748/2003

Given i Helsingfors den 15 augusti 2003

Lag om ändring av 32 och 35 a § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 32 § 1 mom. och 35 a §, sådana de lyder i lag 483/2001, som följer:

32 §

Försäkringsavtalet ingås att fortlöpa en försäkringsperiod åt gången. Försäkringsperioden är ett kalenderår. I fråga om en försäkring som träder i kraft under året löper den första försäkringsperioden likväl inte ut förrän den sista dagen av det kalenderår som följer på det år då försäkringen påbörjades. Försäkringstagaren kan skriftligen säga upp försäkringsavtalet så att det upphör att gälla den sista dagen i mars, juni, september eller december, dock inte förrän den första försäkringsperioden har löpt ut. Avtalet skall sägas upp senast tre kalendermånader före de ovan nämnda dagarna för avtalets upphörande. I fråga om försäkringstagarens uppsägningsrätt vid överlåtelse av försäkringsbestånd gäller emellertid vad som bestäms i 16 a kap. 12 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag.


35 a §

Försäkringspremien för en försäkringsperiod består av en förskottspremie och en utjämningspremie. Det som i 35 § 2 mom. bestäms om försäkringspremie gäller på motsvarande sätt också förskottspremien. Försäkringsperiodens förskottspremie skall betalas inom en tid som försäkringsanstalten bestämmer. Överstiger eller understiger den slutliga försäkringspremien för försäkringsperioden beloppet av den uppburna förskottspremien, uppbärs hos försäkringstagaren eller återbärs till honom såsom utjämningspremie skillnaden mellan den slutliga premien och förskottspremien inom en tid som försäkringsanstalten bestämmer. Utjämningspremien skall likväl uppbäras eller återbäras senast inom ett år efter försäkringsperiodens utgång eller, om försäkringen har upphört under försäkringsperioden, inom ett år efter att försäkringen upphörde, om inte något annat följer av 37 § 2 mom. I fråga om specialtarifferade försäkringar som har upphört får denna tid, om därom har avtalats med försäkringstagaren, vara längre än ett år, dock högst tre år. I försäkringsvillkoren kan försäkringsanstalten fastställa beloppet av den minsta utjämningspremie som uppbärs eller återbärs. Beloppet får vara högst 8,41 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 21/2003
ShUB 6/2003
RSv 17/2003

Helsingfors den 15 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.