eller registreras i personregister enligt 4, 5, 30 och 31 § samt i register som är avsedda att vara temporära enligt 6 § 2 mom. 2 punkten i de registreringssyften som anges i paragraferna.

När uppgifter registreras skall de i mån av möjlighet åtföljas av en bedömning av uppgiftslämnarens tillförlitlighet och uppgifternas riktighet.

13 §
Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register

Utöver vad som föreskrivs i polislagen eller i någon annan lag har polisen rätt att så som föreskrivs i 2 mom. ur vissa register få information som den behöver för att sköta sina uppgifter och föra sina personregister.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har polisen rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form få följande uppgifter:

1) ur Fordonsförvaltningscentralens informationssystem för vägtrafiken uppgifter som gäller fordon som polisen spanar efter eller som är föremål för förundersökning, polisundersökning eller annan undersökning,

2) ur länsstyrelsernas informationssystem för trafiktillstånd uppgifter som behövs vid övervakningen av tillståndspliktig trafik och ur magistraternas motorbåtsregister uppgifter som behövs vid övervakningen av båttrafiken,

3) ur justitieförvaltningens informationssystem uppgifter om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning, beslut av åklagare, brottmål som är eller har varit anhängiga vid domstol, domstolarnas lagakraftvunna avgöranden, personer som efterlysts av justitieförvaltningsmyndigheterna, ur rättsregistercentralens informationssystem uppgifter om verkställigheten av bötesstraff samt ur kriminal- och fångvårdsmyndigheternas informationssystem uppgifter om personer som avtjänar eller har avtjänat straff som riktar sig mot friheten; om inhämtande av uppgifter ur straffregistret föreskrivs dock i straffregisterlagen (770/1993),

4) ur patent- och registerstyrelsens handelsregister anmälningar och meddelanden som gäller näringsidkare,

5) av ett teleföretag de uppgifter som avses i 5 a kap. 3 § tvångsmedelslagen, 31 c § polislagen eller 18 § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999),

6) ur utrikesministeriets informationssystem uppgifter angående beslut om pass, visum, uppehålls- eller arbetstillstånd,

7) ur utlänningsverkets informationssystem uppgifter som behövs vid behandlingen av ärenden som avses i utlänningslagen och vid tillsynen över att utlänningslagen iakttas,

8) ur befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem de uppgifter som avses i 4 och 5 § befolkningsdatalagen (507/1993).

Innan uppgifter lämnas ut till polisen genom teknisk anslutning skall polisen visa att uppgifterna är skyddade på det sätt som 32 § 1 mom. personuppgiftslagen avser.

14 §
Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut till polisen genom registrering vid direkt anslutning eller för registrering i maskinläsbar form

Enligt avtal med den registeransvarige kan uppgifter lämnas till polisens personregister genom direkt anslutning eller i maskinläsbar form enligt följande:

1) av justitieförvaltningsmyndigheterna, kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och rättsregistercentralen uppgifter om personer som de har efterlyst samt fångvårdsmyndigheterna signalementsuppgifter om personer som avtjänar eller har avtjänat straff som riktar sig mot friheten,

2) av gränsbevakningsväsendet, tullverket och militärmyndigheterna uppgifter om personer som de har efterlyst, uppgifter om utlänningar, uppgifter som gäller utlänningars identitet och signalement samt uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av brott som hör till gränsbevakningsväsendets och tullverkets behörighet,

3) av myndigheterna inom utrikesförvaltningen uppgifter angående beslut om pass, visum, uppehålls- eller arbetstillstånd.

4 kap.

Användning och utlämnande av uppgifter

15 §
Användning av uppgifter för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för

De personregister som polisen inrättat för riksomfattande bruk får användas av polisenheterna, med undantag av Polisyrkeshögskolan, Polisskolan, Polisens datacentral och Polisens teknikcentral. Ett personregister som avses i 6 § 2 mom. och som har inrättats för mer begränsad användning än riksomfattande bruk får endast användas av de polisenheter som det inrättats för.

Polisen har rätt att använda informationen i ett personregister som har inrättats för de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. polislagen, om informationen behövs för skötseln av dessa uppgifter. Polisen har rätt att använda informationen i ett personregister som har inrättats för de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. polislagen, om informationen behövs för skötseln av de uppgifter som den har samlats in och registrerats för.

