635/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) 1 § 3 mom., 1 a §, 4 a § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 b, 5 a―5 d, 7, 7 a, 7 b och 8 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 935/1972, 1 a § i lagarna 1468/1993 och 1130/1998, 4 a § 1 mom. i lag 1264/1999, 4 a § 2 och 5 mom. i lag 560/1993, 4 a § 4 mom. samt 4 b, 5 d och 8 § i lag 1483/1995, 5 a § i lag 667/1985 samt i nämnda lagar 1483/1995 och 1264/1999, 5 b § i lag 879/1994 samt i nämnda lagar 560/1993 och 1483/1995, 5 c § i lag 391/1995 och i nämnda lagar 560/1993 och 1264/1999, 7 § i lag 1545/1993 samt i nämnda lagar 560/1993, 1483/1995 och 1264/1999, 7 a § i lagarna 1058/1997 och 1041/1998 samt i nämnda lagar 560/1993 och 1483/1995 och 7 b § i nämnda lagar 560/1993 och 879/1994,

ändras 1 § 1 och 2 mom., 4, 5 och 6 §, 9 § 1 mom., 10 § 5 mom., 10 c § 1 och 2 mom., 12 och 13 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 1004/2000 och 1 § 2 mom. i lag 470/1969, 4 § i lagarna 101/1990 och 631/2002 samt i nämnda lagar 935/1972, 1483/1995 och 1264/1999, 5 § i nämnda lag 1483/1995, 6 § i nämnda lag 1468/1993, 9 § 1 mom. i lagarna 750/1974 och 1294/1996 samt i nämnda lag 1264/1999, 10 § 5 mom. och 12 § i nämnda lag 879/1994, 10 c § 1 och 2 mom. i nämnda lag 560/1993 samt 13 a § i lag 376/2001, som följer:

1 §

För en arbetstagare som är sysselsatt med skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- eller husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på ett fartyg i inrikesfart eller arbetar inom något annat sådant genom förordning av statsrådet angivet område som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet enligt denna lag samt för arbetstagarens anhöriga familjepensionsskydd enligt denna lag. Dessutom skall arbetsgivaren i enlighet med denna lag bekosta de utgifter som föranleds av verksamhet som anges i 2 d §. Arbetstagaren är skyldig att delta i bekostandet av pensionsskyddet enligt denna lag så som bestäms i 10 c §.

Denna lag gäller likväl inte

1) en arbetstagare före den kalendermånad som följer efter den månad under vilken han fyller 18 år,

2) en arbetstagare efter den kalendermånad under vilken han fyller 68 år,

3) en funktionär,

4) en sådan arbetstagare i arbetsförhållande, avsett att vara bestående och att fortgå året runt, vilken på grund av sitt arbetsförhållande har rätt till i 1 § 1 mom. 4 eller 5 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961) avsedd pension med stöd av någon annan än denna lag eller med stöd av en förordning eller pensionsstadga,

5) en arbetstagare i rör- eller elektricitetsbranschen, om han är anställd hos något annat företag än en byggnadsrörelse, och inte heller

6) arbete, på grund av vilket rätt till pension bestäms i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969).


4 §

Pensioner som beviljas enligt denna lag är ålderspension, invalidpension, som också kan vara rehabiliteringsstöd, samt arbetslöshetspension, deltidspension och familjepension. En arbetstagare har rätt att få rehabilitering och kan beviljas rehabiliteringspenning, rehabiliteringstillägg eller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning. Förutsättningarna för dessa förmåner och deras storlek bestäms, om inte något annat följer av denna lag, enligt lagen om pension för arbetstagare.

En förutsättning för erhållande av pension är att arbetstagarens lön eller något annat vederlag för arbete som avses i denna lag uppgår till minst 33,64 euro per kalenderår. Lönen anses hänföra sig till det kalenderår under vilket den utbetalts.

En arbetstagare har rätt till ålderspension enligt denna lag oberoende av om han fortsätter med arbete som avses i 1 §. Detta gäller även ålderspension som intjänats under tiden för invalidpension, när invalidpensionen ändras till ålderspension.

Den i 4 f § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda intjäningstiden av fem år beräknas i månader på grundval av de förvärvsinskomster som under de sistförflutna 15 kalenderåren erhållits i arbetsförhållanden på vilka denna lag tillämpas, genom att beloppet av förvärvsinkomsterna under kalenderåret divideras med det belopp som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare. Härvid beaktas endast hela månader, likväl högst så många månader att de tillsammans med övriga i 4 f § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda intjäningstider utgör 12 månader per kalenderår.

5 §

Pensionens belopp bestäms med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 5, 5 a―5 c, 6, 6 a, 7, 7 a―7 i och 8 § lagen om pension för arbetstagare.

