597/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) 4 a § 2 mom., 4 b § 1 mom., 6 § 3―5 mom., 7 §, 8 § 1 och 2 mom., 8 b § 1 mom., det inledande stycket i 9 § 1 mom., 9 § 2 och 3 mom. samt 12 §,

av dessa lagrum 4 a § 2 mom., 4 b § 1 mom., 7 §, 8 § 1 mom. och 8 b § 1 mom. sådana de lyder i lag 519/1998, som följer:

4 a §
Kompletteringsskydd för filialer

Ansökan skall innehålla tillräckliga uppgifter om det utländska värdepappersföretaget och investerarskyddet i dess hemstat. Ersättningsfonden skall begära utlåtanden från Finansinspektionen och Finlands Bank om ansökan. Ersättningsfonden kan avslå en ansökan, om investerarskyddet i det utländska värdepappersföretagets hemstat kan anses vara tillräckligt och om Finansinspektionen ger sitt samtycke.


4 b §
Uteslutning av en filial ur ersättningsfonden

Om en utländsk filial i något väsentligt avseende har brutit mot denna lag eller mot föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller mot ersättningsfondens stadgar, kan ersättningsfonden utesluta filialen tidigast 12 månader efter att ha tilldelat den en varning. Före varningen och uteslutningsbeslutet skall ersättningsfonden höra värdepappersföretaget och Finansinspektionen. Ersättningsfonden skall dessutom före varningen och uteslutningsbeslutet utverka samtycke av Finansinspektionen och av den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets hemstat.


6 §
Återkallande av auktorisation och begränsning av verksamheten

Om ett utländskt värdepappersföretag trots sådana åtgärder som avses i 1 och 2 mom. fortsätter sin lagstridiga verksamhet, kan Finansinspektionen helt eller delvis förbjuda det utländska värdepappersföretaget att tillhandahålla investeringstjänster i Finland. Den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som beviljat värdepappersföretaget auktorisation skall underrättas om beslutet.

Finansinspektionen kan omedelbart förbjuda verksamhet som strider mot denna lag, om det på grund av ärendets brådskande natur är nödvändigt för att skydda investerares eller de personers intressen för vilka investeringstjänster tillhandahålls. Den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som beviljat värdepappersföretaget auktorisation och Europeiska kommissionen skall omedelbart informeras om beslutet.

Finansinspektionen kan helt eller delvis förbjuda ett utländskt värdepappersföretag att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, om det utländska värdepappersföretaget väsentligen har brutit mot denna lag, värdepappersmarknadslagen, lagen om värdepappersföretag eller mot annan lagstiftning om finansmarknaden eller mot bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd därav, på ett sätt som kan skada investerarskyddet eller överhuvudtaget strider mot allmän fördel.

7 §
Verksamhetstillstånd för filial

Ett utländskt värdepappersföretag som har erhållit auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall hos Finansinspektionen ansöka om verksamhetstillstånd för etablering av en filial i Finland. Ett utlåtande om ansökan skall begäras från ersättningsfonden. Vid ansökan om verksamhetstillstånd skall i tillämpliga delar iakttas 9 § lagen om värdepappersföretag.

8 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

Finansinspektionen kan bevilja ett värdepappersföretag som har erhållit auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet verksamhetstillstånd för etablering av en filial i Finland, om den lagstiftning som tillämpas på värdepappersföretaget i dess hemstat svarar mot internationellt godkända rekommendationer om finansiell tillsyn och förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet, värdepappersföretagets finansiella verksamhetsbetingelser och administration uppfyller de krav som ställs på tillförlitliga investeringstjänster och värdepappersföretaget även i övrigt står under tillräckligt effektiv tillsyn i sin hemstat. Därvid skall det bedömas om investerarskyddet i filialens hemstat motsvarar nivån på och omfattningen av det skydd som ersättningsfonden ger. När Finansinspektionen beviljar verksamhetstillstånd kan den besluta om filialens medlemskap i ersättningsfonden.

Efter att ha hört sökanden kan Finansinspektionen förena verksamhetstillståndet med sådana begränsningar och villkor rörande filialens affärsverksamhet som är nödvändiga för tillsynen.


8 b §
Uteslutning av en filial ur ersättningsfonden

Om en filial som avses i 7 § i något väsentligt avseende har brutit mot denna lag, mot föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen eller mot ersättningsfondens stadgar, kan ersättningsfonden utesluta filialen tidigast 12 månader efter att ersättningsfonden tilldelat filialen en varning. Före varningen och uteslutningsbeslutet skall ersättningsfonden höra värdepappersföretaget och Finansinspektionen. Ersättningsfonden skall dessutom före varningen och uteslutningsbeslutet utverka samtycke av Finansinspektionen och av den tillsynsmyndighet i värdepappersföretagets hemstat som motsvarar Finansinspektionen.


9 §
Återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten

Finansinspektionen kan återkalla en filials verksamhetstillstånd om


Finansinspektionen kan för viss tid begränsa verksamhet enligt de för filialen gällande tillståndsvillkoren om det har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet i verksamheten och om det är uppenbart att verksamheten är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller investerarnas ställning.

Finansinspektionen skall innan den fattar beslut enligt 1 och 2 mom. höra värdepappersföretaget.

12 §
Friheten att tillhandahålla investeringstjänster

Ett värdepappersföretag som har erhållit auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att med Finansinspektionens tillstånd tillhandahålla investeringstjänster i Finland utan att etablera dotterbolag eller filial.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Om en ansökan om verksamhetstillstånd har inkommit till finansministeriet innan denna lag trätt i kraft skall på behandlingen av ärendet tillämpas den lag som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 175/2002
EkUB 27/2002
RSv 277/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.