639/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 22 a §, 26 § 6 mom. och 39 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 22 a § i lagarna 564/1993, 1548/1993, 886/1994, 1271/1999, 724/2001 och 633/2002, 26 § 6 mom. i lag 1491/1995 och 39 a § i nämnda lag 564/1993 och i lag 981/1994, samt

ändras 20 § 1 mom., 22 c § 1 mom. 2 punkten och 22 c § 2 mom. 2 punkten, 26 § 2 och 3 mom., 31 § 2 mom., 39 § 5 mom. och 43 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 20 § 1 mom. i lagarna 670/1985, 837/1998 och 70/2002 samt i nämnda lag 633/2002, 22 c § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 2 punkten samt 26 § 2 mom. i nämnda lag 1271/1999, 26 § 3 mom. i lag 1491/1995, 31 § 2 mom. i lag 979/1996, 39 § 5 mom. i lag 837/1998 och 43 a § i nämnda lag 564/1993 samt i lagarna 827/1996 och 1368/1999, som följer:

20 §

I folkpension betalas

1) ålderdomspension till en person som fyllt 65 år eller till en person som fyllt 62 år förtida ålderdomspension, minskad på det sätt som bestäms i 25 a § 2 mom.; en person som får arbetslöshetsdagpenning med stöd av 6 kap. 9 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) har dock rätt att få ålderdomspension oavkortad vid 62 års ålder,

2) invaliditetspension

a) till en arbetsoförmögen person som inte har fyllt 65 år, till den som inte har fyllt 20 år likväl endast under de förutsättningar som anges i 39 § 4 mom., eller

b) i de fall som avses i 22 § 1 mom. och 22 b § i form av rehabiliteringsstöd till en arbetsoförmögen person som inte har fyllt 65 år, eller

3) arbetslöshetspension i fall som avses i 22 c § till en långvarigt arbetslös person, född före 1950, som fyllt 60 men inte 65 år och som inte får invaliditetspension eller förtida ålderdomspension enligt denna lag.


22 c §

Berättigad till arbetslöshetspension enligt 20 § 1 mom. 3 punkten är en långvarigt arbetslös försäkrad, förutsatt att


2) han företer ett av arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten utfärdat intyg över att han enligt 6 kap. 7 eller 9 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte längre har rätt till dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och att


Arbetslöshetspension beviljas tills vidare. Arbetslöshetspension utbetalas dock inte


2) för kalendermånad under vilken pensionstagaren är i förvärvsarbete och förtjänar minst det belopp som avses i 4 c § 4 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare; inte heller


26 §

När folkpension fastställs beaktas likväl inte följande i pensionen ingående förhöjningar eller tillägg eller intjänade pensioner:

1) barnförhöjning och rehabiliteringstillägg som ingår i pensionen enligt en lag, en pensionsstadga eller ett pensionsreglemente som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare,

2) förhöjning enligt 5 § lagen om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen (635/2002),

3) pensionstillägg enligt 7 g § lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande tillägg,

4) intjänad pension enligt 5 § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande intjänad pension eller pension som intjänats i arbete under tiden för ålderspension,

5) förmån enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år och för tiden för studier (644/2003), inte heller

6) förhöjning som avses i 5 a § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare och som grundar sig på tiden efter fyllda 68 år, eller motsvarande förhöjning; en sådan minskning som avses i 5 a § 2 mom. i den nämnda lagen, eller motsvarande minskning, beaktas dock som inkomst.

Med de förmåner som nämns i 1 mom. 1 punkten jämställs pension som avses i den nämnda punkten och som en person, som får ålderdomspension eller förtida ålderdomspension enligt denna lag, skulle få, om han började få pension omedelbart efter fyllda 63 år.


31 §

Pensionsanstalten kan, antingen på ansökan eller med stöd av en utredning som den själv godkänt, inom två år från den tidpunkt då pensionen indrogs bestämma att invaliditetspensionen på nytt skall utbetalas. Pensionen får härvid utbetalas retroaktivt för den tid under vilken den varit indragen eller för en del av denna tid.


39 §

Med avvikelse från vad som bestäms i 3 mom. uppkommer rätten till invaliditetspension vid ingången av månaden efter den under vilken arbetsoförmågan inträtt, om personen i fråga blivit arbetsoförmögen medan han uppburit arbetslöshetspension. Likaså kan en person som fyllt 63 år beviljas invaliditetspension från ingången av månaden efter den under vilken arbetsoförmågan inträtt, dock tidigast från och med den tidpunkt då personen har beviljats ålderspension enligt en lag eller pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare.


43 a §

Om en person har fått arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller utbildningsstöd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) eller dagpenning enligt sjukförsäkringslagen på grund av sjukdom, lyte eller skada för den tid för vilken personen beviljas pension retroaktivt, skall den retroaktiva pensionen innehållas till folkpensionsanstalten eller utbetalas till arbetslöshetskassan till den del som motsvarar den förmån som dessa utbetalat.

Pensionen utbetalas dock till arbetslöshetskassan endast under förutsättning att meddelande enligt 11 kap. 14 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa har gjorts minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Utan hinder av 20 § 1 mom. 1 punkten i denna lag har personer som är födda före 1945 rätt till förtida ålderdomspension enligt den folkpensionslag som gäller före denna lags ikraftträdande.

Utan hinder av vad som bestäms i denna lag har arbetstagare som är födda före 1944 rätt till individuell förtidspension enligt de bestämmelser som gäller före denna lags ikraftträdande.

Vid tillämpningen av 26 § 2 mom. i denna lag beaktas som inkomst inte en förhöjning enligt 5 a § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, sådant det lyder vid denna lags ikraftträdande, eller motsvarande förhöjning, om personen i fråga har fyllt 65 år den 1 januari 1980 eller därefter.

På folkpensioner som när denna lag träder i kraft betalas ut tillämpas 26 § 3 och 6 mom. folkpensionslagen, sådana de lyder vid denna lags ikraftträdande.

RP 242/2002
ShUB 58/2002
RSv 298/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.