585/2003

Given i Helsingfors den 19 juni 2003

Försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriet beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna arbetsordning bestäms om ledningen av försvarsministeriet och styrningen av försvarsministeriets förvaltningsområde, ministeriets organisation och interna arbetsfördelning, de ledande tjänstemännens uppgifter, de ledande tjänstemännens ställföreträdare samt om beredningen och avgörandet av ärenden.

I ekonomistadgan föreskrivs närmare om ministeriets planerings- och redovisningssystem, betalningsrörelse, bokföring och övriga redovisning samt interna revision.

2 kap.

Styrning och ledning

2 §
Ledningen av ministeriets förvaltningsområde

Ministern leder verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Ministern biträds av kanslichefen och ministeriets ledningsgrupp.

3 §
Styrning och ledning

Inom försvarsministeriets förvaltningsom råde tillämpas resultatorienterad styrning mellan ministeriet och förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar samt övriga förvaltningsenheter och vid ministeriet resultatorienterad ledning. I fråga om ministeriets styr- och ledningsverksamhet samt sätt att verka genomförs ministeriets värderingar samt gemensamt överenskomna verksamhetslinjer.

Den resultatorienterade styrningen inom förvaltningsområdet leds av ministern och kanslichefen.

Efter att förhandlingar om resultatmålen förts fastställs de viktigaste resultatmålen för ministeriet av ministern, målen för avdelningarna och de fristående verksamhetsenheterna av kanslichefen samt målen för enheterna vid avdelningarna av avdelningschefen.

Avdelningscheferna och de övriga cheferna skall se till att de resultatmål som fastställts nås.

4 §
Ministeriets ledningsgrupp

Vid ministeriet finns en ledningsgrupp som behandlar för förvaltningsområdet och ministeriet principiellt viktiga eller vittgående ärenden och ärenden av väsentlig betydelse för samordningen av verksamheten.

Till ledningsgruppen hör ministern som ordförande och kanslichefen som viceordförande samt avdelningscheferna och andra av ministern särskilt förordnade tjänstemän. Ledningsgruppens sekreterare förordnas av kanslichefen. Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av ministern.

5 §
Styrgrupperna

För beredning av frågor som gäller ministeriet eller förvaltningsområdet hålls möten som leds av kanslichefen och i vilka avdelningscheferna och andra tjänstemän som kanslichefen förordnar deltar. Dessutom kan ministern eller kanslichefen tillsätta också andra styrgrupper för att samordna beredningen av ärendena.

3 kap.

Organisationen samt avdelningarnas, enheternas och tjänstemännens uppgifter

6 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en försvarspolitisk avdelning, en förvaltningspolitisk avdelning och en resurspolitisk avdelning. Till avdelningarna hör enheter enligt det som bestäms nedan.

Vid ministeriet finns dessutom som fristående verksamhetsenheter underställda kanslichefen förvaltningsenheten, enheten för intern revision och informationsenheten samt sekretariatet för säkerhets- och försvarskommittén.

7 §
Kanslichefen

Utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet skall kanslichefen

1) svara för den allmänna utvecklingen av förvaltningsområdet samt ministeriets verksamhet, organisation och personalpolitik,

2) leda beredningen av förvaltningsområdets verksamhets- och ekonomiplan, budgetförslag och resultatmål samt följa upp hur de förverkligas,

3) samordna avdelningarnas verksamhet och verksamheten vid de fristående verksamhetsenheterna,

4) föra resultatdiskussioner med avdelningscheferna och direktörerna för de fristående verksamhetsenheterna,

5) svara för inledande och uppföljning av ministeriets vittgående och betydande projekt i samarbete med ministeriets avdelningar,

6) följa med verksamheten vid ämbetsverk, inrättningar och andra förvaltningsenheter inom förvaltningsområdet,

7) leda beredningen av ärenden som hänför sig till samordningen av totalförsvaret och fungera som ordförande för säkerhets- och försvarskommittén, vilken bistår försvarsministeriet i denna uppgift,

8) behandla de ärenden som ministern ålägger kanslichefen för behandling.

8 §
Avdelningscheferna

Avdelningscheferna leder avdelningarnas verksamhet och svarar för att målen som uppställts för avdelningarna nås samt för samarbetet mellan den egna avdelningen och de andra avdelningarna.

