705/2003

Given i Nådendal den 18 juli 2003

Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 1 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 1207/2001 och 1 § 2 mom. i lag 1278/1999, samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

1 §

En arbetsgivare skall till Folkpensionsanstalten betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift enligt sjukförsäkringslagen (364/1963) och arbetsgivares folkpensionsavgift enligt folkpensionslagen (347/1956) på basis av den lön som betalts till arbetstagaren. Om arbetstagaren inte omfattas av lagstiftningen om den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland är arbetsgivaren dock inte skyldig att betala arbetsgivares socialskyddsavgift. Avgifternas storlek bestäms särskilt genom lag.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och folkpensionsavgift betalas som arbetsgivares socialskyddsavgift i enlighet med vad som bestäms i denna lag.


2 a §

När en försäkrad arbetar som utsänd arbetstagare eller annars utomlands och får i 77 § inkomstskattelagen avsedd skattefri utlandsarbetsinkomst eller är begränsat skattskyldig, skall som grund för arbetsgivarens socialskyddsavgift, i stället för den lön och ersättning som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten och den utlandsarbetsinkomst som avses i 77 § inkomstskattelagen, användas den lön som avses i 7 e § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961), 6 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) och 7 § 1 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) och som vid arbete utomlands betraktas som grund för den arbetsförtjänst som skall räknas till pensionslönen samt för pensionsavgifterna, förutsatt att den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt på basis av någon av ovan nämnda pensionslagar.

En finsk arbetsgivare som sänder en arbetstagare utomlands till ett utländskt moder-, dotter- eller systerföretag inom samma ekonomiska helhet eller till ett sådant utländskt företag där den finska arbetsgivaren har bestämmande inflytande, skall för det utländska företagets räkning betala arbetsgivares socialskyddsavgift.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna lag tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som skall betalas på basis av prestationer som ägt rum den 1 januari 2004 eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 244/2002
ShUB 55/2002
RSv 268/2002

Nådendal den 18 juli 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.