609/2003

Given i Helsingfors den 26 juni 2003

Statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 2 och 7 § lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Ministeriets uppgifter

Till inrikesministeriets uppgifter hör

1) planering, genomförande och koordinering av regionernas utveckling,

2) EU:s region- och strukturpolitik, mål 1 och 2 samt förvaltningsmyndighetens uppgifter som gäller strukturfondsprogrammen som uppgjorts för målen, gemenskapsinitiativen Interreg och Urban samt utbetalningsmyndighetens uppgifter som gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden,

3) den allmänna administrativa indelningen och samordning av de administrativa indelningarna,

4) allmän utveckling av regionförvaltningen och statens lokalförvaltning,

5) främjande av den elektroniska kommunikationen och dataadministrationen mellan staten och kommunerna samt dataadministrationssamarbetet inom regionförvaltningen,

6) den allmänna ledningen och tillsynen över länsstyrelserna,

7) utvecklande av häradsförvaltningen samt folkbokföringen,

8) kommunindelningen, kommunalförvaltning och kommunal ekonomi samt förhållandet mellan staten och kommunerna,

9) allmän statsandel till kommunerna, utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna och finansieringsunderstöd enligt prövning,

10) allmän ordning och säkerhet samt polisförvaltningen,

11) finskt pass, identitetskort och elektroniskt identitetskort,

12) utlämning av brottslingar mellan Finland och de övriga nordiska länderna,

13) privata säkerhetstjänster,

14) lotterier, förströelseanordningar och penninginsamlingar,

15) skjutvapen och eggvapen,

16) offentliga tillställningar och ordningsvakter,

17) finskt medborgarskap,

18) utlänningars inresa och vistelse i landet och beviljande av internationellt skydd,

19) räddningsväsendet,

20) gränsövervakning, gränskontroller och sjöräddningstjänst,

21) samordning av den nationella beredskapen inom civil krishantering,

22) Finlands flagga och Finlands vapen, livräddningsmedaljer och Finlands Röda Kors utmärkelsetecken.

Utöver vad som föreskrivs i reglementet för statsrådet (262/2003) eller någon annanstans, föreskrivs om uppgifter för inrikesministeriets avdelningar och fristående enheter i ministeriets arbetsordning.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

länsstyrelserna,

Befolkningsregistercentralen,

häradsämbetena, polisinrättningarna i häradena samt magistraterna,

kommunala pensionsanstalten,

kommunala arbetsmarknadsverket,

Kommunernas garanticentral,

centralkriminalpolisen,

skyddspolisen,

rörliga polisen,

Polisyrkeshögskolan,

Polisskolan,

Polisens teknikcentral,

Polisens datacentral,

myndighetsradionätet,

Räddningsinstitutet,

nödcentralsverket,

brandskyddsfonden,

Utlänningsverket,

gränsbevakningsväsendet.

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en avdelning för region- och förvaltningsutveckling, en kommunavdelning, en polisavdelning, en räddningsavdelning, en utlänningsavdelning samt en gränsbevakningsavdelning.

Gränsbevakningsavdelningen är staben för gränsbevakningsväsendet. I fråga om ministeriets polisavdelning som polisens högsta ledning och om gränsbevakningsavdelningen som staben för gränsbevakningsväsendet föreskrivs särskilt.

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen ministeriets ekonomienhet, en enhet för intern granskning, ministeriets informationsenhet samt ministeriets grupp för internationella säkerhetsfrågor.

4 §
Utövande av beslutanderätten

De ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet avgörs av ministern. Ministeriets tjänstemän avgör dock i enlighet med vad som föreskrivs i ministeriets arbetsordning sådana i 36 § reglementet för statsrådet nämnda ärenden som inte är andra än samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman i annat fall skulle få avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen, avdelningscheferna, cheferna för fristående enheter och cheferna för resultatenheterna i ärenden som skall avgöras av en underlydande tjänsteman.

5 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms utöver vad som föreskrivs i 1 och 4 § också om styrning av ministeriets förvaltningsområde, ledning av ministeriet, ledningsgrupperna vid ministeriet, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare samt om beredningen av ärenden vid ministeriet. Ministeriets arbetsordning utfärdas av inrikesministern. När flera än en minister har förordnats till ministeriet godkänner respektive minister arbetsordningen för sitt ansvarsområde.

Den interna organisationen vid en avdelning eller vid en fristående enhet bestäms vid behov i ministeriets interna föreskrift som fastställs av chefen för avdelningen eller chefen för den fristående enheten.

6 §
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en avdelningschef. Chef för polisavdelningen är dock en polisöverdirektör och chef för räddningsavdelningen en räddningsöverdirektör.

Avdelningscheferna och chefen för ministeriets grupp för internationella säkerhetsfrågor har titeln överdirektör och de tekniska direktörerna titeln överingenjör.

7 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen, räddningsöverdirektören som avdelningschef och avdelningschefer, utöver vad som föreskrivs i 43 § 1 mom. 2 punkten reglementet för statsrådet, förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

2) för polisöverdirektören som avdelningschef juris kandidatexamen eller, utöver polisbefälsexamen, i 23 § förordningen om polisutbildning (1272/1997) avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med polisväsendet och förvaltningsuppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

3) för polisdirektörer juris kandidatexamen eller, utöver polisbefälsexamen, i 23 § förordningen om polisutbildning avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

4) för lagstiftningsdirektören juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

5) för regeringsrådet som biträdande avdelningschef och för regeringsrådet, förvaltningsdirektören samt regeringsråd som till tjänsteställningen motsvarar dessa juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

6) för förvaltningsdirektören och andra direktörer samt konsultativa tjänstemän som till tjänsteställningen motsvarar dessa behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 3 punkten reglementet för statsrådet,

7) för inspektionsrådet, regionutvecklingsråd och utvecklingsråd samt för andra än i 6 punkten avsedda konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

8) för lagstiftningsråd juris kandidatexamen och förtrogenhet med lagberedning,

9) för andra regeringsråd än de som avses i 5 punkten och för regeringssekreterare behörighet enligt 43 § 1 mom. 4 punkten reglementet för statsrådet, samt

10) för polisöverinspektörer juris kandidatexamen eller, utöver polisbefälsexamen, i 23 § förordningen om polisutbildning avsedd högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgifter som hör till ansvarsområdet.

8 §
Tillsättande av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen finns i grundlagen.

Bestämmelser om utnämning av polisöverdirektören som avdelningschef, räddningsöverdirektören som avdelningschef, avdelningschefer, förvaltningsdirektören och andra direktörer, regeringsråd, lagstiftningsråd och andra råd, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare finns i reglementet för statsrådet.

Regeringsrådet som biträdande avdelningschef och regeringsråd, förvaltningsdirektören utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 27 april 2000 om inrikesministeriet (404/2000) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 juni 2003

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Kanslichef
Pekka Kilpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.