Vid tillämpningen av 7 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare beaktas dock vid uträkningen av pension enligt denna lag även semesterersättning som betalas när ett arbetsförhållande upphör.

När ålderspensionen bestäms beaktas dock inte så som inkomst som berättigar till pension sådana arbetsförtjänster som har intjänats under den månad under vilken pensionen enligt ansökan avses börja och de sex närmast föregående månaderna. Såsom arbetstagarens månadsförtjänst för denna tidsperiod betraktas den arbetsinkomst korrigerad med den lönekoefficient som avses i 7 b § lagen om pension för arbetstagare som han i medeltal förtjänat per månad under de 12 månader som närmast föregick denna tidsperiod, minskad med beloppet av arbetstagarnas pensionsavgift.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom., beaktas inte arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för de förmåner som nämns i 6 a § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare samt sådan tid som avses i nämnda paragrafs 3 mom. när pension enligt denna lag bestäms, om arbetstagaren har rätt till pension enligt nämnda lag.

6 §

Den arbetsförtjänst för vilken försäkringspremie enligt denna lag skall betalas bestäms i enlighet med 7 § lagen om pension för arbetstagare, likväl så att även den semesterersättning som betalas när arbetsförhållandet upphör beaktas. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan det likväl av särskilda skäl bestämmas att andra beräkningsgrunder får tillämpas på något arbetsområde när arbetsförtjänsten bestäms.

9 §

Om de pensionsanstalter som avses i 2 § inte har kommit överens om något annat, ansvarar de för pensionsskyddet enligt denna lag på följande sätt:

1) för ålderspension till den del pensionen baserar sig på löner som förtjänats före det kalenderår under vilket arbetstagaren fyller 55 år svarar varje pensionsanstalt med det belopp som motsvarar en årlig tillväxt på en halv procentenhet av den årliga tillväxten fram till pensionens begynnelseålder 65 år beräknat enligt de grunder som givits av social- och hälsovårdsministeriet; dessutom svarar pensionsanstalten för det belopp av pensionen som, enligt de grunder som ministeriet har givit, särskilt har överförts på den del av pensionen för vilken pensionsanstalten svarar för att stöda dess värdebeständighet eller för att utvidga pensionsanstaltens ansvar även till den del av pensionen som grundar sig på löner som förtjänats efter det kalenderår under vilket arbetstagaren fyller 54 år eller på den förvärvsinkomst för återstående tid som avses i 7 c § 2 mom. eller 12 a § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare,

2) för invalidpension som beviljats med tillämpning av 7 c och 7 d § lagen om pension för arbetstagare, i dessa pensioner även inbegripet en pensionsdel som eventuellt betalas enligt lagen om pension för arbetstagare och en pensionsdel som avses i 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner som eventuellt betalas enligt nämnda lag, dock inte tillägg enligt 4 j eller 7 g § lagen om pension för arbetstagare eller förhöjningar som gjorts med stöd av 9 § i nämnda lag efter pensionens begynnande, samt för rehabiliteringspenning som motsvarar den på ovan nämnt sätt fastställda delen av den med tillämpning av 7 c och 7 d § lagen om pension för arbetstagare beviljade invalidpensionen, svarar varje pensionsanstalt till vars verksamhetskrets arbetstagaren hörde under de två sista åren av den granskningstid som avses i 7 c och 7 d § lagen om pension för arbetstagare, i samma förhållande som de i respektive pensionsanstalt försäkrade, av denna lag omfattade, enligt 7 c och 7 d § lagen om pension för arbetstagare bestämda förvärvsinkomsternas andel av det sammanlagda beloppet motsvarande förvärvsinkomster enligt de i 8 § 4 mom. 1 och 2 samt 12 och 13 punkten i sagda lag nämnda pensionslagarna under de nämnda kalenderåren, om detta sammanlagda belopp är minst 12 000 euro; vidare svarar pensionsanstalten för sådan arbetslöshetspension som beviljats med tillämpning av 7 c och 7 d § lagen om pension för arbetstagare, i dessa pensioner även inbegripet en pensionsdel som eventuellt betalas enligt lagen om pension för arbetstagare, och en pensionsdel som avses i 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner och som eventuellt betalas enligt nämnda lag, dock inte förhöjningar enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare efter pensionens begynnande, enbart den pensionsanstalt till vars verksamhetskrets arbetstagaren hörde med stöd av 7 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, sådan den lydde den 31 december 2004, eller, om han då inte längre stod i ett arbetsförhållande som omfattas av denna lag, den pensionsanstalt till vars verksamhetskrets han senast har hört,

