658/2003

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

Finansministeriets förordning om de utredningar som skall fogas till ett värdepappersföretags ansökan om verksamhetstillstånd

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § och 18 § 2 mom. lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996), sådana de lyder i lag (596/2003), samt med stöd av 7 § lagen den 26 juli 1996 om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), sådan den lyder i lag (597/2003):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de utredningar som skall bifogas till ansökan om

1) tillstånd att verka som värdepappersföretag enligt 9 § lagen om värdepappersföretag (579/1996),

2) tillstånd att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 18 § 1 mom. lagen om värdepappersföretag, eller

3) verksamhetstillstånd för filial enligt 7 § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996).

2 §
Utredning om sökanden

I fråga om ett bolag som ansöker om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag skall av den skriftliga ansökan om verksamhetstillstånd framgå bolagets fullständiga firma, bifirmor, hemort, post- och besöksadress samt huvudkontor i Finland och andra verksamhetsorter.

Till ansökan skall fogas

1) kopia av bolagets gällande bolagsordning,

2) utdrag eller kopia av det beslut av bolagsstämman jämte eventuella bilagor, varigenom bolagsordningen ändrats så att den motsvarar kraven på bolagsordningen för värdepappersföretag och varav framgår både bolagets avsikt att söka tillstånd att verka som värdepappersföretag och det förfarande som tillämpas när verksamhetstillstånd söks,

3) utredning varav framgår att den ändring av bolagsordningen som avses i 2 punkten har anmälts för registrering till patent- och registerstyrelsen i enlighet med vad som bestäms i 9 kap. 14 § 2 mom. lagen om aktiebolag (734/1978),

4) bolagets handelsregisterutdrag.

Om tillstånd att verka som värdepappersföretag söks för ett bolag som skall bildas, skall av ansökan framgå sökandens namn och kontaktuppgifter, namnet på det bolag som bildas, använda bifirmor, bolagets hemort, huvudkontoret i Finland samt andra verksamhetsorter.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för ett bolag som skall bildas skall fogas, jämte eventuella bilagor

1) utdrag eller kopia av beslutet om bildande av värdepappersföretaget om en juridisk person är stiftare,

2) handelsregisterutdrag över alla stiftare om stiftarna är juridiska personer eller ämbetsbetyg och kontaktuppgifter för alla stiftare om stiftarna är fysiska personer,

3) kopia av stiftelseurkunden,

4) kopia av ett eventuellt protokoll för den konstituerande stämman.

3 §
Den tilltänkta verksamheten

I ansökan skall uppges och beskrivas de investeringstjänster som avses i 3 § 1 mom. lagen om värdepappersföretag och som värdepappersföretaget ämnar tillhandahålla. I ansökan skall även uppges och beskrivas sådan annan affärsverksamhet som avses i 16 § lagen om värdepappersföretag och som värdepappersföretaget ämnar bedriva.

4 §
Aktiekapital

Om det aktiekapital som förutsätts av ett värdepappersföretag och som avses i 13 § lagen om värdepappersföretag inte har inbetalts vid ansökan om verksamhetstillstånd skall till ansökan fogas en utredning om de förbindelser som gäller betalningen av aktiekapitalet. Utredningen skall innehålla aktiebolagets stiftelseurkund eller teckningslista i vilken aktierna tecknats, protokollet från den konstituerande stämman samt uppgifter om tecknarna och deras teckningar. Till ansökan skall dessutom i fråga om alla juridiska personer som är tecknare fogas en kopia av beslutet om tecknande av aktier och tecknarens handelsregisterutdrag samt i fråga om fysiska personer som är tecknare ämbetsbetyget.

Om det aktiekapital som förutsätts av ett värdepappersföretag är helt betalt vid ansökan om verksamhetstillstånd, skall till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en utredning om att det belopp som har inbetalts är i bolagets ägo och besittning. Till ansökan skall även fogas ett av bolagets revisorer undertecknat intyg om att bestämmelserna om betalning av aktiekapital har iakttagits.

Om aktiekapital har tecknats med rätt eller skyldighet att i bolaget mot aktien sätta in annan egendom än pengar eller om aktiekapitalet helt eller delvis har betalts i annan form än pengar skall till ansökan fogas ett i 2 kap. 4 a § lagen om aktiebolag (734/1978) avsett utlåtande.