Avdelningschefen avgör de ärenden som avdelningen beslutar om, om inte beslutanderätten genom denna arbetsordning delegeras till någon annan tjänsteman vid avdelningen.

Avdelningschefen skall följa upp och utvärdera utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde och göra behövliga framställningar.

Avdelningschefen håller ministern och kanslichefen underrättade om viktiga aktuella frågor inom avdelningens verksamhetsområde.

9 §
Gemensamma uppgifter och arbetsfördelning

Varje avdelning och fristående verksamhetsenhet svarar i fråga om sitt eget verksamhetsområde för

1) långsiktsplaneringen samt beredningen av verksamhets- och ekonomiplanen och budgetförslaget,

2) beredningen och uppföljningen av resultatstyrningen,

3) uppföljningen och utvärderingen av utvecklingen i omvärlden,

4) samarbetsnäten och det internationella samarbetet,

5) beredningen av fördrag och övriga internationella förpliktelser.

Föreskrifter om en närmare arbetsfördelning inom en avdelning och en fristående verksamhetsenhet ges i en av chefen för avdelningen eller direktören för den fristående verksamhetsenheten i fråga fastställd intern föreskrift.

Den som hör till ministeriets personal är skyldig att vid behov utföra de övriga uppgifter som åläggs honom eller henne av ministern, kanslichefen eller chefen för den avdelning som saken gäller.

10 §
Försvarspolitiska avdelningen

Vid försvarspolitiska avdelningen finns enheten för nationell försvarspolitik och enheten för internationell försvarspolitik.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) utvärdering av utvecklingen i den säkerhets- och försvarspolitiska omvärlden samt samordning av uppföljningen,

2) utvecklande av försvarspolitiken och utarbetande av grunderna för försvarspolitiken,

3) de planeringsgrunder för det militära försvaret som skall ges försvarsmakten och utvecklande av dem,

4) utarbetande och samordning av grunderna för förvaltningsområdets långsiktsplanering, verksamhets- och ekonomiplanering samt resultatstyrning,

5) fastställande och samordning av prestationskraven för det militära försvaret som en del av totalförsvaret,

6) den allmänna försvarsberedskapen,

7) grunderna för och styrningen av den allmänna värnplikten, den frivilliga militärtjänsten för kvinnor och det frivilliga försvaret,

8) militär krishantering och fredsbevarande verksamhet,

9) nedrustning och rustningskontroll.

11 §
Förvaltningspolitiska avdelningen

Vid förvaltningspolitiska avdelningen finns en utvecklingsenhet, en enhet för lagberedning och allmän förvaltning och en forskningsenhet.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) den förvaltningspolitiska utvecklingen,

2) helhetsutvecklingen av förvaltningsområdets verksamhet och organisation,

3) informationssamhället och dataadministrationen,

4) lagberedning samt nationellt ikraftsättande av fördrag och andra internationella förpliktelser,

5) den rättsliga styrningen av förvaltningsområdet,

6) lagenligheten i förvaltningsområdets beslut och åtgärder,

7) forskningssamarbete,

8) styrning och utvecklande av förvaltningsområdets forskningsverksamhet,

9) utarbetande av undersökningar och utvärderingar.

Till avdelningens forskningsenhet hör sekretariatet för planeringskommissionen för försvarsinformation, om vars uppgifter bestäms i förordningen om planeringskommissionen för försvarsinformation (1073/1975) och sekretariatet för försvarets vetenskapliga delegation, om vars uppgifter bestäms i statsrådets förordning om försvarets vetenskapliga delegation (107/2002).

12 §
Resurspolitiska avdelningen

Vid resurspolitiska avdelningen finns en personalenhet, en materielenhet, en ekonomienhet samt en samhälls- och miljöenhet.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) den resultatorienterade styrningen och finansiella planeringen av förvaltningsområdet samt utvecklandet av dem,

2) beredningen och verkställigheten av förvaltningsområdets budget,

3) verkställande av uppföljningen av ekonomin,

4) tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamheten samt personal- och arbetsgivarpolitiken,

5) styrningen av personalresurserna och förvaltningsområdets övriga övergripande personalfrågor,

6) utvecklande av förmåner och ersättningar för de värnpliktiga, den fredsbevarande personalen och studerandena vid Försvarshögskolan,

7) förvaltningsområdets materielpolitik och projektstyrning samt försvarsmaterielsamarbetet,

8) övervakningen av exporten av försvarsmateriel,

9) handräckning och arbetshjälp,

10) utarbetande och styrning av samhälls- och miljöpolitiken,

11) fastighetsförvaltningen.

