655/2003

Given i Helsingfors den 30 juni 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 2 mom. lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) och 4 § förordningen den 30 december 1996 om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land (1338/1996), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 424/1994:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förhindra spridning av djursjukdomar genom införsel och utförsel av djur och varor från Europeiska unionens medlemsstater till Finland samt från Finland till de övriga medlemsstaterna. Vad som i denna förordning bestäms om medlemsstater tillämpas också på Norge och Liechtenstein.

Denna förordning tillämpas på införsel från samt utförsel till de övriga medlemsstaterna av levande djur samt animaliska produkter och animaliska biprodukter och andra varor som orsakar risk för spridning av djursjukdomar. Bestämmelserna i 11 § tillämpas införsel från samt utförsel till Island av orensad fisk och bestämmelserna i 12 § på införsel från samt utförsel till Island av proteinmjöl som tillverkats av fisk eller andra havsdjur, med undantag av havsdäggdjur.

Denna förordning tillämpas inte på införsel och utförsel av följande djur och varor:

1) nötkreatur som hålls som husdjur samt gameter och embryon av dem,

2) svin och hägnade vildsvin som hålls som husdjur samt gameter och embryon av dem,

3) får och getter som hålls som husdjur samt gameter och embryon av dem,

4) fjäderfä (höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns, strutsar, emuer och övriga ratiter som föds upp eller hålls för förädling, för avel eller för kött- eller äggproduktion eller som är avsedda för utplantering av vilt) och kläckägg,

5) hästar samt gameter och embryon av dem,

6) levande fisk, kräftdjur och blötdjur samt gameter av dem,

7) kött och köttvaror som är avsedda att användas som livsmedel,

8) mjölk, mjölkbaserade produkter och råmjölk som är avsedda att användas som livsmedel, samt

9) fågelägg och äggprodukter som är avsedda att användas som livsmedel.

Denna förordning tillämpas inte heller på utförsel av sällskapsdjur när en enskild person tar ett sällskapsdjur med sig till en annan medlemsstat. På sådan utförsel tillämpas de krav som den mottagande medlemsstaten ställer.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) medlemsstat en medlemsstat inom Europeiska unionen,

2) handel på den inre marknaden handel mellan medlemsstaterna,

3) införsel vilken som helst transport av djur eller varor från de övriga medlemsstaterna till Finland,

4) utförsel vilken som helst transport av djur eller varor från Finland till de övriga medlemsstaterna,

5) gård lantgård, anläggning eller annat ställe, där djur hålls permanent eller tillfälligt,

6) djur som är mottagligt för sjukdom djur som kan smittas av en viss sjukdom oavsett om det insjuknar eller inte,

7) animaliska biprodukter material som definieras i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, nedan biproduktförordningen,

8) kontamination överföring av mikrober till en vara eller produkt.

När det i denna förordning hänvisas till Europeiska gemenskapens rättsakter, avses rättsakten i fråga jämte ändringar.

2 kap.

Levande djur

3 §
Apor

Vid införsel och utförsel av apor (Simiae och Prosimiae) skall iakttas bestämmelserna i rådets direktiv 92/65/EEG om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG. Aporna skall åtföljas av ett hälsointyg i enlighet med bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG, sådan den lyder senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1282/2002.

Länsveterinären övervakar organ, institut och centrum som godkänts i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG.

4 §
Hov- och klövdjur

Vid handel på den inre marknaden med och annan införsel av andra hov- och klövdjur än de som nämns i 1 § 3 mom. skall bestämmelserna i rådets direktiv 92/65/EEG iakttas. Hov- och klövdjur skall åtföljas av ett hälsointyg enligt bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG, sådan den lyder senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1282/2002.

I fråga om införsel av idisslare skall dessutom iakttas de föreskrifter som jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa särskilt utfärdar för bekämpande av infektiös bovin rinotrakeit (IBR), bovin tuberkulos och brusellos.

Införsel av minigrisar är tillåten endast med införseltillstånd som jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa har beviljat. Vid utförsel av minigrisar skall de krav som den mottagande medlemsstaten ställer iakttas.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på renar som införs från Sverige för en tillfällig vistelse i Finland på högst 30 dygn, och inte heller på renar som återförs från Sverige efter att ha utförts från Finland till Sverige för en tillfällig vistelse i Sverige på högst 30 dygn.

5 §
Fåglar

Införsel av fåglar är tillåten endast med införseltillstånd som jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa har beviljat. Med fåglar avses i denna förordning andra fåglar än fjäderfä.

