636/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) 1 a och 6 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 a § i lagarna 1469/1993 och 1131/1998 samt 6 § i lag 1484/1995, samt

ändras 1 § 3 och 5 mom., 3 och 4 §, 7 § 1 mom. och 8 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 3 mom. och 7 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1056/1997, 1 § 5 mom. sådant det lyder i lag 228/1998, 3 § sådan den lyder i nämnda lagar 1484/1995 och 1056/1997, 4 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 1265/1999, som följer:

1 §

Denna lag tillämpas också på andra arbetsförhållanden än sådana som avses i 1 mom., då de inte fortgår en månad. Lagen tillämpas också på arbetsförhållanden som fortgår minst en månad till den del av 1 § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961) eller av i 2 § i nämnda lag avsedda anmälan av arbetsgivaren följer att nämnda lag inte tillämpas på dem.


Denna lag gäller inte arbetsförhållanden före den kalendermånad som följer efter den kalendermånad då arbetstagaren fyller 18 år och inte efter den kalendermånad då arbetstagaren fyller 68 år. Lagen gäller inte heller utövande av idrott. Paragrafens 3 och 4 mom. tillämpas inte på ett arbetsförhållande på basis av vilket arbetstagaren har rätt till pension enligt en lag eller en pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. 2―4, 7―9 eller 12 punkten lagen om pension för arbetstagare.


3 §

Pensioner som beviljas enligt denna lag är ålderspension, invalidpension, som också kan vara rehabiliteringsstöd, samt arbetslöshetspension och familjepension. En arbetstagare har rätt att få rehabilitering och kan beviljas rehabiliteringspenning, rehabiliteringstillägg eller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning. Förutsättningarna för dessa förmåner och deras storlek bestäms, om inte något annat följer av denna lag, enligt lagen om pension för arbetstagare.

En förutsättning för erhållande av pension är att arbetstagarens arbetsförtjänster för arbete som avses i denna lag uppgår till minst 33,64 euro per kalenderår. Arbetsförtjänsten anses hänföra sig till det kalenderår under vilket den utbetalts. Beloppet justeras enligt förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån, så som bestäms i 7 b § lagen om pension för arbetstagare.

En arbetstagare har dock rätt till ålderspension enligt denna lag oberoende av om han fortsätter med arbete som avses i 1 §. Detta gäller även ålderspension som intjänats under tiden för invalidpension, när invalidpensionen ändras till ålderspension.

4 §

Pensionens belopp bestäms med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 5, 5 a―5 c, 6, 6 a, 7, 7 a―7 i § och 8 § lagen om pension för arbetstagare.

Utan hinder av 1 mom. skall arbets- och förvärvsinkomster för förmåner enligt 6 a § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare samt tid som avses i 3 mom. i nämnda paragraf inte beaktas när pension enligt denna lag bestäms, om arbetstagaren har rätt att få pension enligt nämnda lag eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

7 §

Arbetsgivaren är skyldig att betala en försäkringspremie som räknas ut på basis av arbetsförtjänster som han har betalt för arbete som omfattas av denna lag och enligt den försäkringspremieprocent som vederbörande ministerium årligen fastställer på framställning av pensionskassan. Den arbetsförtjänst för vilken försäkringspremie skall betalas bestäms enligt 7 § lagen om pension för arbetstagare. Premieprocentsatsen kan fastställas till en lägre nivå i fråga om arbetsförtjänsterna för de arbetstagare som vid utgången av kalenderåret i fråga inte har fyllt 24 år.


8 §

När pensionens belopp bestäms beaktas även sådan i ett arbetsförhållande som faller under denna lag intjänad arbetsförtjänst

1) på basis av vilken pensionskassan i enlighet med 1 mom. har påfört arbetsgivaren en försäkringspremie enligt denna lag,

2) i fråga om vilken Pensionsskyddscentralen i enlighet med 15 a § lagen om pension för arbetstagare befriat arbetsgivaren från försäkringspremie, och

3) för vilken arbetsgivaren inte längre kan åläggas att betala försäkringspremie, på villkor att beträffande arbetsförtjänstens belopp företes intyg av skattemyndighet eller annan därmed jämförbar tillförlitlig utredning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar när denna lag träder i kraft eller därefter. På sådana invalid-, arbetslöshets- eller familjepensioner där pensionsfallet inträffar 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande.

Bestämmelsen i 1 § 5 mom. tillämpas så att arbetsgivarens skyldighet att ordna pensionsskydd enligt denna lag för arbetstagare under 18 år upphör den 1 januari 2005. Likaså upphör arbetsgivarens skyldighet att betala försäkringspremie enligt denna lag för sådan arbetsförtjänst som betalas till arbetstagaren efter den kalendermånad då arbetstagaren fyller 68 år.

Det belopp som anges i 3 § 2 mom. motsvarar det indextal som fastställts för 1962.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2002
ShUB 58/2002
RSv 298/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.