638/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 3 och 5 a §, 5 b § 2 mom. samt 17 § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i lag 1281/2001, 5 a §, sådan den lyder i lagarna 1485/1995 och 1267/1999, 5 b § 2 mom. och 17 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1485/1995,

ändras 1 § 3 mom., 5 §, 5 b § 1 mom. 2 punkten, 6, 7, 7 a och 8 §, 9 § 1 mom., 10 § 3 mom., 11, 13 och 14 § samt 17 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lagarna 596/1978, 562/1993 och 1229/2000, 5 § sådan den lyder i nämnda lag 1485/1995 och i lag 1060/1997, 5 b § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i nämnda lag 1485/1995, 6 § sådan den lyder i nämnda lag 562/1993, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1485/1995 och i lagarna 1326/1988 och 1334/1997, 7 a § sådan den lyder i nämnda lagar 562/1993 och 1485/1995 samt i lagarna 881/1994 och 1174/1996, 8 § sådan den lyder i lag 669/1985, 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1436/1991, 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 656/2000, 13 § sådan den lyder i nämnda lag 881/1994, 14 § sådan den lyder i lag 1002/1997 samt 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 35/2002, samt

fogas till lagen en ny 7 b § som följer:

1 §

Denna lag gäller dock inte

1) företagarverksamhet före ingången av den månad som följer efter uppnådd 18 års ålder eller verksamhet som efter nämnda tidpunkt inte utan avbrott fortgått minst fyra månader,

2) företagare vars i 7 § avsedda årliga arbetsinkomst av i denna lag avsett förvärvsarbete bör uppskattas till i medeltal mindre än det belopp som anges i 1 § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961) multiplicerat med tjugofyra,

3) förvärvsarbete, på grund av vilket företagaren har rätt till pension enligt annan lag eller offentlig pensionsstadga,

4) företagarverksamhet som har börjat eller fortgått efter det att företagaren har avgått med förtida ålderspension eller ålderspension enligt denna lag, eller

5) företagarverksamhet efter den kalendermånad då företagaren fyller 68 år.


5 §

Pensioner som beviljas enligt denna lag är ålderspension, invalidpension, som också kan vara rehabiliteringsstöd, samt arbetslöshetspension, deltidspension och familjepension. En företagare har rätt att få rehabilitering och kan beviljas rehabiliteringspenning, rehabiliteringstillägg eller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning. Förutsättningarna för dessa förmåner och deras storlek bestäms enligt lagen om pension för arbetstagare, om inte något annat följer av denna lag. En företagare har dock rätt att få ålderspension oavsett om han fortsätter med sin verksamhet enligt 1 § eller inte.

Beträffande arbetsinkomst och till pension berättigande tid som avses i denna lag tillämpas på motsvarande sätt vad som i lagen om pension för arbetstagare bestäms om arbetsförtjänst och till pension berättigande tid. När 5 § lagen om pension för arbetstagare tillämpas beaktas endast de hela månader som berättigar till pension.

Om en företagare som får ålderspension eller förtida ålderspension är försäkrad på grundval av frivillig försäkring enligt 11 § 2 mom., tillväxer för denna tid pension enligt den tillväxtprocent som anges i 5 § 1 mom. 1 punkten lagen om pension för arbetstagare.

5 b §

För att deltidspension skall beviljas förutsätts att


2) företagarens återstående förvärvsarbete motsvarar de förutsättningar som anges i 4 f § 1 mom. 5 och 7 punkten lagen om pension för arbetstagare, dock så att det om företagaren fortsätter sin företagarverksamhet förutsätts att hans återstående arbetsinkomst uppgår till minst det belopp som avses i 1 § 3 mom. 2 punkten, och


6 §

Såsom till pension berättigande räknas den tid under vilken företagarverksamheten från ingången av den kalendermånad som följer efter uppnådd 18 års ålder till ingången av den månad som följer efter uppnådd 68 års ålder fortgått, varvid dock i tillämpliga delar skall iakttas 7 c―7 f § lagen om pension för arbetstagare.

7 §

För bestämmande av den pensionsgrundande arbetsinkomsten fastställs såsom företagares arbetsinkomst den lön som skäligen borde betalas, om en person med motsvarande yrkesskicklighet skulle avlönas att utföra hans i denna lag avsedda arbete, eller den ersättning som annars kan anses i genomsnitt motsvara nämnda arbete. Den årliga arbetsinkomsten fastställs dock inte till högre än 8 409,40 euro.

När försäkringen börjar fastställer pensionsanstalten företagarens arbetsinkomst. Om de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten senare förändras väsentligt, justeras den på ansökan. Pensionsanstalten kan även justera arbetsinkomsten på eget initiativ. Arbetsinkomsten får dock inte ändras retroaktivt. Utan hinder av denna paragraf fastställs såsom arbetsinkomst för en företagare som får deltidspension hälften av den stabiliserade förvärvsinkomst enligt denna lag som avses i 4 f § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare och som uträknats i enlighet med 7 d § 3 mom. i sistnämnda lag.

