640/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) det inledande stycket i 9 b §, 13 § 2 mom., 15 b § 3 mom. 12 och 13 punkten, 21 § 4 mom. och 26 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, det inledande stycket i 9 b §, 13 § 2 mom. och 26 § 2 mom. i lag 982/1994, 15 b § 3 mom. 12 och 13 punkten i lag 1195/2002 och 21 § 4 mom. i lag 982/1996, samt

fogas till 15 b § 3 mom., sådant det lyder i lagarna 105/1982, 54/1985, 916/1998, 683/2002, 1030/2002 samt i nämnda lag 1195/2002, nya 14―17 punkter, som följer:

9 b §

En efterlevande make som inte får invaliditetspension, arbetslöshetspension, ålderdomspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen eller motsvarande pension från utlandet har rätt till fortsättningspension.


13 §

Rätten till fortsättningspension upphör för en efterlevande make som beviljas invaliditetspension, arbetslöshetspension, ålderdomspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen eller motsvarande pension som betalas från utlandet. En efterlevande makes rätt till sådan fortsättningspension som betalas enligt 9 b § 1 punkten upphör även då den efterlevande maken inte längre har att försörja något barn under 16 år som är berättigat till barnpension.

15 b §

Som årsinkomst räknas likväl inte (prioriterade inkomster)


12) förhöjning enligt 5 § lagen om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen (635/2002),

13) särskilt stöd enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002),

14) tillägg enligt 7 g § lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande tillägg,

15) intjänad pension enligt 5 § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande intjänad pension,

16) förmån enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år och för tiden för studier (644/2003), eller

17) pension och ersättning som betalas från utlandet, om så följer av internationella avtal som är bindande för Finland, samt förmåner som betalas från utlandet och som motsvarar de förmåner som anges som prioriterade inkomster i 2―5, 7―9 och 11 punkten.


21 §

En efterlevande make som får invaliditetspension, arbetslöshetspension, ålderdomspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen eller motsvarande pension från utlandet har inte rätt till efterlevandepension. Till en efterlevande make som får ovan nämnd pension betalas dock i begynnelsepension det belopp med vilket begynnelsepensionen skulle överstiga en sådan pension, bostadsbidrag och extra fronttillägg. Vårdbidrag för pensionstagare enligt 30 a § folkpensionslagen och fronttillägg enligt lagen om frontmannapension anses då inte höra till pensionen.

26 §

Rätten till fortsättningspension upphör om den efterlevande maken beviljas ålderdomspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen eller motsvarande pension som betalas från utlandet. Fortsättningspension betalas inte för den tid för vilken den efterlevande maken får invaliditets- eller arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen eller motsvarande pension som betalas från utlandet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 242/2002
ShUB 58/2002
RSv 298/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.