I fråga om utförsel av fåglar skall bestämmelserna i rådets direktiv 92/65/EEG samt de krav som den mottagande staten ställer iakttas.

6 §
Bin

Vid handel på den inre marknaden med och annan införsel av bin skall bina härstamma från ett område som inte är pålagt restriktioner på grund av amerikansk yngelröta enligt bestämmelserna i rådets direktiv 92/65/EEG. Införseln eller utförseln är förbjuden, om området enligt direktivet i fråga borde ha pålagts restriktioner eller om restriktionerna inte har hävts i den ordning som bestäms i direktivet. Bina skall åtföljas av ett hälsointyg i enlighet med bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG, sådan den lyder senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1282/2002.

7 §
Harar och kaniner

Vid handel på den inre marknaden med harar och kaniner skall följande iakttas:

1) djuren skall härstamma från en gård, där rabies inte har förekommit eller misstänkts förekomma inom den senaste månaden före djurens avsändande,

2) djuren får inte inom den senaste månaden ha varit i kontakt med djur från en sådan gård där rabies misstänks eller har konstaterats förekomma,

3) djuren skall härstamma från en gård, där inte ett enda djur uppvisar symtom som tyder på myxomatos, samt

4) djuren skall åtföljas av en skriftlig försäkran av exportören, av vilken framgår att

a) djuren uppfyller kraven i 1-3 punkten,

b) djuren har vid tiden för avsändningen inte uppvisat symtom på smittsamma sjukdomar,

c) gården är inte pålagd restriktioner av myndigheterna på grund av djursjukdomar.

Om harar och kaniner som avses i 1 mom. utförs till en medlemsstat som kräver ett hälsointyg som utfärdats av en myndighet vid transport av dessa djur, skall djuren emellertid åtföljas av ett hälsointyg i enlighet med bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG, sådan den lyder senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1282/2002.

Vid utförsel av harar och kaniner till Irland eller Förenade kungariket skall djuren åtföljas av ett hälsointyg av vilket det framgår att djuren uppfyller kraven i 1 mom. 1 och 2 punkten.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte när en enskild person tar en hare eller kanin med sig till Finland och har den som sällskapsdjur.

8 §
Illrar, minkar och rävar

Vid handel på den inre marknaden med illrar, minkar och rävar skall följande iakttas:

1) djuren skall härstamma från en gård, där rabies inte har förekommit eller misstänkts förekomma inom de senaste sex månaderna före djurens avsändande,

2) djuren får inte inom de senaste sex månaderna ha varit i kontakt med djur från en sådan gård där rabies misstänks eller har konstaterats förekomma, samt

3) djuren skall åtföljas av en skriftlig försäkran av expotören, av vilken framgår att

a) djuren uppfyller kraven i 1-2 punkten,

b) djuren har vid tiden för avsändningen inte uppvisat symtom på smittsamma sjukdomar,

c) gården är inte pålagd restriktioner av myndigheterna på grund av djursjukdomar.

Om djuren utförs till Förenade kungariket, Irland, Sverige eller Norge skall dessutom dessa staters krav gällande rabies iakttas.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på införsel av illrar, minkar och rävar när en enskild person tar en iller, mink eller räv med sig till Finland och har den som sällskapsdjur.

9 §
Hundar och katter

Vid handel på den inre marknaden med hundar och katter som är äldre än tre månader skall följande iakttas:

1) djuren får inte vid tiden för avsändningen uppvisa symtom på smittsamma sjukdomar,

2) djuren skall för identifiering vara tatuerade eller ha ett mikrochips inopererat,

3) djuren skall åtföljas av ett intyg av en tjänsteveterinär eller av den veterinär som ansvarar för den avsändande gården av vilket framgår följande:

a) djuren har efter tre månaders ålder vaccinerats mot rabies årligen eller med de mellanrum som godkänts för vaccinet i fråga,

b) som vaccin har använts ett inaktiverat vaccin som tillverkats i enlighet med europeiska farmakopén,

c) vaccinets namn och batch-nummer,

4) hundar skall vara vaccinerade mot valpsjuka,

5) djuren skall åtföljas av ett veterinärintyg, av vilket framgår att de högst 30 dagar innan de anlände till Finland har getts en lämplig dos av ett för denna djurart godkänt läkemedel innehållande prazikvarntel mot bandmask som orsakar echinococcos,

6) av det intyg som avses i 5 punkten skall också framgå namnet på läkemedlet, doseringen och tillförselsätt,

7) av djuren krävs inte sådan medicinering som avses i 5 punkten om de förs in direkt från Sverige, Förenade kungariket, Irland eller Norge utom Spetsbergen eller om djuren införs till Finland inom 24 timmar från det att de har utförts från Finland, samt

8) djuren skall åtföljas av ett veterinärintyg i enlighet med artikel 10.2 i rådets direktiv 92/65/EEG eller av ett enskilt hund- eller kattpass, av vilket framgår uppgifterna om identifikation, vaccination och medicinering mot bandmask.