16 §
Användning av uppgifter för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Polisen har rätt att använda uppgifterna i polisens personregister för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om inte något annat föreskrivs nedan och om uppgifterna behövs för

1) tryggande av statens säkerhet,

2) avvärjande av fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärjande av en betydande egendomsskada,

3) förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utredning av identitet i samband med ett visst uppdrag som hör till polisen och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter i polisens personregister får användas även för polisens forsknings- och planeringsverksamhet. Uppgifter får också användas för polisens utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga för att genomföra utbildningen.

Uppgifter i det i 4 § avsedda informationssystemet för misstänkta får inte användas för skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten.

17 §
Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för

En polisenhet har för de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. polislagen rätt att lämna ut information till en annan polisenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än riksomfattande bruk, om informationen behövs för skötseln av dessa uppgifter.

Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas ut endast när de behövs för

1) tryggande av statens säkerhet,

2) avvärjande av fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärjande av betydande egendomsskada,

3) förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet samt annan allvarlig brottslighet.

En polisenhet har för de uppgifter som avses i 1 § 3 mom. polislagen rätt att lämna ut information till en annan polisenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än riksomfattande bruk, om informationen behövs för skötseln av de uppgifter som den har samlats in och registrerats för.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får uppgifter lämnas ut även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

18 §
Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

En polisenhet får lämna ut uppgifter till en annan polisenhet ur ett personregister som polisen inrättat för mer begränsad användning än riksomfattande bruk för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om uppgifterna behövs för

1) tryggande av statens säkerhet,

2) avvärjande av fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärjande av en betydande egendomsskada,

3) förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utredning av identitet i samband med ett visst uppdrag som hör till polisen och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter i skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i 5 § eller uppgifter enligt 12 § i ett temporärt personregister som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten får dock inte lämnas ut för skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten.

Uppgifter i polisens personregister får även lämnas ut för polisens forsknings- och planeringsverksamhet. Uppgifter får också lämnas ut för polisens utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga för att genomföra utbildningen.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får uppgifter lämnas ut även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

19 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut behövliga uppgifter genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form ur polisens personregister, med undantag för Europolinformationssystemet som avses i 30 § och Schengens nationella informationssystem som avses i 31 §, till

1) Fordonsförvaltningscentralen för upprätthållande av fordonsregistret inom informationssystemet för vägtrafiken och för tillverkning av körkort,

2) försvarsmaktens huvudstab för i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995) avsedda säkerhets- och övervakningsuppgifter samt för brottsutredning och för i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) avsedda säkerhetsutredningar,

3) gränsbevakningsväsendet för gränsbevakning, för genomförande av gränskontroller samt för övervakning av personers inresa och utresa,

4) tullverket för övervakning av utlandstrafiken, för förebyggande och utredning av tullbrott samt för övervakning av personers inresa och utresa,

5) domstolarna för behandling av ärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

6) domstolarna för uppföljning av efterlysningar, kriminal- och fångvårdsmyndigheterna för uppföljning av efterlysningar och beslut om besöksförbud som gäller personer som dömts till straff som riktar sig mot friheten samt för behandling av tillståndsärenden och övervakning av att tillståndsvillkoren iakttas samt till justitieministeriet och militärmyndigheterna för uppföljning av deras egna efterlysningar,

7) utrikesministeriet och Finlands beskickningar för handläggning av ansökan om pass, visum och uppehålls- eller arbetstillstånd,

8) utlänningsverket för behandling av ärenden som gäller finskt medborgarskap, utlänningars inresa, vistelse och arbete i landet samt flyktingar och asyl,

9) allmänna åklagare i den utsträckning som föreskrivs i 11 § lagen om allmänna åklagare (199/1997),

10) en tjänsteman som har sådana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § polislagen för utförande av uppgifter som avses i 1 § polislagen; i fråga om utlämnande av uppgifter gäller 17 § 1―3 mom. och 18 § 1 och 2 mom.,

11) en tjänsteman som nämns i 1 eller 6 § lagen om stämningsmän (505/1986) för stämning till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff.

