661/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 18 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 18 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1187/2002, som följer:

18 §
Bibehållande av kostnadsfördelningen

Kostnaderna för den kommunala social- och hälsovården fördelas mellan kommunerna och staten så att kommunernas andel av de kostnader som bestäms enligt denna lag är 71,94 procent och statens andel 28,06 procent. Om det enligt 3 § 2 punkten statsandelslagen har beslutats att den årliga förändringen i kostnadsnivån under vissa år skall beaktas med mindre än det fulla beloppet, skall detta vid kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna beaktas så att statens andel minskar så att den motsvarar den nedsatta justeringen av kostnadsnivån för åren i fråga.Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

Lagen tillämpas på den statsandel som fastställs från och med ingången av 2003. Utan hinder av vad som bestäms i 17 § 1 mom. lagen om statsandelar till kommunerna och i 32 § 1 mom. 3 punkten i denna lag betalas skillnaden mellan de förhöjda månatliga posterna och de månatliga poster av statsandelen för 2003 som betalats redan före lagens ikraftträdande retroaktivt till kommunerna i lika stora poster i samband med de månatliga poster av statsandelen som återstår 2003 och som bestäms på de grunder som anges i denna lag.

RP 20/2003
ShUB 5/2003
RSv 16/2003

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.