7 a §

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten fram till utgången av den månad då 53 års ålder uppnås erhålls genom att de för nämnda tidpunkt fastställda och enligt 7 b § lagen om pension för arbetstagare justerade arbetsinkomsternas sammanlagda belopp divideras med motsvarande tid.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för tiden mellan utgången av de månader då 53 års ålder och 68 års ålder uppnås uträknas särskilt för varje kalenderår. Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för varje kalenderår utgörs av de för året i fråga fastställda och enligt 7 b § lagen om pension för arbetstagare justerade arbetsinkomsternas genomsnittliga belopp under året.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för tiden mellan ingången av den månad som följer efter invaliditetens början och utgången av den månad då 63 års ålder uppnås (återstående tid) fastställs enligt 7 c och 7 d § samt 7 f § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare. Förvärvsinkomst för återstående tid enligt denna lag utgör samma relativa andel av summan av de förvärvsinkomster för återstående tid som bestäms i 7 c § 2, 3 och 6 mom. samt 7 d § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare som de arbetsförtjänster som omfattas av denna lag utgör av summan av de inkomster enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2, 10 och 13 punkten lagen om pension för arbetstagare under den granskningsperiod som avses i 7 c § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare.

Om pensionsanstaltens rätt till försäkringspremie har förverkats enligt 12 § 6 mom., sänks den enligt 1 och 2 mom. uträknade pensionsgrundande arbetsinkomsten för det kalenderår för vilket försäkringspremien har preskriberats med beaktande av de utestående försäkringspremierna enligt vad som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

När den pensionsgrundande arbetsinkomsten uträknas enligt 1 och 2 mom. jämställs med arbetsinkomster enligt denna lag den andel enligt 6 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare av de arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för de förmåner som uppräknas i 1 mom. i nämnda paragraf och arbetsinkomst som ligger till grund för den fortsatta tillväxten enligt 3 mom. i nämnda paragraf. Vad som bestäms ovan i detta moment tillämpas dock inte, om de arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för förmånerna enligt 6 a § lagen om pension för arbetstagare eller den fortsatta tillväxten beaktas när pension räknas ut enligt nämnda lag, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985).

7 b §

Pensionsskyddscentralen kan meddela pensionsanstalterna föreskrifter om tillämpningen av 7 och 7 a §.

8 §

Företagare som fyllt 63 år beviljas ålderspension från ingången av den månad som närmast följer efter pensionsansökan, om inte annat följer av att pensionen uppskjutits eller beviljas i förtid. Pension som under tiden för ålderspension eller förtida ålderspension influtit av företagarverksamhet som försäkrats med stöd av 11 § beviljas på ansökan tidigast från ingången av den kalendermånad som följer efter uppnådd 68 års ålder.

9 §

En företagare är skyldig att betala en försäkringspremie som beräknas på grundval av den fastställda arbetsinkomsten med tillämpning av den premieprocentsats som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet fastställer årligen en premieprocentsats som kan uppskattas motsvara den genomsnittliga, i procent av lönerna uttryckta försäkringspremien för försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare då den i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedda andelen för den förhöjda försäkringspremien för arbetstagare som fyllt 53 år inte beaktas. Från ingången av det kalenderår som följer efter uppnådda 53 år fastställs som premieprocentsats dock ovan avsedda procenttal ökat med så många procentenheter som den i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedda pensionsavgiften för arbetstagare som fyllt 53 år överstiger pensionsavgiften för yngre arbetstagare.


10 §

Vid tillämpningen av denna paragraf beaktas inte pensionsskydd som baserar sig på 11 § 1 mom. sådant det löd före den 1 januari 2001. Till de i 1 mom. avsedda pensionerna hänförs likväl förhöjningar i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare av pensioner, som betalas enligt nämnda lagrum, till den del avkastningen av motsvarande placeringar inte förslår till förhöjningarna.


11 §

Företagare som får ålderspension eller förtida ålderspension eller sådana företagare, vilkas arbetsinkomst är mindre än vad som förutsätts i 1 § 3 mom. 2 punkten, kan, om de annars uppfyller i denna lag föreskrivna villkor, på villkor som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet beviljas försäkring enligt denna lag. Försäkringen beviljas dock inte retroaktivt.

13 §

De fastställda arbetsinkomsterna samt det i 7 § 1 mom. angivna beloppet justeras enligt de i den allmänna löne- och prisnivån inträffade förändringarna så som föreskrivs i 7 b § lagen om pension för arbetstagare.

14 §

Ändring i och undanröjande av Pensionsskyddscentralens beslut som avses i 1 § 5 mom. samt i pensionsanstaltens beslut som avses i 7 § 2 mom. får sökas enligt vad som bestäms i lagen om pension för arbetstagare.

17 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4, 4 a―4 d, 4 f―4 h, 4 j― 4 n, 5, 5 a―5 c, 6 a och 7 b §, 7 e § 2 och 3 mom., 7 g―7 i, 8, 8 a―8 g, 9, 9 a och 10 b―10 d §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 b―19 e, 20, 21, 21 a―21 e och 22 § lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar när denna lag träder i kraft eller därefter. På sådana invalid-, arbetslöshets- eller familjepensioner där pensionsfallet inträffar 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande.