5 §
Utredning om de viktigaste aktieägarna och aktieägarnas ägarandelar

Av ansökan skall framgå sådana ägare av värdepappersföretaget vars ägarandel i värdepappersföretaget direkt eller indirekt uppgår till minst en tjugondel. Av ansökan skall framgå storleken av varje ägares ägarandel samt ägarnas person- och kontaktuppgifter. Till ansökan skall fogas ämbetsbetyg eller motsvarande utredningar i fråga om de fysiska personer som är ägare och handelsregisterutdrag eller motsvarande utredningar i fråga om de juridiska personer som är ägare. Till ansökan skall dessutom fogas en utredning över sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en i detta moment avsedd ägarandel uppstår.

Till ansökan skall fogas en utredning om den i 1 mom. avsedda ägarens ekonomiska ställning och utredningen skall innehålla uppgifter även om de krediter som ägaren fått av värdepappersföretaget, inklusive krediternas kapital, ränta och lånetid, samt om poster som kan jämställas med kreditgivning. Om ägaren är en juridisk person skall till ansökan fogas bokslutsuppgifterna och om ägaren är en del av en koncern, koncernbokslutsuppgifterna, inklusive bilagor, för de tre senaste räkenskapsperioderna. Om det senaste bokslutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan inlämnas skall till ansökan fogas en av bolagets styrelse daterad och undertecknad utredning om händelser som skett efter att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt om bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

De uppgifter och utredningar som avses i 1 och 2 mom. skall även meddelas i fråga om sådana fysiska och juridiska personer som avses i 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen (495/1989) och som är jämförbara med aktieägare. I ansökan skall dessutom specificeras den omständighet på basis av vilken en fysisk eller en juridisk person skall anses som en person jämförbar med aktieägare på ovan avsett sätt.

6 §
Värdepappersföretagets ledning

Till ansökan skall fogas utdrag eller kopior av erforderliga protokoll från bolagsstämman, förvaltningsrådets sammanträden och styrelsens sammanträden eller av andra handlingar som uppgjorts av någon utanför bolaget och av vilka framgår de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i värdepappersföretagets förvaltningsråd och styrelse samt bolagets verkställande direktör och vice verkställande direktör. I ansökan skall dessutom uppges kontaktuppgifterna för de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt för den verkställande direktören och den eventuella vice verkställande direktören, i sådana fall då dessa uppgifter inte framgår av ovan avsedda protokoll eller handlingar, och till ansökan skall fogas ämbetsbetyg för dessa personer.

Om värdepappersföretaget har en eller flera vice verkställande direktörer skall av utredningen framgå under vilka förutsättningar en vice verkställande direktör är ställföreträdare när den verkställande direktören är förhindrad att sköta sina uppgifter samt i vilken ordning de vice verkställande direktörerna blir ställföreträdare.

7 §
Utredning om betydande bindningar

Till ansökan skall fogas en utredning om i 15 a § lagen om värdepappersföretag avsedda betydande bindningar. Till ansökan skall även fogas en utredning över sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att en betydande bindning uppstår.

8 §
Värdepappersföretagets revisorer

Av ansökan skall framgå namnen på värdepappersföretagets revisorer samt vilken revisor eller revisionssammanslutning som är en sådan av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i 26 § lagen om värdepappersföretag. Till ansökan skall dessutom fogas ett utdrag eller en kopia av det protokoll från bolagsstämman eller den konstituerande stämman som gäller val av bolagets revisorer.

9 §
Ekonomiska verksamhetsförutsättningar

För att värdepappersföretagets ekonomiska verksamhetsförutsättningar skall kunna bedömas skall till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en verksamhetsplan som skall innehålla

1) en detaljerad utredning över den tilltänkta verksamhetens art och omfattning, samt över verksamhetens fördelning på tillhandahållande av investeringstjänster, annan affärsverksamhet och handel som bedrivs för värdepappersföretagets egen räkning,

2) lönsamhetsbedömningar och mål samt prognoser gällande resultatet och balansräkningen, inklusive motivering till dessa, för de tre kommande åren,

3) en uppskattning av om de egna medlen är tillräckliga för de tre följande åren samt en plan för tryggandet av tillräcklig solvens och likviditet.