13 §
Förvaltningsenheten

Vid förvaltningsenheten behandlas ministeriets interna ärenden som gäller

1) stödtjänsterna för ministeriets ledning,

2) personaladministrationen och utvecklandet av personalens kunnande,

3) beredskaps- och säkerhetsplaneringen,

4) uppgifter som ankommer på försvarsministeriet som räkenskapsverk,

5) de allmänna arrangemangen för informationshanteringen,

6) ministeriets andra stödtjänster, om de inte hör till någon annan enhet enligt denna arbetsordning.

14 §
Informationsenheten

Enheten har till uppgift att

1) fastställa principerna för kommunikationsverksamheten på förvaltningsområdet,

2) sköta ministeriets externa och interna kommunikation,

3) ordna kommunikationstjänsterna för ministeriets högsta ledning,

4) upprätthålla och utveckla ministeriets elektroniska kommunikation.

Enheten samordnar också avdelningarnas och de fristående verksamhetsenheternas kommunikationsverksamhet och bistår dem i denna verksamhet.

15 §
Enheten för intern revision

Enheten har till uppgift att

1) granska funktionsdugligheten i förvaltningsområdets lednings- och förvaltningssystem samt det sätt på vilket ministeriets styrning förverkligas på förvaltningsområdet,

2) bedöma och utveckla ändamålseligheten i förvaltningsområdets interna revision och interna övervakning i relation till de risker som hänför sig till funktionerna,

3) utföra uppgifter som särskilt bestäms av kanslichefen.

16 §
Sekretariatet för säkerhets- och försvarskommittén

Sekretariatet bereder ärenden som hör till säkerhets- och försvarskommittén och fungerar som sekretariat för statsrådets beredskapschefsmöte samt som ordförande för beredskapssekreterarmötet. Om kommitténs uppgifter bestäms i statsrådets förordning om säkerhets- och försvarskommittén (288/ 2003).

17 §
Ministerns specialmedarbetare

Ministerns specialmedarbetare är ministerns medhjälpare och utför endast de uppdrag som de har tilldelats av ministern, utan att vara föredragande vid ministeriet. Ministerns specialmedarbetare skall på begäran ges de uppgifter som de behöver för att utföra sina uppgifter. Specialmedarbetarna skall på motsvarande sätt ge tjänstemännen de uppgifter som dessa behöver när de sköter sina uppgifter.

Ministerns specialmedarbetare har rätt att delta i de möten som hålls av den i 4 § avsedda ledningsgruppen samt de i 5 § avsedda styrgrupperna.

4 kap.

Beredning av ärenden

18 §
Handläggning av ärenden

Ärenden beträffande vilka inte har föreskrivits eller bestämts att de hör till en särskild avdelning eller fristående verksamhetsenhet behandlas vid den avdelning eller fristående verksamhetsenhet till vilken de på grund av sin natur närmast hör.

Om det är oklart vilken avdelning eller fristående verksamhetsenhet som skall behandla ett ärende, fattas avgörandet av kanslichefen, om inte ministern bestämmer om saken.

19 §
Samarbete vid beredningen av ärenden

Vid beredningen av ärenden skall avdelningarna, de fristående verksamhetsenheterna och tjänstemännen stå i kontakt med varandra genom förhandlingar, information om sina göromål och på andra lämpliga sätt.

20 §
Arbetsgrupper samt projektarbete

För ett visst uppgiftskomplex eller en viss uppgift kan ministern eller kanslichefen tills vidare eller för viss tid tillsätta ett projekt eller en arbetsgrupp och till ordförande för och medlemmar i projektet eller arbetsgruppen oberoende av den fastställda arbetsfördelningen förordna anställda vid ministeriet.

