610/2003

Given i Helsingfors den 26 juni 2003

Statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 2, 7 och 13 § lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Ministeriets uppgifter

Finansministeriets uppgifter är:

1) uppföljning och prognostisering av den ekonomiska utvecklingen, beredning av ekonomi- och strukturpolitiken och utvärdering av åtgärdernas verkningar,

2) finanspolitikens mål och medel samt utvärdering av finanspolitiken

3) statsbudgeten, ramarna för statshushållningen, grunderna för verksamhets- och ekonomiplanering samt regeringens berättelse om statsverkets förvaltning och tillstånd

4) det allmänna systemet för statens affärsverk och externa fonder

5) statens ekonomiförvaltning, grunder för övervakning, revidering och utvärdering av statsekonomin samt att motarbeta fel och missbruk

6) allmänna grunder för statens upphandlingsverksamhet,

7) systemet för revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin

8) ärenden som gäller Europeiska revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

9) allmänna grunder för statens långivning och räntestödslån,

10) allmänna grunder för ägande och förvaltning av statens egendom, allmän styrning av ordnandet av lokaler samt staten tillfallet arv,

11) allmänna grunder för avgiftsbeläggande av och avgifter för statliga funktioner,

12) begränsning av indexvillkor i avtal,

13) planering av skattepolitiken och utredning av åtgärdernas verkningar samt utveckling av skattesystemet,

14) skatter och avgifter av skattenatur,

15) ärenden som gäller allmän tullpolitik och därtill hörande tullförfaranden samt kvottullar och tullsuspension,

16) utveckling av finansieringssystemet,

17) allmän styrning och övervakning av statens låneupptagning, skötsel av skulder och placering av likvida medel samt medelsanskaffning som sker genom värdepapperisering,

18) statsborgen och statsgarantier och därmed jämförbara förbindelser,

19) myntväsende, betalningsmedel och betalningssystem,

20) ärenden som gäller verksamheten vid kreditinstitut, värdepappersföretag och andra företag som erbjuder finansiella tjänster, andelslag som bedriver sparkasseverksamhet samt pantlåneinrättningar,

21) handel med värdepapper och derivatavtal samt clearing av dem, värdeandelssystemet och verksamheten vid de sammanslutningar som svarar för dessa funktioner

22) reglering av tillsynen över finansmarknaden,

23) ärenden som gäller Finlands Bank och Europeiska centralbankssystemet,

24) ärenden som gäller Internationella Valutafonden, Världsbanksgruppen, Europeiska investeringsbanken, Nordiska investeringsbanken samt för sin del Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken och Nordiska Miljöfinansieringsbolaget,

25) utveckling och bedrivande av statens arbetsgivar-, personal- och arbetsmarknadspolitik, arbetsgivarverksamhet på centralnivå, personalens rättliga ställning och grunderna för avtalssystemet, utveckling av statsförvaltningens ledning och ledarskap, allmän organisation av pensioner och övriga anställningsvillkor,

26) bestämning av villkor för tjänsteförhållande, när ärendet inte hör till ett ämbetsverks eller statligt affärsverks behörighet och överföring av en tjänst till ett verk under ett annat ministeriums förvaltningsområde och överföring av anslag till ett sådant ämbetsverks förfogande,

27) organisation och utveckling av statens allmänna statistikväsende,

28) allmän utveckling av förvaltningens strukturer och styrningssystem, utveckling av centralförvaltningens verksamhet,

29) förbättring av kvalitetsledning och produktionseffektivitet för offentliga servicesystem,

30) kommittéväsende,

31) allmän utveckling av statens informationsförvaltning, databehandling, dataarkiv och information,

32) styrning och utveckling av statsförvaltningens datasäkerhet,

33) styrning och främjande av den offentliga förvaltningens elektroniska kommunikation samt utveckling och samordning av funktionella och tekniska lösningar,

34) teknisk utveckling och underhåll av statsrådets gemensamma datasystem samt datatrafik- och kommunikationsnät,

35) Jubileumsfonden för Finlands självständighet.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ underställda ministeriet

Till ministeriets verksamhetsområde hör:

1) Statistikcentralen,

2) tullverket,

3) Statskontoret,

4) Statens ekonomiska forskningscentral,

5) skatteförvaltningen,

6) Senatfastigheter,

7) statens säkerhetsfond,

8) statens pensionsfond,

9) revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin,

10) statens pensionsnämnd,

11) tjänstemannanämnden,

12) Anuukar Holding Oy,

13) Edita Abp,

14) Haus Kehittämiskeskus Oy,

15) Kapiteeli Oy,

16) Hansel Ab,

17) Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab,

18) Ab Myntverket i Finland,

19) Sampo Abp

20) Silta Oy,

21) Solidium Oy,

22) Sponda Oyj,

23) Suomen Vientiluotto Oyj,

24) Tietokarhu Oy,

25) Yrityspankki Skop Oyj, i likvidation.