Tjänstemän vid försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller tullverket som förordnats till kriminalunderrättelse- eller observationsuppgifter, kan utan hinder av sekretessbestämmelserna av polisens högsta ledning av särskilda skäl få teknisk anslutning till det informationssystem för misstänkta som avses i 4 §. Detsamma gäller tjänstemän vid fångvårdsväsendet som förordnats till kriminalunderrättelse- eller observationsuppgifter och som har sådana särskilda polisbefogenheter som regleras i 8 § polislagen.

Innan uppgifter lämnas ut genom teknisk anslutning skall den som begär uppgifter visa att uppgifterna är skyddade på det sätt som 32 § 1 mom. personuppgiftslagen avser.

20 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om utlämnande av uppgifter ur polisens personregister fattas av den registeransvarige eller av en annan polisenhet som den registeransvarige har förordnat till uppgiften. Polisenheten skall utse ett tillräckligt antal personer med rätt att besluta om utlämnande av uppgifter ur personregistren.

När beslut om utlämnande fattas skall uppgifternas art beaktas för att datasekretessen och den registrerades datasäkerhet skall kunna tryggas.

21 §
Säkerhetsutredningar

När skyddspolisen gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar har den rätt att använda uppgifter ur informationssystemet för polisärenden, informationssystemet för förvaltningsärenden och skyddspolisens funktionella informationssystem och rätt att få uppgifter ur justitieförvaltningens informationssystem om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning samt uppgifter ur domslutssystemet. Om skyddspolisens rätt att få andra uppgifter som den kan använda vid normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar bestäms särskilt.

När polisen gör en begränsad säkerhetsutredning har den rätt att använda uppgifter som finns i informationssystemet för polisärenden och rätt att få uppgifter som finns i justitieförvaltningens informationssystem om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning samt uppgifter ur domslutssystemet, samt andra uppgifter som polisen har rätt att få för detta ändamål av andra myndigheter enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.

5 kap.

Utplåning och arkivering av uppgifter

22 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden

Ur informationssystemet för polisärenden skall uppgifter utplånas enligt följande:

1) av efterlysningsuppgifterna uppgifter om näringsförbud då fem år har förflutit sedan näringsförbudet upphörde, uppgifter om besöksförbud då två år har förflutit sedan besöksförbudet upphörde och andra efterlysningsuppgifter då tre år har förflutit sedan efterlysningen återkallades,

2) uppgifter om efterspanade motorfordon då ett år har förflutit sedan efterlysningen återkallades, dock senast då tio år har förflutit sedan efterlysningen antecknades,

3) egendomsuppgifter då ett år har förflutit sedan egendomen återställdes till ägaren eller innehavaren eller såldes på auktion eller förstördes, dock senast då tio år har förflutit sedan uppgiften antecknades,

4) uppgifter om anhållna då tio år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades, i fråga om en person som gripits med stöd av 11 § polislagen dock senast då fem år har förflutit sedan uppgiften antecknades,

5) uppgifter ur brottsanmälningsindexet och uppgifter om påföljder då ett år har förflutit sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberades; uppgifter om anmälan om brott med åtföljande uppgifter om straff eller andra påföljder utplånas dock från det beslutet vann laga kraft enligt följande:

a) uppgifter om böter eller samfundsbot, ungdomsstraff eller avsättning då fem år har förflutit,

b) uppgifter om fängelsestraff på högst två år och om samhällstjänst då tio år har förflutit,

c) uppgifter om fängelsestraff på över två och högst fem år samt om dom genom vilken någon lämnats obestraffad med stöd av 3 kap. 3 § strafflagen (39/1889) då tjugo år har förflutit,

6) uppgifter om förmedling av meddelanden då två år har förflutit sedan meddelandet har förmedlats,

7) uppgifter om tillvägagångssätt och om signalement då ett år har förflutit

a) sedan förundersökningen avslutats då den visat att inget brott begåtts,

b) sedan förundersökningsmyndigheten med stöd av 2 § 2 mom. förundersökningslagen beslutade avstå från åtgärder för att få den som gjort sig skyldig till ett brott ställd under åtal,

c) sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberats då förundersökningen har visat att ingen kan åtalas,

d) sedan den registeransvarige fått kännedom om åklagarens beslut med stöd av 1 kap. 7 eller 8 § lagen om rättegång i brottmål (689/1997) eller något annat lagrum om åtalseftergift för den som har gjort sig skyldig till ett brott eller om åklagarens beslut om att det i saken inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis för brott,

e) sedan den registeransvarige fått kännedom om en domstols lagakraftvunna avgörande om att åtal som väckts mot den registrerade förkastats eller om att åtal som väckts förkastats på grund av att åtalsrätten preskriberats,

