674/2003

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

Statsrådets förordning om ändring av 36 § förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 36 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1246/2002, som följer:

36 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

1. Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

a) registreringsskyltarna för bilar, fordon i kategori L och släpvagnar upptar ett registreringstecken bestående av två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt registreringsskyltarna för bilar, fordon i kategori L3e, L4e, L5e och L7e och släpvagnar även nationalitetsbeteckning, om inte något annat föreskrivs nedan,

b) museifordon kan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning,

c) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters diplomatiska beskickningar och konsulat med utsänd konsul samt andra beskickningar i samma ställning samt på fordon som tillhör en diplomatisk representant, utsänd konsul eller någon som jämställs med dessa upptar bokstäverna CD och högst fyra av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten. Registreringsskyltarna på andra tull- och skattefria fordon som tillhör nämnda beskickningar och medlemmar av deras personal upptar bokstaven C och högst fem siffror i vitt på blå reflekterande botten,

d) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen,

e) registreringsskyltarna för snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett registreringstecken bestående av ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten,

f) för ett fordon kan på ansökan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning, om ett i Finland registrerat fordon tidigare har haft sådana skyltar eller om ett från utlandet importerat fordon har tagits i bruk före 1972; av Fordonsförvaltningscentralen givna registreringsskyltar som är speciellt avsedda för museifordon ges inte åt andra fordon än fordon som är registrerade som museifordon.Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2003.

Helsingfors den 3 juli 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.