Verksamhetsplanen skall vidare innehålla en utredning om de funktioner som är tänkta att bedrivas genom ombud eller som skall läggas ut på entreprenad. Av ansökan skall framgå namnen på och kontaktuppgifterna till ombuden och dem som sköter sådana funktioner som skall läggas ut på entreprenad.

Om den sökande sedan tidigare bedriver affärsverksamhet skall till ansökan fogas bokslutsuppgifterna och om den sökande är en del av en koncern, koncernbokslutsuppgifterna, inklusive bilagor, för de tre senaste räkenskapsperioderna. Om det senaste bokslutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan inlämnas skall till ansökan dessutom fogas en av bolagets styrelse daterad och undertecknad utredning om händelser som skett efter att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt om bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

Till ansökan om verksamhetstillstånd skall fogas en kopia av en ansökan med vilken bolaget sökt medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd.

10 §
Intern kontroll och riskhantering

Beträffande värdepappersföretagets interna kontroll och riskhantering skall till ansökan fogas

1) en beskrivning av värdepappersföretagets organisation, uppgifts- och ansvarsfördelning och system för beslutsfattande samt en utredning om antalet anställda och de krav på facklig kompetens som ställs på personalen,

2) en beskrivning av hur den interna kontrollen ordnas,

3) en beskrivning av hur den interna revisionen ordnas,

4) en beskrivning av hur tillsynen av lagligheten i funktionerna och av iakttagandet av de interna förfaringssätten ordnas,

5) en utredning över de system och metoder med hjälp av vilka värdepappersföretaget ämnar följa upp och kontrollera de risker som avses i 5 kap. lagen om värdepappersföretag,

6) en beskrivning av tryggandet av ett tillräckligt informationsutbyte, riskhanteringen och den interna kontrollen i fråga om funktioner som bedrivs genom ombud eller skall läggas ut på entreprenad,

7) en utredning över målen för kreditgivningen och principerna för risktagningen, processen för beviljandet av kredit, systemen för identifiering, mätning, uppföljning och kontroll av kreditriskerna samt om bedömningen av hur kreditriskerna hanteras,

8) en utredning över bokföringssystemet och bokföringsmetoderna,

9) en beskrivning av datasystemen, dataadministrationsstrategin och organisationen för dataadministration samt en beskrivning av de datatekniska tjänster som skall läggas ut på entreprenad,

10) en beskrivning av organisationen, ansvaret och principerna för datasäkerheten och av hanteringen av de risker som hänför sig datasäkerheten,

11) de centrala anvisningar som gäller datasäkerheten,

12) en utredning över hur värdepappersföretaget har berett sig på fortsatt verksamhet vid störningar,

13) kontinuitetsplaner i fråga om värdepappersföretagets centrala funktioner.

Till ansökan skall dessutom fogas arbetsordningarna för värdepappersföretagets beslutsfattande organ samt de i värdepappersföretaget tillämpade interna verksamhetsreglerna.

11 §
Systemet för identifiering och igenkännande av kunder

Till ansökan skall fogas en utredning samt av ledningen godkända interna anvisningar angående systemet för identifiering och igenkännande av kunder och angående hur man försäkrar sig om att omsorgsplikten och anmälningsplikten enligt bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och bekämpande av finansieringen av terrorism iakttas. Till ansökan skall vidare fogas en utredning om förvaringen av identifieringshandlingarna, om de ansvariga personerna samt om utbildningsprogrammet för personalen.

12 §
Mottagande av återbetalbara medel på ett konto

Om värdepappersföretaget har för avsikt att i samband med en investeringstjänst ta emot återbetalbara medel från kunder på ett konto, skall till ansökan fogas en utredning om det planerade kontosystemet samt om hur överföringar och uttag av medel från ett konto sker samt ett utkast till allmänna villkor för de kontoavtal som ingås med kunderna. Till ansökan skall dessutom fogas en utredning om hanteringen och uppföljningen av de risker som hänför sig till mottagandet av återbetalbara medel från kunder på ett konto.