Vid handel på den inre marknaden med hundar och katter som är yngre än tre månader skall följande iakttas:

1) djuren skall uppfylla kraven i 1 mom. 1 och 8 punkten,

2) djuren får inte härstamma från en gård som av myndigheterna pålagts restriktioner på grund av djursjukdomar, samt

3) djuren skall vara födda på den gård varifrån de avsänds och ha vistats endast där sedan födseln.

Om hundar eller katter som avses i 1 eller 2 mom. utförs till Sverige, Förenade kungariket, Irland eller Norge skall bestämmelserna i artikel 10.3 i rådets direktiv 92/65/EEG iakttas.

Om en enskild person inför hundar och katter till Finland skall vid införseln iakttas följande:

1) djur som är äldre än tre månader skall uppfylla

a) kraven i 1 mom. 1 punkten vid införsel från Sverige, Förenade kungariket, Irland eller Norge utom Spetsbergen,

b) kraven i 1 mom. 1, 3 och 5-7 punkten vid införsel från övriga medlemsstater eller Spetsbergen, samt

2) djur som är yngre än tre månader skall uppfylla kraven i 1 mom. 1 punkten.

Bestämmelserna i detta moment tillämpas inte på djur som införs till Finland för försäljning, förmedling eller överlåtelse på något motsvarande sätt eller för idkande av näring.

10 §
Övriga djur

Vid utförsel av djur som är mottagliga för rabies till Förenade kungariket, Irland, Sverige eller Norge skall utöver bestämmelserna i detta kapitel iakttas dessa staters krav gällande rabies.

3 kap.

Varor

11 §
Orensad laxfisk

Vid handel på den inre marknaden med och annan införsel av orensade odlade laxfiskar skall bestämmelserna i rådets direktiv 91/67/EEG om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk iakttas. Till Finland får införas orensad odlad lax, öring, regnbåge, harr, siklöja, sik, gädda och piggvar endast från de länder, områden och anläggningar som uppräknas i kommissionens beslut 2002/308/EG om upprättande av förteckningar över godkända zoner och godkända anläggningar med avseende på någon av eller båda fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Från EFTA-länderna är det genom EFTA-tillsynsmyndighetens beslut nr 244/02/COL möjligt att införa orensad odlad laxfisk från Norge, utom från vattendrag i närheten av ryska gränsen. Vid införsel av orensad lax, öring eller regnbåge från Norge skall försändelsen dessutom åtföljas av en hälsointyg med avseende på ISA-sjuka i enlighet med kommissionens beslut 2003/70/EG om vissa skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi i Norge. All orensad laxfisk skall omedelbart efter införseln föras till en anläggning, som godkänts enligt hygienlagen, för att rensas. Rensningsavfallet får inte användas som fiskfoder.

Utförsel av orensad odlad lax, öring, regnbåge, harr, siklöja, sik, gädda och piggvar från Finland till ett område som genom kommissionens beslut 2002/308/EG har godkänts vara fritt från IHN- eller VHS-sjuka är förbjuden.

Det är förbjudet att till Finland införa vild orensad lax, öring, regnbåge, harr, siklöja, sik, gädda och piggvar eller reningsavfall av dessa fiskar.

12 §
Animaliska biprodukter

Vid handel på den inre marknaden med och annan införsel av animaliska biprodukter och därav framställda produkter, exempelvis bearbetat animaliskt protein, blodprodukter, utsmält fett och fiskolja, mjölk, mjölkbaserade produkter och råmjölk, gelatin, hydrolyserat protein, dikalciumfosfat, trikalciumfosfat, sällskapsdjursfoder och tuggben, naturgödsel, bearbetad naturgödsel och bearbetade naturgödselprodukter, serum från hästdjur, skinn och hudar av klöv- och hovdjur, jakttroféer och biodlingsprodukter, skall bestämmelserna i biproduktförordningen iakttas.

Animaliska biprodukter samt därav framställda produkter som hör till kategori 1 och kategori 2 i enlighet med biproduktförordningen får införas till Finland endast med tillstånd av jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa. De får föras till andra medlemsstater om destinationsmedlemsstaten har gett tillstånd till detta.