3 §
Ministeriets uppgifter.

Ministeriet har följande verksamhetsenheter:

1) ekonomiska avdelningen

2) budgetavdelningen,

3) skatteavdelningen

4) finansmarknadsavdelningen

5) personalavdelningen

6) avdelningen för utvecklande av förvaltningen

7) förvaltningsenheten,

8) enheten för statsrådets informationsförvaltning.

I ministeriets arbetsordning bestäms om verksamhetsenheternas arbetsfördelning liksom också om tillsättandet av stabsorgan samt andra enheter och organ som samordnar och biträder vid beredningen.

Cheferna för verksamhetsenheterna bestämmer om den närmare organisationen av dessa.

4 §
Ledande tjänstemän

Kanslichef vid ministeriet är statssekreteraren som kanslichef, vilken biträds av understatssekreterare.

Chefer för avdelningarna är avdelningscheferna, chef för den enhet som ansvarar för ministeriets förvaltning är ett regeringsråd som förvaltningsdirektör och chef för enheten för statsrådets informationsförvaltning är informationsteknologidirektör.

En avdelningschef kan biträdas av en biträdande avdelningschef eller en annan motsvarande tjänsteman.

Enheters och verksamhetsorgans chefer som tillsatts genom föreskrift av ministeriets arbetsordning förordnas av ministern och andra enheters chefer av den som tillsätter enheten.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör, chefen för den avdelning som ansvarar för statsbudgeten har dock titeln budgetchef och chefen för den avdelning som ansvarar för statens arbetsgivarverksamhet titeln statens arbetsmarknadsdirektör.

5 §
Tjänstemännens behörighetskrav

Behörighetskrav är

1) för statssekreteraren som kanslichef, för understatssekreterare och för avdelningschef högre högskoleexamen, förtrogenhet med förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

2) för regeringsråd som förvaltningsdirektör juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

3) för informationsteknologidirektören som är chef för enheten för statsrådets informationsförvaltning högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

4) för budgetråd som biträdande budgetchef, för finansråd som biträdande avdelningschef och för annan biträdande avdelningschef högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

5) för regeringsråd som lagstiftningsdirektör juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

6) för regeringsråd juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga,

7) för informationsteknologidirektör, lagstiftningsråd, finansråd, budgetråd och konsultativ tjänsteman högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga,

8) för regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

9) för övriga tjänstemän utbildning och erfarenhet som behövs för uppgiften.

6 §
Besättande av tjänster

Om utnämning av kanslichef föreskrivs i grundlagen.

Statsrådet utnämner de övriga i 5 § 1-8 punkten avsedda tjänstemännen.

Övriga tjänstemän liksom även personalen i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.

7 §
Utövande av beslutanderätten

De ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet avgörs av ministern.

Ministeriets tjänstemän avgör dock i 36 § reglementet för statsrådet avsedda andra än samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla ärenden i enlighet med vad därom bestäms i ministeriets arbetsordning.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars får avgöras av en tjänsteman. Samma rätt har i enskilda fall statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterare och cheferna för avdelningarna, förvaltningsdirektören och informationsteknologidirektören och chefen för en i arbetsordningen avsedd enhet eller en intern enhet av en avdelning i ärenden som skall avgöras av en underlydande tjänsteman.

8 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms utöver vad som föreskrivs ovan om ledningen av ministeriet och styrningen av ministeriets förvaltningsområde, de ledande tjänstemännens ställning, uppgifter och ställföreträdare samt om beredningen av ärenden och den interna förvaltningen i ministeriet.

Den minister som förordnats att handlägga ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde godkänner för sitt ansvarsområdes del finansministeriets arbetsordning innan den ges.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. Genom denna förordning upphävs förordningen den 26 oktober 2000 om finansministeriet (879/2000) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 juni 2003

Minister
Leena Luhtanen

Understatssekreterare
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.