13 §
Värdepappersföretagets aktieägares tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet

Till ansökan skall fogas en anmälan gällande i 5 § avsedda aktieägare eller därmed jämförbara fysiska personer, daterad och undertecknad av en dylik person. Anmälan skall innehålla

1) värdepappersföretagets namn,

2) anmälarens namn,

3) uppgifter om avtal eller andra arrangemang som berättigar anmälaren att dra nytta av avkastningen av värdepappersföretagets aktier,

4) uppgifter om omyndiga, vilkas intressebevakare anmälaren är, sammanslutningar där omyndiga innehar ägarkontroll, omyndigas ägarandelar i värdepappersföretaget eller om sådana avtal eller andra arrangemang som, då de fullgörs, resulterar i att ovan avsedd ägarkontroll eller ägarandel uppstår,

5) uppgifter om samarbete eller planerat samarbete mellan å ena sidan anmälaren, en av anmälaren representerad omyndig eller en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutning och å andra sidan ett värdepappersföretag,

6) uppgifter om sammanslutningar där anmälaren innehar ägarkontroll samt om sådana sammanslutningars ekonomiska situation vid tidpunkten för anmälan, inklusive de senaste bokslutsuppgifterna, samt, om bokslutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan inlämnas, en av styrelsen eller alla personligen ansvariga bolagsmän daterad och undertecknad utredning över händelser som skett efter bokslutet och som väsentligen inverkat på sammanslutningens ställning samt över sammanslutningens ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan,

7) uppgifter om anmälarens medlemskap eller suppleantskap i en annan sammanslutnings förvaltningsråd eller styrelse eller uppgifter om att anmälaren i en annan sammanslutning hör till ledningen,

8) uppgifter om anmälarens, en av anmälaren representerad omyndigs eller en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutnings i 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen (495/1989) avsedda ägar- och röstandelar även i andra sammanslutningar än sådana vilkas aktier har gjorts till föremål för offentlig handel eller motsvarande handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en dylik andel,

9) uppgifter om anmälarens, en av anmälaren representerad omyndigs eller av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutnings sådana ägar- eller röstandelar i ett annat värdepappersföretag som överstiger en tjugondel av värdepappersföretagets kapitalbelopp eller röstetal eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en dylik andel,

10) uppgifter om eventuella meddelanden av näringsförbud i fråga om anmälaren,

11) uppgifter om disciplinärt förfarande, anmärkningsförfarande eller annat klanderförfarande som gällt anmälaren, en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutning eller en sammanslutning där han eller hon är eller har varit i en i 8 punkten avsedd ställning, under den tid han eller hon varit i ovan avsedd ställning,

12) uppgifter om eventuellt påbörjat skuldsanerings- eller konkursförfarande gällande anmälaren, en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutning eller en sådan sammanslutning, där han eller hon är eller har varit i en i 8 punkten avsedd ställning,

13) ett av utsökningsmyndigheten på hemorten utfärdat intyg över eventuella utsökningsärenden som håller på att verkställas i fråga om anmälaren, en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutning eller en sådan sammanslutning där han eller hon är eller har varit i en i 8 punkten avsedd ställning,

14) uppgifter om huruvida anmälaren, en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutning eller en sammanslutning där han eller hon är eller har varit i en i 8 punkten avsedd ställning tidigare har ansökt om tillstånd att verka som kreditinstitut, värdepappersföretag eller fondbolag, och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuellt återkallande av verksamhetstillståndet samt orsaken till återkallandet,

15) uppgifter om huruvida anmälaren som privatperson, yrkesutövare eller personligen är ansvarig bolagsman eller i därmed jämförbar ställning eller huruvida en av honom eller henne ägarkontrollerad sammanslutning har ansökt om medlemskap i en fondbörs, ett optionsföretag eller en inom finansieringsbranschen yrkesvis organiserad självreglerande organisation, och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuellt uteslutande från medlemskap och orsaken till uteslutningen,

16) andra sådana faktorer som anmälaren anser vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet som aktieägare i värdepappersföretaget.

