624/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) en ny 19 a § som följer:

3 kap.

Stöd för upprätthållande av skogarnas biologiska mångfald

19 a §
Vissa försöksprojekt

Finansiering får användas för försök med naturvärdeshandel och samarbetsnät som främjar skogsbruksmarkernas mångfald och som avses i statsrådets principbeslut av den 23 oktober 2002 om handlingsplanen för att säkra biodiversiteten i skogarna i södra Finland, västra delen av Uleåborgs län och sydvästra delen av Lapplands län. Områdena utses med stöd av naturvårdsbiologiska kriterier. Inom naturvärdeshandeln ingås avtal i syfte att bevara eller öka existerande naturvärden.

Avtalsparter inom naturvärdeshandeln är områdets behöriga skogscentral och sådana enskilda markägare som avses i 2 §. Avtal ingås inte angående områden vilkas biologiska mångfald markägaren enligt lag är skyldig att trygga. Ett avtal ingås för en tid av längst 20 år och gäller även om området övergår till en ny ägare. En anteckning om avtalet görs i fastighetsregistret. En ny ägare kan säga upp avtalet inom sex månader från äganderättens övergång. Uppsägningen träder i kraft när den nya ägaren återbetalat till skogscentralen mot den återstående avtalsperioden svarande del av den finansiering som skogscentralen har erlagt.

Ett avtal kan sägas upp också i det fall att områdets naturvårdsbiologiska förhållanden eller andra förhållanden som inverkar på fullgörandet av avtalsförpliktelsen förändrats så att det inte längre föreligger grunder för avtalets giltighet eller när avtalets giltighet är oskälig. Har markägaren genom sitt eget förfarande medvetet försämrat områdets naturvårdsbiologiska förhållanden är ägaren skyldig att till skogscentralen återbetala den finansiering han fått med stöd av det uppsagda avtalet.

Försöksprojekten med samarbetsnät väljs ut genom en ansökningstävling som jord- och skogsbruksministeriet arrangerar i samråd med miljöministeriet. Ett försök med naturvärdeshandel inleds 2003 inom sydvästra Finlands skogscentrals verksamhetsområde huvudsakligen i landskapet Satakunda. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om en eventuell utvidgning av försöksområdet. Skogscentralen ingår avtal om naturvärdeshandel inom ramen för de medel som anvisats skogscentralen för detta ändamål. Närmare bestämmelser om verkställandet av försöksprojekt kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och gäller till och med den 31 december 2007. På avtal som ingåtts under lagens giltighetstid tillämpas dock bestämmelserna i denna lag till utgången av den avtalsperiod som fastställts i avtalen.

RP 12/2003
JsUB 1/2003
RSv 18/2003

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.