8) identifieringsuppgifter då ett år har förflutit sedan en person påträffades eller en okänd avliden identifierades,

9) av undersöknings- och handräckningsuppgifterna brottsanmälningsuppgifter då ett år har förflutit sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberades och övriga anmälningsuppgifter då fem år har förflutit sedan anmälningen registrerades; om en anmälan om brott gäller flera brott utplånas uppgifterna då ett år har förflutit sedan åtalsrätten för det senaste misstänkta brottet preskriberats; om endast en tidsintervall under vilken brottet har begåtts har kunnat fastställas, beräknas tiden för utplåning av uppgifter från och med den senaste tidpunkten.

DNA-profiler som registrerats i polisens personregister med stöd av 6 kap. 5 § tvångsmedelslagen skall utplånas ur registret då ett år har förflutit sedan den registeransvarige fick kännedom om åklagarens beslut om att det i saken inte varit fråga om ett brott eller det inte funnits bevis för brott eller om att åtalet mot den registrerade genom en lagakraftvunnen dom har förkastats eller straffet undanröjts. Om en profil inte har utplånats tidigare skall den utplånas senast då 10 år har förflutit från den registrerades död. De förvarade proven skall förstöras samtidigt som motsvarande DNA-profiler utplånas.

Utan hinder av 1 och 2 mom. utplånas ur informationssystemet anteckningar om personer under 15 år som misstänks för brott när ett år har förflutit sedan den registrerade fyllde 18 år, om inte en kortare tid för utplåning av uppgifterna föreskrivs. Uppgifterna skall dock inte utplånas på denna grund om

1) anmälan gäller andra misstänkta för brottet och uppgifterna om dem ännu inte utplånas,

2) någon av anteckningarna gäller en brottslig gärning för vilken inte föreskrivs någon annan påföljd än fängelse, eller

3) det för en person under 15 år som registrerats som misstänkt för brott införs nya anteckningar om misstanke om brott innan personen har fyllt 18 år.

Utan hinder av 1 och 3 mom. skall alla uppgifter om en person utplånas ur informationssystemet senast ett år efter den registrerades död.

Utan hinder av vad som 1―4 mom. föreskriver om undersöknings- och handräckningsuppgifter, identifieringsuppgifter, egendomsuppgifter och uppgifter om efterspanade fordon, utplånas dock inte uppgifterna om de fortfarande behöver bevaras med tanke på undersökning eller övervakning som hänför sig till anmälan i fråga. Personuppgifter skall inte heller utplånas om de inbegriper uppgifter som hänför sig till en persons egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet. Senast tre år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

Oberoende av de förvaringstider som anges i 1―5 mom. utplånas dock arkivuppgifter som gäller undersökning och handräckning när 50 år har förflutit sedan anmälningen registrerades.

23 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för förvaltningsärenden

Ur informationssystemet för förvaltningsärenden skall uppgifter utplånas enligt följande:

1) av uppgifterna om vapentillstånd, uppgifter om beslut då tio år har förflutit sedan beslutet fattades eller förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut, tillståndsuppgifter då tio år har förflutit sedan utgången av tillståndets giltighetstid, uppgifter om hinder och anmärkningar samt andra registrerade uppgifter då tio år har förflutit sedan uppgiften antecknades,

2) av uppgifterna om identitetskort och om pass samt av uppgifterna som gäller tillsyn över säkerhetsbranschen, uppgifter om beslut då tio år har förflutit sedan beslutet fattades eller förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut, uppgifter om hinder, anmärkningar och kontroll samt andra registrerade uppgifter då tio år har förflutit sedan uppgiften antecknades,

3) bilduppgifter då tre år har förflutit sedan utgången av giltighetstiden för det av polisen beviljade förvaltningstillståndet eller för det förvaltningsbeslut för vars beredning fotografiet eller namnteckningsprovet av en person senast användes,

4) uppgifter om den lokala polisens säkerhetsutredningar då ett år har förflutit sedan en ny begränsad säkerhetsutredning lämnades, dock senast då tio år har förflutit sedan utredningen lämnades,

5) uppgifter om identifiering av utlänningar då tio år har förflutit sedan registreringen; om den registrerade har beviljats finskt medborgarskap utplånas dock uppgifterna då ett år har förflutit sedan den registeransvarige fått kännedom om medborgarskapet.

