703/2003

Given i Nådendal den 18 juli 2003

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 16 § 2 och 5 mom. samt 41 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 16 § 2 och 5 mom. i lag 511/2001 och 41 § delvis ändrad i lag 614/1978, samt

fogas till lagen nya 32 a och 33 a § samt en ny 34 §, i stället för den 34 § som upphävts genom lag 995/1996, och en ny 37 §, i stället för den 37 § som upphävts genom lag 145/1976, som följer:

16 §

Med arbetsinkomst avses löneinkomst av anställnings- eller tjänsteförhållande och därmed jämförbar personlig inkomst, sådan arbetsinkomst för respektive år som avses i lagen om pension för företagare (468/1969) och lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) samt lön som avses i 7 e § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare, 6 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) och i 7 § 1 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) och som vid arbete utomlands betraktas som grund för den arbetsförtjänst som skall räknas till pensionslönen samt för pensionsavgifterna. Som arbetsinkomst betraktas dock inte royaltyer, betalningar till en personalfond, kontanta vinstpremier, vinstutdelning eller sådan förmån som uppstår genom användning av anställningsoption enligt 66 § inkomstskattelagen (1535/1992) eller sådan på anställningsförhållande baserad prestation som bestäms utifrån en förändring i värdet på en aktie i ett bolag.


När arbetsinkomsten fastställs skall i 93―95 § inkomstskattelagen avsedda utgifter för inkomstens förvärvande avdras från löneinkomst av anställnings- eller tjänsteförhållande och från därmed jämförbar personlig inkomst. Från lön enligt 7 e § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare, 6 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och 7 § 1 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare skall endast det avdrag för inkomstens förvärvande som avses i 95 § 1 mom. 1 punkten inkomstskattelagen avdras.


32 a §

En pensionstagare som har flyttat till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som omfattas av Finlands ansvar för ersättandet av sjukvårdskostnaderna med stöd av artiklarna 27, 28 eller 28 a i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen, skall betala den försäkrades sjukförsäkringspremie också efter det att han inte längre omfattas av lagstiftningen om den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland.

Pensionstagaren är dock inte skyldig att betala sjukförsäkringspremie på basis av sådan pensionsinkomst på vilken källskatt uppbärs i Finland till det belopp som bestäms i 7 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978).

33 a §

När en försäkrad arbetar som utsänd arbetstagare eller annars utomlands och får i 77 § inkomstskattelagen avsedd skattefri utlandsarbetsinkomst skall som grund för fastställande och betalning av sjukförsäkringspremien, i stället för nämnda utlandsarbetsinkomst, användas den lön som avses i 7 e § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare, 6 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och 7 § 1 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare och som vid arbete utomlands betraktas som grund för den arbetsförtjänst som skall räknas till pensionslönen samt för pensionsavgifterna, förutsatt att den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt på basis av någon av ovan nämnda pensionslagar.

Den lön som avses i 1 mom. används också som grund för fastställande och betalning av sjukförsäkringspremien för en begränsat skattskyldig försäkrad som arbetar utomlands, om den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt på basis av någon av de pensionslagar som nämns i 1 mom.

Om den försäkrade arbetar i Finland som begränsat skattskyldig används den lön som avses i 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet eller, när det gäller utövande konstnärer, den personliga ersättning som avses i 3 § i lagen i fråga som grund för fastställande och betalning av sjukförsäkringspremien.

34 §

Om en pensionstagare som bor utomlands är begränsat skattskyldig används i fråga om pensionsinkomst den pension som betalas från Finland till utlandet som grund för fastställande och betalning av den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Pensionsanstalten uppbär sjukförsäkringspremien för en begränsat skattskyldig pensionstagare. Vid uppbörden av premien iakttas på motsvarande sätt vad som bestäms om uppbörden av källskatt i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet.

