628/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) nya 15 a―15 c och 137 a § som följer:

2 kap.

Utövande av televerksamhet

15 a §
Kommunikationsmarknadsavgift

Teleföretag som bedriver anmälningspliktig eller koncessionsberoende televerksamhet är skyldiga att till Kommunikationsverket betala en årlig kommunikationsmarknadsavgift. Kommunikationsmarknadsavgift tas inte ut för omsättning av sådan televisions- eller radioverksamhet som avses i lagen om televisions- och radioverksamhet. Kommunikationsmarknadsavgiften motsvarar Kommunikationsverkets kostnader för skötseln av sådana uppgifter som gäller teleföretag och som avses i denna lag, med undantag för de uppgifter som avses i 49 §.

Kommunikationsmarknadsavgiften beräknas enligt antalet avgiftsenheter i de olika avgiftsklasserna. En avgiftsenhet uppgår till 350 euro. Företagen delas in i avgiftsklasser för beaktande av Kommunikationsverkets genomsnittliga kostnader för skötseln av de uppgifter som gäller företagen i respektive avgiftsklass. Avgiftsklassen för ett teleföretag bestäms på basis av omsättningen för den televerksamhet som teleföretaget bedrivit i Finland under den period som föregår bestämmandet av avgiften. I 15 b § bestäms närmare om den omsättning som ligger till grund för bestämmande av avgiftsklass. Kommunikationsmarknadsavgiften bestäms enligt följande:

Avgiftsklass Omsättning (milj. €) Antal enheter
1 under 1 2
2 1 ― under 2 4
3 2 ― under 4 7
4 4 ― under 8 14
5 8 ― under 16 26
6 16 ― under 32 50
7 32 ― under 64 94
8 64 ― under 128 179
9 128 ― under 256 340
10 256 ― under 512 645
11 512 ― under 1024 1226
12 1024 eller högre 2330
15 b §
Omsättning som ligger till grund för bestämmande av avgiftsklass

Om ett teleföretag ingår i en koncern enligt 1 kap. 6 § bokföringslagen (1336/1997), är grunden för teleföretagets avgift företagets andel av den gemensamma omsättningen för den televerksamhet som de avgiftsskyldiga teleföretag som ingår i samma koncern bedrivit i Finland, minskad med bolagens inbördes omsättning av verksamheten. Avgiften bestäms på samma sätt också i sådana fall då moderbolaget inte är finländskt.

Genom förordning av kommunikationsministeriet kan det utfärdas närmare bestämmelser om hur de uppgifter som behövs för bestämmande av avgift skall anmälas till Kommunikationsverket.

15 c §
Påförande och uttagande av kommunikationsmarknadsavgift

Kommunikationsmarknadsavgiften påförs av Kommunikationsverket. I Kommunikationsverkets beslut om påförande av avgift får ändring sökas enligt 127 § 1 mom. Närmare bestämmelser om verkställigheten av avgiften kan utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Kommunikationsmarknadsavgiften får drivas in utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961). Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, tas på det obetalda beloppet ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § räntelagen (633/1982). I stället för dröjsmålsränta kan myndigheten ta ut en dröjsmålsavgift om 5 euro i sådana fall då dröjsmålsräntan understiger detta belopp.

137 a §
Teleentreprenadavgift

Teleentreprenörer är skyldiga att till Kommunikationsverket betala en årlig teleentreprenadavgift. Teleentreprenadavgiften motsvarar Kommunikationsverkets kostnader för skötseln av sådana uppgifter som gäller teleentreprenörer och som avses i denna lag. Avgiften uppgår till 230 euro.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av teleentreprenadavgiften kan utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. I fråga om påförande och uttagande av avgiften gäller dessutom vad som bestäms i 15 c §.


Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

Den kommunikationsmarknadsavgift som avses i 15 a § och den teleentreprenadavgift som avses i 137 a § tas ut från och med den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 13/2003
KoUB 1/2003
RSv 13/2003

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.