Alla uppgifter om en person skall dock utplånas ur informationssystemet senast ett år efter den registrerades död, om det inte finns särskilda skäl att fortfarande bevara dem. Senast fem år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

24 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för misstänkta

Ur informationssystemet för misstänkta skall uppgifter utplånas då tio år har förflutit sedan den sista uppgiften om ett misstänkt brott infördes.

25 §
Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens funktionella informationssystem

Uppgifter om en person skall utplånas ur skyddspolisens funktionella informationssystem då 25 år har förflutit sedan den sista uppgiften infördes. De uppgifter i informationssystemet som gäller normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar utplånas då ett år har förflutit sedan en ny utredning lämnades, dock senast då tio år har förflutit sedan utredningen lämnades.

26 §
Utplåning av uppgifter ur övriga personregister

Ur de i 6 § avsedda personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. polislagen utplånas uppgifter enligt följande:

1) ur personregister som har inrättats för polisens riksomfattande bruk och som förs manuellt, då ett år har förflutit sedan den registrerades död,

2) ur personregister som har inrättats för en eller flera polisenheter, då tio år har förflutit sedan den gärning, åtgärd eller händelse som föranledde registreringen antecknades, om inte uppgifterna fortfarande behöver bevaras på grund av undersökning eller övervakning; senast tre år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

Personuppgifter utplånas inte på de grunder som anges i 1 mom., om de inbegriper uppgifter som hänför sig till en persons egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet. Senast tre år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

Ur de i 6 § avsedda personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 3 mom. polislagen utplånas uppgifter då ett år har förflutit sedan den registrerades död.

Om ett tillfälligt personregister som inrättats för polisens bruk inte längre behövs skall det förstöras om det inte arkiveras.

27 §
Uppgifter som konstaterats vara felaktiga

En uppgift som har konstaterats vara felaktig skall antecknas som felaktig och den får bevaras, om det är nödvändigt för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till polispersonalen har. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga dessa rättigheter.

En uppgift som har konstaterats vara felaktig får dock inte bevaras i det register som avses i 31 §.

En uppgift som konstaterats vara felaktig och som bevaras med stöd av 1 mom. skall utplånas genast när den inte längre behövs för att trygga rättigheterna, dock senast då fem år har förflutit sedan den föreskrivna tiden för utplåning av uppgiften gått ut.

28 §
Arkivering av uppgifter

I fråga om arkivväsendets uppgifter och om handlingar som skall arkiveras gäller vad som föreskrivs i arkivlagen (831/1994) eller bestäms med stöd av den.

6 kap.

Specialbestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete

29 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) Europolkonventionen konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (FördrS 79/1998) som ingåtts på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen,

2) Europeiska polisbyrån den polisbyrå som Europeiska unionens medlemsstater upprättat genom Europolkonventionen,

3) behöriga Europolmyndigheter polisen, undersökningsavdelningen vid försvarsmaktens huvudstab, gränsbevakningsväsendet och tullverket,

4) Europeiska polisbyråns informationssystem det informationsregister som avses i artikel 7 i Europolkonventionen,

5) Schengenkonventionen konventionen om tillämpning av Schengenavtalet mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (FördrS 23/2001),

6) Schengenstat de avtalsslutande parterna i Schengenkonventionen samt Island och Norge,

7) behöriga Schengenmyndigheter de finska myndigheter som nämns i den förteckning som Finland överlämnat till den verkställande kommitté som avses i artikel 101.4 i Schengenkonventionen och vilka enligt artiklarna 101.1 och 101.2 i Schengenkonventionen har rätt att genom en teknisk anslutning söka uppgifter i Schengens informationssystem,

8) Schengens informationssystem ett informationssystem som består av en nationell enhet för varje Schengenstat samt en teknisk stödfunktion; den tekniska stödfunktionen upprätthåller en datafil som garanterar att de nationella enheternas datafiler är enhetliga till sitt innehåll.