Införsel av bearbetat animaliskt protein avsett för utfordring av djur och foderfabrikat som innehåller sådant protein till Finland är förbjuden. Förbudet gäller emellertid inte fiskmjöl och foderfabrikat som innehåller fiskmjöl, som är avsedda för utfordring av andra djur än idisslare, och inte sällskapsdjursfoder. Bearbetat animaliskt protein får föras till andra medlemsstater, om destinationsmedlemsstaten har gett tillstånd till detta.

Slaktavfall eller material från fisk som hör till kategori 3 i enlighet med biproduktförordningen och som har upphettats eller behandlats med syra i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdoms- och hygienkrav för pälsdjursfoder (34/VLA/2001) kan utöver bestämmelserna i biproduktförordningen omedelbart efter införseln föras för bearbetning till en pälsdjursfoderanläggning som godkänts med stöd av jord- och skogsbruksministeriets förordning 34/VLA/2001. Orensad fisk behöver dock inte uppheta eller behandla med syra. Bara om särskilda skäl föreligger och med tillstånd av den veterinär som övervakar den anläggning som mottar varan får varan flyttas från den mottagande anläggningen för bearbetning i en annan anläggning där varan får bearbetas enligt bestämmelserna i biproduktförordningen.

Den behöriga myndighet som avses i kapitel III i bilaga VIII till biproduktförordningen och som genom ett särskilt godkännande kan tillåta att obearbetad naturgödsel förs in på dess territorium är Kontrollcentralen för växtproduktion.

13 §
Sjukdomsalstrande mikrober och parasiter

Införsel av mikrober och parasiter som orsakar djursjukdomar samt odlingar, vävnader, sekret eller motsvarande varor som innehåller sådana är tillåten endast med införseltillstånd som jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa har beviljat.

Vid utförsel av mikrober eller parasiter som orsakar djursjukdomar eller odlingar, vävnader, sekret eller motsvarande varor som innehåller sådana skall de krav som den mottagande medlemsstaten ställer iakttas.

14 §
Andra varor som orsakar risk för spridning av djursjukdomar

Införsel av följande varor är tillåten endast med införseltillstånd som jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa har beviljat, om de medför risk för spridning av djursjukdomar:

1) transportmedel, förvaringskärl, torrströ och emballage samt annat förpackningsmaterial,

2) kläder, utrustning och andra föremål som använts vid produktion och skötsel av djur samt i djurstall, samt

3) föremål som använts för förvaring eller transport av levande djur, döda djur eller delar av sådana, gameter och embryon av djur samt animaliska produkter.

Vid utförsel av varor som orsakar risk för spridning av djursjukdomar skall de krav som den mottagande medlemsstaten ställer iakttas.

15 §
Provpartier

Utan hinder av vad som bestäms i denna förordning kan jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa bevilja tillstånd till införsel av provpartier. Tillstånd kan beviljas endast för ett sådant provparti som saknar kommersiellt värde och som förs in för forskning. Provpartiet skall förstöras efter undersökningen.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om tillsynen över att denna förordning iakttas samt om de kontroller och anmälningar som krävs i samband med handel på den inre marknaden, införsel och utförsel bestäms i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (572/1995).

Särskilda föreskrifter som jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa utfärdar i syfte att bekämpa IBR-sjukan samt bovin tuberkulos och brusellos meddelas i samband med den registrering som föreskrivs i 11 § jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (572/1995).

17 §
Ändring av djursjukdomsläget

Utöver vad som bestäms i denna förordning skall de beslut om skyddsåtgärder som Europeiska gemenskapens kommission, jord- och skogsbruksministeriet eller en annan medlemsstat utfärdar på grund av en ändring i djursjukdomsläget iakttas.

18 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2003.


Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 11 januari 1995 om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (27/1995) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 21 december 2000 om import och export av animaliskt protein samt användningen av detta vid utfordring av djur (1238/2000) jämte ändringar. 5 och 6 § i den upphävda förordningen 1238/2000, dessa lagrum sådana de lyder, 5 § i förordning 7/2001 och 6 § i förordning 568/2001, förblir dock i kraft till den 31 augusti 2003.

Rådets direktiv 91/67/EEG (31991L0067); EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1
Rådets direktiv 92/65/EEG (31992L0065); EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54
Kommissionens beslut 2002/308/EG (32002D0308); EGT nr L 106, 23.4.2002, s. 28
Kommissionens beslut 2003/70/EG (32003D0070); EGT nr L 26, 31.01.2003, s. 76
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002, (32002R1774); EGT nr L 273, 10.10.2002, s. 1

Helsingfors den 30 juni 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Tiia Tuupanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.