Om en i 1 mom. avsedd person är omyndig eller om hans eller hennes handlingsförmåga begränsats skall intressebevakaren dessutom till ansökan foga en utredning över anmälarens omyndighet eller begränsningen i handlingsförmåga samt en anmälan som gäller intressebevakaren själv och som innehåller de uppgifter och utredningar som avses i 1 mom., om inte uppgifterna och utredningarna framgår av anmälan gällande den person som avses i 1 mom.

Till ansökan skall dessutom fogas en sådan anmälan gällande i 5 § avsedda aktieägare eller därmed jämförbara juridiska personer som daterats och undertecknats av fysiska personer som har rätt att teckna den juridiska personens namn. Anmälan skall innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses ovan i 1 mom. 1, 3, 4, 6 och 16 punkten,

2) anmälarens firma samt representantens namn och kontaktuppgifter,

3) uppgifter om huruvida anmälarens eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings verksamhet är beroende av tillstånd samt om vem som beviljat verksamhetstillståndet ävensom om var och när detta beviljats,

4) uppgifter om vem som utövar anmälarens ägarkontroll,

5) uppgifter om samarbete mellan anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning och ett värdepappersföretag,

6) uppgifter om anmälarens eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings i 1 mom. 8 punkten avsedda ägar- eller röstandelar eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en dylik andel,

7) uppgifter om anmälarens eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings i 1 mom. 9 punkten avsedda ägar- eller röstandelar eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en dylik andel,

8) uppgifter om disciplinärt förfarande, anmärkningsförfarande eller annat klanderförfarande som gällt anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning,

9) uppgifter om eventuellt påbörjat skuldsanerings- eller konkursförfarande som gällt anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning,

10) ett av utsökningsmyndigheten på anmälarens eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings hemort utfärdat intyg över eventuella utsökningsärenden som håller på att verkställas i fråga om ovan avsedda sammanslutningar,

11) uppgifter om huruvida anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning tidigare har ansökt om tillstånd att verka som kreditinstitut, värdepappersföretag eller fondbolag, och, om så är fallet, var, när och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuellt återkallande av verksamhetstillståndet samt orsaken till återkallandet av verksamhetstillståndet,

12) uppgifter om huruvida anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning har ansökt om medlemskap i en fondbörs, ett optionsföretag eller en inom finansieringsbranschen yrkesvis organiserad självreglerande organisation och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat, samt uppgifter om eventuellt uteslutande från medlemskap och orsaken till uteslutningen.

14 §
Värdepappersföretagets lednings tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet

Till ansökan skall fogas en anmälan som gäller medlemmarna och suppleanterna i värdepappersföretagets styrelse samt bolagets verkställande direktör och vice verkställande direktör och som daterats och undertecknats av dessa personer. Anmälan skall innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses ovan i 13 § 1 mom. 1―16 punkten,

2) uppgifter om krediter som värdepappersföretaget beviljat anmälaren, inklusive krediternas kapital, ränta och lånetid, samt om poster som kan jämställas med kreditgivning,

3) en utredning över att anmälaren råder över sig själv och sin egendom,

4) en detaljerad utredning över anmälarens uppgifter och ansvar i värdepappersföretaget,

5) uppgifter om anmälarens yrkesutbildning,

6) en detaljerad utredning över sådan tidigare arbetserfarenhet som anmälaren har och som är väsentlig med tanke på skötseln av uppgifterna inom värdepappersföretaget och om ansvaret i anslutning till dessa uppgifter i de tidigare arbetsgivarnas tjänst,

7) en utredning över anmälarens alla ägar- och röstandelar i värdepappersföretaget,

8) andra sådana faktorer som kan anses vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet när det gäller skötseln av värdepappersföretagets förvaltning.

Till ansökan skall fogas en anmälan som gäller medlemmarna och suppleanterna i ett i 13 § 3 mom. avsett bolags styrelse samt bolagets verkställande direktör och vice verkställande direktör och som daterats och undertecknats av dessa personer. Anmälan skall innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses ovan i 13 § 1 mom. 1―5, 7 och 9―14 punkten,

2) en utredning över att anmälaren råder över sig själv och sin egendom,

3) andra sådana faktorer som kan anses vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet.