30 §
Europolinformationssystemet

Europolinformationssystemet är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk databehandling.

Europolinformationssystemet kan innehålla sådana i 2―4 § avsedda uppgifter som skall behandlas för att förebygga och utreda brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet.

För Europolinformationssystemet får de behöriga Europolmyndigheterna samla in och registrera uppgifter som skall överföras till Europeiska polisbyråns informationssystem.

Polisen har rätt att använda uppgifterna i Europolinformationssystemet för andra ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats, om detta är nödvändigt för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse.

31 §
Schengens nationella informationssystem

Schengens nationella informationssystem är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk databehandling.

Schengens nationella informationssystem kan ha följande delregister:

1) den nationella enheten i Schengens informationssystem, och

2) Schengenregistret för registreringar.

Om ändamålet för och innehållet i den nationella enheten i Schengens informationssystem bestäms i artiklarna 92―100 i Schengenkonventionen.

I Schengenregistret för registreringar får de behöriga myndigheterna samla in och registrera uppgifter som skall utlämnas till Schengens informationssystem för ändamål som anges i artiklarna 95―100 i Schengenkonventionen.

Polisen har rätt att använda uppgifterna i Schengens nationella informationssystem för andra ändamål än de för vilka uppgifterna har samlats in och registrerats enligt vad som bestäms i artikel 102 i Schengenkonventionen.

32 §
Datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem

Om den datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem föreskrivs i avdelning IV och VI i Schengenkonventionen.

33 §
Rätt att få uppgifter ur Europeiska polisbyråns informationssystem

Om rätt för polisen, undersökningsavdelningen vid försvarsmaktens huvudstab, gränsbevakningsväsendet och tullverket att få uppgifter ur Europeiska polisbyråns informationssystem föreskrivs i artiklarna 2 och 17 i Europolkonventionen.

Uppgifterna i Europeiska polisbyråns informationssystem skall inhämtas genom förmedling av centralkriminalpolisen.

34 §
Polisens rätt att få uppgifter ur Schengens informationssystem

Om polisens rätt att få uppgifter ur Schengens informationssystem föreskrivs i artiklarna 101 och 102 i Schengenkonventionen.

35 §
Utlämnande av uppgifter ur Europolinformationssystemet

Polisen får lämna ut uppgifter till de behöriga Europolmyndigheterna ur Europolinformationssystemet som avses i 30 § för ändamål som anges i artiklarna 4―9 i Europolkonventionen.

Polisen får lämna ut uppgifter till de behöriga Europolmyndigheterna ur Europolinformationssystemet för andra ändamål än de för vilka uppgifterna har samlats in och registrerats, om uppgifterna behövs för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut uppgifter även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

36 §
Utlämnande av uppgifter ur Schengens nationella informationssystem

Polisen får lämna ut uppgifter till de behöriga Schengenmyndigheterna ur Schengens nationella informationssystem som avses i 31 § för ändamål som anges i artiklarna 95―100 i Schengenkonventionen. Polisen får lämna ut uppgifter som registrerats i informationssystemet till de behöriga Schengenmyndigheterna för andra ändamål än de för vilka uppgifterna har samlats in och registrerats enligt vad som anges om detta i artikel 102 i Schengenkonventionen.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut uppgifter även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

37 §
Utlämnande av uppgifter inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Polisen får inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ur polisens personregister, som inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. polislagen, lämna ut uppgifter till polismyndigheter och andra myndigheter som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller att förebygga brott, utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av uppdragen. Uppgifterna i polisens personregister, som inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 3 mom. polislagen, får lämnas ut, om uppgifterna är nödvändiga för att utföra de uppdrag som uppgifterna har samlats in och registrerats för.

Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas ut endast om de är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) förebygga eller utreda brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet och annan grov brottslighet.

