680/2003

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

Statsrådets förordning om utsökningsförfarandet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895):

1 kap.

Ansvarig utmätningsman

1 §
Allmän grund för bestämmande

En ansökan om utsökning som inkommer till den lokala utsökningsmyndigheten eller till utsökningens informationssystem dirigeras till utmätningsmannen på svarandens bostads- eller hemort (ansvarig utmätningsman). Om svarandens bostads- eller hemort inte är känd, är utmätningsmannen i det utsökningsdistrikt som mottagit ansökan ansvarig utmätningsman.

Med utmätningsmannen på svarandens bostads- eller hemort avses i denna förordning utmätningsmannen i det utsökningsdistrikt inom vilket svaranden har sin adress i Finland.

Om andra utsökningsärenden är anhängiga för svarandens del, är den ansvarige utmätningsmannen i de tidigare ärendena ansvarig utmätningsman även i det nya utsökningsärendet.

2 §
Särskild grund för bestämmande

Om förrättningarna i ett utsökningsärende i sin helhet eller huvudsakligen hålls någon annanstans än på den plats som avses i 1 § och det inte finns några andra anhängiga utsökningsärenden, är utmätningsmannen på förrättningsplatsen ansvarig utmätningsman.

Om svaranden är en näringsidkare eller ett bolag eller någon annan sammanslutning som inte bedriver sin faktiska verksamhet i utsökningsdistriktet för den utmätningsman som bestäms enligt 1 §, är utmätningsmannen på den plats där den faktiska verksamheten bedrivs ansvarig utmätningsman.

Om flera ansvariga utmätningsmän skulle kunna bestämmas för ärenden som gäller en näringsidkare eller ett bolag eller någon annan sammanslutning i vilka en och samma fysiska person ensam eller i det närmaste ensam utövar den faktiska bestämmanderätten, bestäms den ansvarige utmätningsmannen beroende på var verkställigheten kan ske på mest ändamålsenligt sätt eller var svaranden kan nås.

3 §
Ärenden som kräver specialåtgärder

Ett utsökningsärende som kräver specialåtgärder och som justitieministeriet har bestämt att en viss utmätningsman skall sköta, skall dirigeras till denne utmätningsman. Denne utmätningsman är ansvarig utmätningsman i svarandens alla ärenden.

4 §
Byte av ansvarig utmätningsman

Om det senare framkommer närmare uppgifter om svarandens adress, svarandens verkliga möjligheter att sköta sina ärenden eller om sådana grunder som avses i 2 eller 3 §, byts den ansvarige utmätningsmannen så som bestäms i 3 kap. 15 § utsökningslagen (37/1895).

2 kap.

Minimiåtgärder vid eftersökande av egendom och utredande av svarandens vistelseort

5 §
Grundutredning

När en ansökan om utsökning inkommer till den lokala utsökningsmyndigheten, utreds de uppgifter om svaranden som finns i utsökningsregistret.

Om det inte finns några uppgifter om svaranden i utsökningsregistret eller om uppgifterna inte är uppdaterade, utreds med hjälp av en teknisk anslutning i utsökningens informationssystem de uppgifter om svarandens vistelseort och egendom som har antecknats i befolkningsdatasystemet samt i skattemyndigheternas, arbetskraftsmyndigheternas, Folkpensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens informationssystem.

6 §
Fortsatt utredning

Utredandet av svarandens vistelseort och sökandet efter svarandens egendom fortsätter utifrån den information som erhållits vid grundutredningen enligt 5 §, om det finns anledning till det med hänsyn till omständigheterna. Utredandet av vistelseorten och sökandet efter egendomen fortsätter genom att svarandens adress och telefonnummer utreds, svaranden kontaktas, ett sammanträffande ordnas och en utsökningsutredning görs samt genom att uppgifter som antecknats i andra informationssystem än de som avses i 5 § eftersöks, och genom andra förfrågningar och utredningar.

Utredandet av svarandens vistelseort och sökandet efter dennes egendom avslutas när det har blivit uppenbart att svaranden inte kan påträffas eller egendomen hittas.

7 §
Föremålet för utsökningen och registerutredningen vid begränsad utsökning

Vid begränsad utsökning kan utmätas gäldenärens lön, pension, inkomst av näringsverksamhet, utkomstförmån i pengar och återbäring av skatteförskott samt annan egendom eller andra fordringar som utmätningsmannen har kännedom om och som inte behöver omvandlas till pengar.

På grundval av en ansökan om begränsad utsökning som inkommer till utmätningsmannen eftersöks sådan inkomst och egendom som avses i 1 mom. i utsökningsregistret samt, med hjälp av en teknisk anslutning i utsökningens informationssystem, i skattemyndigheternas, arbetskraftsmyndigheternas, Folkpensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens informationssystem.

