625/2003

Given i Helsingfors den 26 juni 2003

Statsrådets förordning om brandskyddsfonden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 18 § 1 mom. lagen om brandskyddsfonden (306/2003) av den 11 april 2003:

1 §
Tillämpningsområde

På debitering av brandskyddsavgift och på brandskyddsfondens förvaltning tillämpas utöver vad som bestäms i lagen om brandskyddsfonden (306/2003) bestämmelserna i denna förordning.

2 §
Lämnande av uppgifter för debitering av brandskyddsavgift

Försäkringsinspektionen skall för debiteringen av brandskyddsavgiften lämna följande uppgifter om utländska EES-försäkringsbolag till länsstyrelsen i Södra Finlands län:

1) bolagets namn och hemstat,

2) adressen till det utländska driftsställe från vilket bolaget fritt tillhandahåller försäkringstjänster i Finland, samt

3) namnet på bolagets ombud och ombudets adress i Finland.

De betalningsskyldiga som avses i 2 § 1 och 3 mom. lagen om brandskyddsfonden skall till vederbörande länsstyrelse lämna de uppgifter som behövs för debiteringen av brandskyddsavgiften på en anmälningsblankett som inrikesministeriet utarbetat. Av anmälningsblanketten skall följande uppgifter framgå:

1) försäkringsgivaren,

2) kontaktuppgifter,

3) uppgifter om de försäkringar som brandskyddsavgiften grundar sig på, samt

4) brandskyddsavgiftens belopp.

3 §
Debiteringslängd

Över de avgiftsskyldiga skall länsstyrelsen göra upp en debiteringslängd, i vilken antecknas varje avgiftsskyldigs namn och adress, brandskyddsavgiftens beräkningsgrund och belopp, debetsedelns nummer samt betalningsdagen. I fråga om ett utländskt EES-försäkringsbolag som fritt tillhandahåller försäkringstjänster i Finland skall i debiteringslängden antecknas bolagets namn och hemstat, adressen till det utländska driftstället samt för betalningen av brandskyddsavgiften namnet på bolagets ombud och ombudets adress i Finland.

4 §
Styrelsens sammansättning

Till styrelsen hör en ordförande som företräder inrikesministeriet och som ledamöter en företrädare för inrikesministeriets räddningsavdelning, en företrädare för kommunernas centralorganisation, en företrädare för försäkringsbranschens centralorganisation, en företrädare för räddningsbranschens organisationer samt tre övriga medlemmar.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande.

5 §
Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutför när mötets ordförande eller viceordförande och minst tre medlemmar eller ersättare är närvarande.

Vid meningsskiljaktigheter avgörs ärendena med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör den åsikt som mötets ordförande biträtt.

6 §
Styrelsens arvoden

Till styrelsens ordförande och medlemmar betalas ett månatligt arvode. Till en ordförande och medlem som deltar i ett styrelsemöte betalas mötesarvode. Inrikesministeriet fastställer arvodena.

7 §
Personal

Brandskyddsfonden har en generalsekreterare och en teknisk sekreterare samt vid behov också övrig personal.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 juni 2003

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Konsultativ tjänsteman
Johanna Hakala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.