Polisen får ur polisens personregister lämna ut uppgifter till de myndigheter som nämns i 1 mom. för andra ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats, om uppgifterna är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utreda identitet i samband med ett visst uppdrag som hör till polisen och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter i skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i 5 § eller uppgifter enligt 12 § i de temporära register som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten får dock inte lämnas ut för utförande av uppgifter som avses i 3 mom. 5 punkten.

Uppgifter i informationssystemet för misstänkta som avses i 4 § får dock inte lämnas ut för utförande av uppgifter som avses i 3 mom. 5 punkten.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får uppgifter lämnas ut även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

Innan uppgifter lämnas ut genom teknisk anslutning skall den som begär uppgifterna visa att uppgifterna är skyddade på det sätt som 32 § 1 mom. personuppgiftslagen avser.

38 §
Utlämnande av uppgifter till Europeiska polisbyrån

Polisen får lämna ut uppgifter ur polisens personregister till Europeiska polisbyrån och Europeiska polisbyråns nationella enheter samt för registrering i Europeiska polisbyråns informationssystem för förebyggande eller utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet. Uppgifterna skall lämnas ut genom förmedling av centralkriminalpolisen.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får centralkriminalpolisen lämna ut uppgifter till Europeiska polisbyråns informationssystem även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

39 §
Utlämnande av uppgifter till Schengenstater och Schengens informationssystem

Polisen får till Schengenstaternas behöriga myndigheter och för registrering i Schengens informationssystem ur polisens personregister lämna ut uppgifter som avses i artikel 94 i Schengenkonventionen, om uppgifterna behövs för ändamål som anges i artiklarna 95―100 i Schengenkonventionen. Uppgifterna skall lämnas ut genom förmedling av centralkriminalpolisen.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får centralkriminalpolisen lämna ut uppgifterna även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

40 §
Annat utlämnande av uppgifter till utlandet

Polisen får under de förutsättningar som anges i 37 § 1―4 mom. ur polisens personregister lämna ut uppgifter till internationella kriminalpolisorganisationen (I.C.P.O.-Interpol) eller till polismyndigheter eller andra myndigheter i andra medlemsstater i organisationen än de som avses i 37 § och som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller att förebygga brott, utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning.

Polisen får lämna ut uppgifter ur polisens personregister till polismyndigheter eller andra myndigheter i andra stater än de som avses i 1 mom. och som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller att förebygga brott, utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning. Uppgifterna får lämnas ut, om de är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,

3) förebygga eller utredna ett brott på vilket kan följa fängelse.

Polisen får till de myndigheter som ansvarar för vapentillsynen i en annan stat lämna ut uppgifter ur polisens personregister om förvärv, innehav, överföring, införsel och utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, om det är nödvändigt för vapentillsynen att uppgifterna lämnas ut.

41 §
Utplåning av uppgifter ur Europolinformationssystemet

Uppgifter i Europolinformationssystemet utplånas med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 21 i Europolkonventionen.

Om personuppgifter som har lämnats ut till Europeiska polisbyråns informationssystem utplånas ur Europolinformationssystemet, skall Europeiska polisbyrån underrättas om detta.

42 §
Utplåning av uppgifter ur Schengens nationella informationssystem

Uppgifter i Schengens nationella informationssystem utplånas med iakttagande av vad som föreskrivs i artiklarna 112 och 113 i Schengenkonventionen.

7 kap.

Den registrerades rättigheter

43 §
Information om behandling av uppgifter

Vid insamling av personuppgifter för skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 3 mom. polislagen skall polisen fullgöra sin informationsskyldighet enligt 24 § 1 mom. personuppgiftslagen. Polisen omfattas inte av denna skyldighet när den samlar in, registrerar och lämnar ut personuppgifter som är nödvändiga för skötseln av uppgifter som avses i 1 § 1 mom. polislagen.

44 §
Rätt till insyn

I fråga om utövande av rätten till insyn tillämpas 26 och 28 § personuppgiftslagen. Den registeransvarige lämnar ut uppgifterna för utövande av insyn. Även någon annan polisenhet som förordnats av den registeransvarige kan för utövande av insyn lämna ut uppgifter ur det personregister som inrättats för polisens riksomfattande bruk. Polisenheten skall utse ett tillräckligt antal personer som fattar beslut om hur rätten till insyn skall tillgodoses och om hur uppgifter lämnas ut.