Skattestyrelsen redovisar till Folkpensionsanstalten den andel av intäkterna av källskatten som motsvarar det sammanlagda beloppet av de sjukförsäkringspremier som inte betalas på basis av 32 a § 2 mom. Närmare bestämmelser om redovisningsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

37 §

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter har

1) Folkpensionsanstalten rätt att för uppbörd av försäkrads sjukförsäkringspremie lämna pensionsanstalterna och skatteförvaltningen uppgifter om namn, personbeteckning samt andra specificerande uppgifter i fråga om sådana utomlands bosatta pensionstagare på vilka betalningsskyldigheten enligt 32 a § 1 mom. tillämpas,

2) Folkpensionsanstalten, social- och hälsovårdsministeriet och Pensionsskyddscentralen rätt att för uppbörd av försäkrads sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift lämna skatteförvaltningen uppgifter om namn och personbeteckning i fråga om sådana personer som arbetar utomlands och till vilka Folkpensionsanstalten har meddelat ett beslut om tillämpning av lagstiftningen om den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland eller till vilka socialoch hälsovårdsministeriet eller Pensionsskyddscentralen på basis av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om social trygghet eller bestämmelserna i någon överenskommelse om social trygghet har meddelat ett beslut om tillämpning av den finska lagstiftningen om social trygghet,

3) pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen rätt att för uppbörd av försäkrads sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift lämna skatteförvaltningen uppgifter om lön som avses i 7 e § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare, 6 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och 7 § 1 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare och som vid arbete utomlands betraktas som grund för den arbetsförtjänst som skall räknas till pensionslönen samt för pensionsavgifterna.

Folkpensionsanstalten har rätt att utan samtycke av den som saken gäller lämna skatteförvaltningen de uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten även med hjälp av en teknisk anslutning. Innan en teknisk anslutning öppnas skall den som erhåller uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

En finsk arbetsgivare som sänder en arbetstagare utomlands och som betalar arbetstagarens lön eller som sänder en arbetstagare utomlands till ett utländskt moder-, dotter- eller systerföretag inom samma ekonomiska helhet eller till ett sådant utländskt företag där den finska arbetsgivaren har bestämmande inflytande, skall för fastställande av sjukförsäkringspremien tillställa skatteförvaltningen en årsanmälan enligt ett av Skattestyrelsen fastställt formulär om den lön och den löntagare som avses i 33 a § 1 och 2 mom.

41 §

I fråga om förskottsinnehållning av försäkrads sjukförsäkringspremie gäller vad som bestäms i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).

När en försäkrad som arbetar utomlands får i 77 § inkomstskattelagen avsedd skattefri utlandsarbetsinkomst och sjukförsäkringspremien fastställs enligt 33 a § 1 mom. är den finska arbetsgivare som har sänt arbetstagaren utomlands och som betalar arbetstagarens lön skyldig att verkställa förskottsinnehållning för betalning av sjukförsäkringspremien.

När en försäkrad som arbetar utomlands är begränsat skattskyldig och sjukförsäkringspremien fastställs enligt 33 a § 2 mom. är den finska arbetsgivare som har sänt arbetstagaren utomlands och som betalar arbetstagarens lön skyldig att uppbära sjukförsäkringspremien på det sätt som bestäms om uppbörd av källskatt i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet.

Skall sjukförsäkringspremie inte uppbäras hos en begränsat skattskyldig försäkrad, som arbetar utomlands, på det sätt som avses i 3 mom., fastställs sjukförsäkringspremien med iakttagande av det förfarande som avses i 3 kap. lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet.

Sjukförsäkringspremien för en försäkrad som avses i 33 a § 3 mom. och som arbetar i Finland uppbärs av den som betalar ut lönen eller ersättningen på det sätt som bestäms om uppbörd av källskatt i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna lag tillämpas första gången på sjukförsäkringspremier som betalas för 2004.

Denna lags 16 § 2 och 5 mom. tillämpas då arbetsoförmågan eller rätten till förmån börjar den 1 januari 2006 eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 244/2002
ShUB 55/2002
RSv 268/2002

Nådendal den 18 juli 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.