Utan hinder av 2 mom. uträknas pensionsrätt som före denna lags ikraftträdande intjänats av till arbetspensionstillägg berättigande förmåner enligt 7 a § i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet. Pensionsskyddscentralen meddelar närmare anvisningar om beräkningen av arbetspensionstillägget. Arbetspensionstillägg som beräknats på detta sätt höjs så att det motsvarar beräkningstidpunkten med lönekoefficienten enligt 7 b § lagen om pension för arbetstagare.

Bestämmelsen i 1 § 3 mom. 5 punkten tillämpas på företagarverksamhet som fortgår när denna lag träder i kraft eller inleds efter det och som, tiden före ikraftträdandet inberäknad, fortgår minst fyra månader utan avbrott.

På sådan ansökan om befrielse från försäkring som blivit anhängig före lagens ikraftträdande tillämpas 3 § lagen om pension för företagare och 8 § lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder när denna lag träder i kraft. En företagare kan dock då befrias från försäkring endast för tid som föregår ikraftträdandet. Har beslut om befrielse i fråga om försäkring för en företagare fattats före denna lags ikraftträdande, är företagaren inte skyldig att teckna försäkring tidigare än räknat från den 1 januari 2007, om grunderna för befrielse från försäkring kvarstår oförändrade till dess.

Utan hinder av 2 mom. intjänas från och med denna lags ikraftträdande ny pension för företagarverksamhet som utövats under tiden för invalidpension i enlighet med 5 § 1 mom. 1 punkten lagen om pension för arbetstagare om det är fråga om full invalidpension, från denna lags ikraftträdande och pension som på detta sätt intjänats av företagarverksamhet beviljas enligt 4 § 6 mom. lagen om pension för arbetstagare, trots att pensionsfallet för invalidpensionen har inträffat före denna lags ikraftträdande.

Åldersgränsen 18 år enligt 6 § 1 mom. tillämpas på företagarverksamhet som omfattas av denna lag och som utövas av företagare födda efter 1986 samt som fortgår när lagen träder i kraft eller inleds därefter. Åldersgränsen 68 år enligt samma lagrum tillämpas på företagare, vilkas företagarverksamhet fortgår när lagen träder i kraft eller inleds därefter.

När den pensionsgrundande arbetsinkomsten räknas ut enligt 7 a § 1 och 2 mom. beaktas den fastställda arbetsinkomsten före uppnådd 23 års ålder från och med denna lags ikraftträdande. Till den del arbetsinkomst som före ikraftträdandet fastställts för företagaren beaktas när den pensionsgrundande arbetsinkomsten räknas ut höjs den till 2004 års nivå med löneindexet enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder den 31 december 2004 och där vägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,5 och vägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,5, och därifrån till nivån vid beräkningstidpunkten med lönekoefficienten enligt 7 b § lagen om pension för arbetstagare.

Företagare som får ålderspension eller förtida ålderspension kan beviljas frivillig försäkring enligt 11 § tidigast räknat från denna lags ikraftträdande.

Om företagaren för sig ordnat pensionsskydd enligt 11 § 1 mom., sådant detta lagrum löd före den 1 januari 2001, och arrangemanget omfattar en pensionsålder lägre än 62 år, har företagaren rätt att vid en pensionsålder som är lägre än 62 år, dock tidigast vid 60 års ålder, få sin pension enligt minimiskyddet i anslutning till företagarverksamhet som fortgår den 31 december 2004. När pension enligt denna lag beviljas vid en pensionsålder som är lägre än 62 år, beviljas pensionen nedsatt så som bestäms i de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda villkoren och grunderna i fribrev som motsvarar minimiskyddet enligt arbetspensionslagarna.

Utan hinder av 1 § 3 mom. 4 punkten gäller denna lag inte företagare enligt 9 mom. som beviljas pension enligt denna lag vid en pensionsålder som är lägre än 62 år.

På företagare som omfattas av arrangemanget enligt 9 mom. och som före ikraftträdandet nått en pensionsålder som är lägre än 65 år tillämpas de bestämmelser som gäller innan denna lag träder i kraft.

Utan hinder av denna lag har företagare födda före 1947 fortfarande rätt att få barnförhöjning enligt de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande.

Utan hinder av denna lag har företagare födda före 1944 rätt att få individuell förtidspension enligt 4 e och 19 e § lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder före denna lags ikraftträdande, dock så att de beviljas ålderspension efter fyllda 63 år. Också den rätt till återstående tid som utgör villkor för individuell förtidspension definieras enligt 6 a―6 b § lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder före denna lags ikraftträdande. När pension räknas ut iakttas bestämmelserna om invalidpension i denna lag. Individuell förtidspension ändras till ålderspension vid 63 års ålder. På ålderspensionen tillämpas då dock inte 7 h § lagen om pension för arbetstagare.

Beloppet i 7 § 1 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för 1970.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2002
ShUB 58/2002
RSv 298/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.