En registrerad som vill utöva sin rätt till insyn skall framställa en personlig begäran om detta till den registeransvarige eller någon annan i 1 mom. avsedd polisenhet samt styrka sin identitet.

45 §
Inskränkningar i rätten till insyn

Rätten till insyn gäller över huvud taget inte

1) uppgifterna i informationssystemet för misstänkta,

2) uppgifterna i Europolinformationssystemet,

3) uppgifterna i skyddspolisens funktionella informationssystem,

4) uppgifterna i Schengens nationella informationssystem i de fall som avses i artikel 109.2 i Schengenkonventionen,

5) andra uppgifter om klassificering, övervakning och tillvägagångssätt i fråga om en person eller gärning som har registrerats i polisens personregister.

Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade kontrollera att de uppgifter om den registrerade som avses i 1 mom. är lagenliga.

I fråga om inskränkningar i rätten till insyn gäller dessutom vad som föreskrivs i 27 § personuppgiftslagen.

46 §
Utövande av rätten till insyn i uppgifterna i Europeiska polisbyråns informationssystem

Europeiska polisbyrån lämnar ut uppgifter ur Europeiska polisbyråns informationssystem för utövande av insyn. Begäran om detta skall framställas till polisinrättningen i häradet, som utan dröjsmål skall föra ärendet till Europeiska polisbyrån för behandling. Polisinrättningen i häradet skall underrätta den som framställt begäran att Europeiska polisbyrån kommer att sända sitt svar direkt till honom eller henne.

Var och en har rätt att begära att dataombudsmannen kontrollerar att centralkriminalpolisen har förfarit lagligt när den har registrerat information om honom eller henne i Europeiska polisbyråns informationssystem och förmedlat den till Europeiska polisbyrån samt att informationen används på ett lagligt sätt.

Var och en har dessutom rätt att begära att Europeiska polisbyråns gemensamma tillsynsmyndighet kontrollerar att Europeiska polisbyrån samlar in, registrerar, behandlar och använder hans eller hennes personuppgifter på ett lagligt och riktigt sätt. Begäran om detta skall framställas till dataombudsmannen eller polisinrättningen i häradet, som utan dröjsmål skall föra ärendet till Europeiska polisbyråns gemensamma tillsynsmyndighet för behandling.

En begäran om insyn enligt 1 mom. och en begäran om kontroll till polisinrättningen i häradet enligt 3 mom. skall framställas personligen hos polisinrättningen i häradet, och den som framställer begäran skall samtidigt styrka sin identitet.

Dataombudsmannen har rätt att få tillgång till Europeiska polisbyråns informationssystem för att övervaka att registreringen och användningen av de personuppgifter som är nödvändiga för förebyggande och utredning av den brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet och förmedlingen av dem till Europeiska polisbyrån sker lagenligt och så att individens rättigheter inte kränks.

47 §
Utövande av rätten till insyn i den datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem

Var och en har rätt att begära att den tillsynsmyndighet som avses i artikel 115 i Schengenkonventionen kontrollerar att insamlingen, registreringen, behandlingen och användningen av personuppgifter som gäller honom eller henne i den datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem sker på ett lagligt och riktigt sätt. Begäran om detta skall framställas till dataombudsmannen eller polisinrättningen i häradet. En begäran om kontroll som framställts hos polisinrättningen i häradet skall utan dröjsmål överföras till dataombudsmannen.

En i 1 mom. avsedd begäran om kontroll hos polisinrättningen i häradet skall framställas personligen hos polisinrättningen i häradet, och den som framställer begäran skall samtidigt styrka sin identitet.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

48 §
Närmare bestämmelser och anvisningar

Närmare bestämmelser om förfaringssätten

vid öppnande av teknisk anslutning enligt 19 §, vid beslut om utlämnande av uppgifter enligt 20 § och vid utövande av rätt till insyn enligt 44 § kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Polisens högsta ledning kan meddela närmare anvisningar om vidtagande av åtgärder som enligt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den hör till polisen. Polisens högsta ledning fastställer formulären för de blanketter som skall användas vid dessa åtgärder.

49 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

Genom denna lag upphävs lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 93/2002
FvUB 26/2002
RSv 290/2002

Helsingfors den 22 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.