3) för övriga ålders-, invalid- och arbetslöshetspensioner, med undantag för belopp som skall betalas enligt 12 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare och enligt 3 a § 2 mom. 2 punkten lagen om sjömanspensioner, för de delar av pensionen och rehabiliteringspenningen som överstiger beloppen enligt 1 och 2 punkten, för familjepension, för deltidspension samt för sådana motsvarande pensioner och delar av pensioner enligt minimipensionsskyddet som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare och för motsvarande i 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner avsedda pensionsdelar som betalas enligt nämnda lag samt för kostnader för den allmänna förändringen i de beräkningsgrunder som avses i 1 punkten samt för överföringar som avses i 1 och 2 punkten liksom även för Pensionsskyddscentralens kostnader svarar pensionsanstalterna tillsammans med de pensionsanstalter som bedriver i lagen om pension för arbetstagare nämnd verksamhet och sjömanspensionskassan, så som bestäms i 12 § 1 mom. 4 och 5 punkten lagen om pension för arbetstagare, samt

4) om på denna lag grundad pension, för vilken två eller flera pensionsanstalter svarar, skall minskas enligt 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, fördelas minskningen mellan pensionsanstalterna i proportion till de pensionsdelar för vilka de svarar.


10 §

När pensionens belopp fastställs beaktas även sådan i ett arbetsförhållande som omfattas av denna lag intjänad förvärvsinkomst

1) på basis av vilken arbetspensionskassan i enlighet med 4 mom. har påfört arbetsgivaren en försäkringspremie enligt denna lag,

2) i fråga om vilken Pensionsskyddscentralen har befriat arbetsgivaren från försäkringspremie, och

3) för vilken arbetsgivaren inte längre kan åläggas att betala försäkringspremie, på villkor att beträffande förvärvsinkomstens belopp erhålls ett intyg av skattemyndighet eller någon annan därmed jämförbar tillförlitlig utredning.


10 c §

Arbetstagarnas pensionsavgift utgör en sådan andel av de i 6 § avsedda förvärvsinkomsterna som är lika stor som de pensionsavgiftsprocenter om vilka bestäms i 12 b § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare.

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen arbetstagarnas pensionsavgift på hos honom anställda arbetstagares förvärvsinkomster som avses i 1 mom.


12 §

När de löner som utgör grund för pensionerna justeras så som avses i 7 b § lagen om pension för arbetstagare, skall det i 4 § 2 mom. fastställda gränsbeloppet undergå motsvarande justering.

13 a §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 och 7 mom., 1 c och 1 d §, 3 § 2 mom., 3 a, 4, 4 a―4 d, 4 f―4 h, 4 j―4 n, 5, 5 a―5 c, 6, 7, 7 a―7 i, 8, 8 a―8 g, 9, 9 a, 10, 10 a― 10 d och 12 §, 12 a § 4 och 5 mom., 12 d, 13 a och 13 b §, 15 § 2 mom. samt 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19 b―19 e, 20, 21, 21 a―21 e, 22 och 23 § lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar när denna lag träder i kraft eller därefter. På sådana invalid-, arbetslöshets- och familjepensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande.

Lagens 1 § 1 och 2 mom. tillämpas så att arbetsgivarens skyldighet att ordna pensionsskydd enligt denna lag för arbetstagare under 18 år upphör den 1 januari 2005. Nämnda paragrafs 2 mom. 2 punkten tillämpas på arbetstagare vars arbetsförhållande pågår när lagen träder i kraft eller börjar därefter.

Utan hinder av vad som bestäms i denna lag tillämpas på en sådan person som avses i 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (1483/1995) lagens 5 § 1 mom., sådant det lyder när nämnda ändringslag trädde i kraft, samt 5, 5 b―5 d, 7, 7 a, 7 b och 9 § samt 8 § lagen om pension för arbetstagare, sådana de lyder vid denna lags ikraftträdande.

De nämnda bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som gällde när den nämnda ändringslagen trädde i kraft tillämpas också på personer som avses i 4 och 5 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1263/1999) och som omfattas av denna lag.

Utan hinder av vad som bestäms i denna lag har arbetstagare födda före 1944 rätt till individuell förtidspension enligt 4 a och 8 §, sådana de lydde innan denna lag trädde i kraft, dock så att de beviljas ålderspension efter uppnådd 63 års ålder. Rätt till återstående tid som är en förutsättning för individuell förtidspension bestäms enligt 7 och 7 a §, sådana de lyder före denna lags ikraftträdande. När pensionen räknas ut iakttas bestämmelserna om invalidpension i denna lag. Individuell förtidspension ändras till ålderspension vid 63 års ålder. Härvid tillämpas dock inte 7 h § lagen om pension för arbetstagare på ålderspensionen.

Det belopp som anges i 4 § 2 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för 1962.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2002
ShUB 58/2002
RSv 298/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.