8 §
Återtagande av ett villkor avseende begränsad utsökning

Om utmätningsmannen för indrivning av en annan fordran än en fordran som är föremål för begränsad utsökning, har utmätt egendom som skall säljas och utmätningsmannen bedömer att den fordran som skall drivas in genom begränsad utsökning skulle bli till fullo betald genom försäljningspriset, eller att för den med beaktande av bestämmelserna om förmånsrätt skulle inflyta ett större belopp än 1 000 euro, skall utmätningsmannen fråga sökanden om denne återtar villkoret avseende begränsad utsökning.

3 kap.

Meddelanden

9 §
Förhandsmeddelande

Det förhandsmeddelande om utmätning som ges till gäldenären skall innehålla

1) nödvändiga uppgifter om hanteringen av ärendet,

2) uppgifter om tiden och platsen för utmätningsförrättningen samt den ansvarige biträdande utmätningsmannens kontaktinformation,

3) uppgifter om föremålet för utmätningen, de ärenden som skall fogas till utmätningen samt, vid utmätning av periodisk inkomst, enligt vilka grunder den del av inkomsten som skall mätas ut och den del av inkomsten som skall undantas från utmätning bestäms,

4) meddelande om att gäldenären kan förhindra utmätningen genom att betala skulden eller att gäldenären kan föreslå annan egendom för utmätning samt senast vid utmätningsförrättningen ge de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för utmätningen,

5) meddelande om att utmätningen kan förrättas trots att gäldenären är frånvarande,

6) kallelse till förrättningen, om kallelse skall ges enligt 3 kap. 34 § utsökningslagen.

10 §
Periodiskt meddelande

När indrivning har pågått den 1 mars i mer än ett år i ett utsökningsärende som gäller en penningfordran, skall till gäldenären årligen ges ett periodiskt meddelande om ärendet enligt situationen på nämnda dag. I det periodiska meddelandet skall i fråga om alla de utsökningsärenden gällande penningfordringar som är anhängiga för gäldenärens del vid den tidpunkten antecknas

1) nödvändiga uppgifter om hanteringen av ärendet,

2) den ansvarige biträdande utmätningsmannens kontaktinformation,

3) uppgifter om utsökningsärendet och vilken dag det har blivit anhängigt samt det belopp som sökandens fordran uppgick till nämnda dag och det belopp som har drivits in respektive det belopp som är oindrivet,

4) om fordran saknar laga kraft, uppgifter om det ofördelade belopp eller den ofördelade säkerhet som finns hos utmätningsmannen och som har deponerats med tanke på sökandens fordran,

5) uppgift om att det finns andra gäldenärer, om flera gäldenärer ansvarar för sökandens fordran eller någon del av den.

Det periodiska meddelande som ges till den som har ansökt om utsökning innehåller endast information om dennes ärende.

Periodiskt meddelande ges inte till en part som har meddelat att han inte vill ha något sådant meddelande.

Om ett underhållsbidrag drivs in så som anges i 15 § lagen om underhållstrygghet (671/1998), skall det periodiska meddelandet som lämnas till gäldenären innehålla uppgifter om det belopp som har redovisats till det kommunala organet utan uppgifter om beloppet av sökandens fordran eller det belopp som inte har drivits in.

4 kap.

Små fordringar

11 §
Liten restfordran

Om det av sökandens fordran som avses i 3 kap. 100 § utsökningslagen efter redovisning återstår ett belopp som är högst 10 euro, får utmätningsmannen avstå från indrivningen och göra slutredovisning.

12 §
Minimibeloppen av de medel som inflyter

Om utmätningsmannen bedömer att det vid utmätning enligt 4 kap. 15 § 2 mom. utsökningslagen med beaktande av bestämmelserna om förmånsrätt skulle inflyta ett mindre belopp än 40 euro för sökandens fordran, ges sökanden ett hinderintyg, om det inte kan anses oskäligt.

Om det vid fördelningen av medel enligt 6 kap. 23 § 1 mom. utsökningslagen inflyter ett belopp som är högst 40 euro för en fordran, kan fordran lämnas obeaktad vid utdelningen.

5 kap

Ikraftträdande

13 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Genom denna förordning upphävs i utsökningsförordning av den 31 oktober 1896 (37/1896) 37 § 1 mom. och 39 §, sådana de lyder i förordning 1074/2001.

Det första periodiska meddelandet som avses i 10 § ges enligt situationen den 1 mars 2005.

Vid tillämpningen av denna förordning iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av utsökningslagen (679/2003).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juli 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.