740/2003

Given i Helsingfors den 15 augusti 2003

Lag om ändring av 12 och 13 kap. lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 13 kap. 9 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1094/2000, samt

fogas till 12 kap. en ny 4 a § som följer:

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

4 a §

En aktieägares rätt till utdelad vinst preskriberas fem år efter den förfallodag som anges i bolagsstämmans beslut.

13 kap.

Likvidation, upplösning, avregistrering och sanering

9 a §

Likvidatorerna skall söka offentlig stämning på bolagets borgenärer. Angående offentlig stämning gäller bestämmelserna i lagen om offentlig stämning (729/2003), om inte något annat följer av 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Bestämmelserna i 12 kap. 4 a § tillämpas på vinstutdelning om vilken beslut har fattats efter lagens ikraftträdande.

RP 187/2002
EkUB 28/2002
RSv 278/2002

Helsingfors den 15 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.