707/2003

Given i Nådendal den 18 juli 2003

Lag om ändring av 1 § lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Förskottsuppbörd verkställs för betalning av de skatter och avgifter som enligt vad som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) skall betalas till staten, kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten på grundval av den skattepliktiga inkomsten enligt inkomstskattelagen (1535/1992) och den skattepliktiga förmögenheten enligt förmögenhetsskattelagen (1537/1992). Bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att verkställa förskottsinnehållning för betalning av den försäkrades sjukförsäkringspremie även då den lön som betalas till den försäkrade är skattefri utlandsarbetsinkomst med stöd av 77 § inkomstskattelagen finns i 41 § 2 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna lag tillämpas första gången på prestationer som betalas 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 244/2002
ShUB 55/2002
RSv 268/2002

Nådendal den 18 juli 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.