15 §
Uppgifter som skall fogas till ansökan om tillstånd att etablera filial till ett värdepappersföretag i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett värdepappersföretag som fått verksamhetstillstånd i Finland skall till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial som skall etableras i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet foga

1) kopia av beslut av värdepappersföretagets behöriga organ om etableringen av en filial i en annan stat,

2) tillstånd att etablera en filial, av den stat där filialen skall etableras, om ett sådant tillstånd krävs i staten i fråga,

3) utredning om lagstiftningen i den stat där filialen skall etableras gällande värdepappersföretagens verksamhet och tillsynen av dem,

4) utredning över Finansinspektionens rätt till tillsyn av filialen och rätt att få uppgifter från filialen,

5) utredning om vilka tillsynsbefogenheter tillsynsmyndigheterna i den stat där filialen skall etableras har i fråga om filialen,

6) filialens adress- och kontaktuppgifter,

7) filialens affärsverksamhetsplan,

8) utredning om filialens placering i värdepappersföretagets organisation och om filialens organisationsstruktur,

9) uppgifter om de personer som hör till filialens ledning samt en i 14 § avsedd utredning om dessa personer,

10) utredning över hur värdepappersföretagets interna kontroll och riskhantering arrangeras i filialen,

11) utredning över rapporteringen mellan värdepappersföretaget och dess filial samt om övrigt informationsutbyte och hur detta utbyte arrangeras.

16 §
Uppgifter som skall fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för filial som skall etableras i Finland av ett värdepappersföretag som erhållit verksamhetstillstånd i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett värdepappersföretag som fått verksamhetstillstånd i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall till ansökan om verksamhetstillstånd för filial som skall etableras i Finland i fråga om värdepappersföretaget foga

1) en officiellt bestyrkt kopia av värdepappersföretagets verksamhetstillstånd i dess hemstat,

2) tillstånd av den behöriga myndigheten i hemstaten att etablera filial i Finland, om ett sådant tillstånd enligt lagstiftningen i värdepappersföretagets hemstat är en förutsättning för etableringen av en filial,

3) utdrag eller kopia av det beslut av värdepappersföretagets beslutande organ genom vilket man har fattat beslut om att en filial skall etableras i Finland samt en utredning över förfarandet vid etableringen,

4) de utredningar om värdepappersföretaget som avses ovan i 2―8, 13 och 14 § samt 10 § 1 mom.

I fråga om filialen skall till ansökan om verksamhetstillstånd fogas

1) filialens verksamhetsplan som skall innehålla de utredningar som avses i 9 § 1 mom. och 10―12 §,

2) utredning över filialens organisation och en ovan i 14 § avsedd utredning om lämplighet och tillförlitlighet i fråga om filialens ledning,

3) utredning över systemet för rapportering från filialen till värdepappersföretaget och till de övervakande myndigheterna,

4) utredning över hur värdepappersföretagets interna kontroll och riskhantering arrangeras i filialen.

Om tillsynen av värdepappersföretaget samt om lagstiftningen i värdepappersföretagets hemstat skall till ansökan fogas

1) utredning över Finansinspektionens rätt att få uppgifter av tillsynsmyndigheterna i värdepappersföretagets hemstat,

2) utredning över Finansinspektionens rätt till inspektion av filialen och rätt att få uppgifter från filialen,

3) utredning över vilka rättigheter tillsynsmyndigheterna i värdepappersföretagets hemstat har till inspektion och tillsyn av en filial som är belägen i Finland,

4) utredning över lagstiftningen i värdepappersföretagets hemstat gällande värdepappersföretagens verksamhet och tillsynen av värdepappersföretagen samt en utredning om lagstiftningen gällande förhindrandet av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet.

Till utredningen skall dessutom fogas en utredning om det system i värdepappersföretagets hemstat som motsvarar ersättningsfonden för investerarskydd samt om huruvida värdepappersföretaget och dess filial i utlandet omfattas av detta system. Av utredningen skall framgå nivån på skyddet i hemstaten.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2003.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets beslut av den 10 september 1996 om innehållet i ansökan om tillstånd att verka som värdepappersföretag (675/1996).

Helsingfors den 3 juli 2003

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör
Katri Nuotio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.