Vid ministeriet kan utan särskilt beslut om tillsättande bildas samarbetsteam som består av tjänstemän.

Om en tjänsteman vid ministeriet utses till representant i en arbetsgrupp som har tillsatts av ett annat ministerium, ett annat ämbetsverk eller en annan inrättning skall den förman som saken gäller underrättas om saken.

21 §
Samarbete

Om samarbete inom ministeriet bestäms i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) och föreskrivs i samarbetsavtal som avses i lagens 15 §.

Tjänstemännen skall se till att gällande lagstiftning och bestämmelser om samarbete iakttas vid beredningen av angelägenheterna.

22 §
Information till ministeriets ledning

Ministern och kanslichefen skall informeras om viktiga ärenden gällande förvaltningsområdet i god tid innan ärendena avgörs eller föredras.

Avdelningschefen eller direktören för en fristående verksamhetsenhet skall informeras om ärenden som föredras från avdelningen och den fristående verksamhetsenheten i god tid innan föredragningslistan delas ut eller ärendena föredras för ministern eller kanslichefen eller innan de behandlas i statsrådets eller riksdagens utskott.

23 §
Föredragningstillstånd

En redogörelse för ärenden som skall behandlas vid föredragning för republikens president, vid statsrådets allmänna sammanträde, i statsrådets finansutskott eller vid finansbehandling i finansministeriet skall vid behov ges ministern i god tid före föredragningen. Föredragningslistan får inte delas ut innan ministern har godkänt utkastet till den. I brådskande fall kan föredragningslistan dock delas ut med tillstånd av kanslichefen.

Vad som ovan föreskrivs om utdelningen av föredragningslistorna skall iakttas också när promemorior som innehåller försvarsministeriets ställningstaganden delas ut för behandling i ministerutskotten.

24 §
Hörande i riksdagen

När en tjänsteman vid ministeriet kallas till riksdagens utskott för att höras, skall han eller hon meddela kanslichefen och ministern om inbjudan och redogöra för ärendets behandling i utskottet.

5 kap.

Avgörande av ärenden

25 §
Beslutsfattande

I ministeriet avgörs ärendena på föredragning.

Föredragande för ärendena är de tjänstemän som avses i 35 § reglementet för statsrådet.

26 §
Ministerns beslutanderätt

Ministern avgör de ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet, om beslutanderätten inte har anförtrotts ministeriets tjänstemän.

27 §
Tjänstemännens beslutanderätt

Kanslichefen, avdelningscheferna, direktörerna för de enheter som hör till en avdelning samt direktörerna för de fristående verksamhetsenheterna avgör enligt vad som bestäms nedan i detta kapitel andra än principiellt viktiga eller vittgående ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet.

28 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) verkställigheten av beslut som gäller verksamhets- och ekonomiplanen, budgeten och organisationen, samt resultatstyrningen och den resultatorienterade ledningen, om inte den avdelningschef eller den direktör för en fristående verksamhetsenhet som svarar för verksamhetsområdet i fråga skall fatta beslut i ärendet,

2) avgivande av utlåtande eller företagande av utredning eller framställning i frågor som inte gäller enbart en enda avdelnings eller fristående verksamhetsenhets verksamhetsområde,

3) sådana löner till tjänstemän som skall fastställas enligt 5 § 2 mom. 2 punkten lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970),

4) ministeriets interna förvaltning och ordning, om frågan är betydande,

5) placeringen av ministeriets tjänster vid avdelningarna eller de fristående verksamhetsenheterna,

6) överföring av en person från en avdelning eller fristående verksamhetsenhet till en annan,

7) uppsägning av en tjänsteman med stöd av 27 § statstjänstemannalagen (750/1994),

8) utfärdande av skriftlig varning till ministeriets tjänstemän,

9) beviljande av bisysslotillstånd när det gäller en tjänsteman som har utnämnts av republikens president eller statsrådet,

10) utfärdande av reseförordnande för avdelningscheferna och för direktörerna för de fristående verksamhetsenheterna,

11) semesterplanerna för avdelningscheferna och direktörerna för de fristående verksamhetsenheterna.

29 §
Avdelningschefens beslutanderätt

Avdelningschefen avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande eller företagande av utredning eller framställning till en annan myndighet i en fråga som gäller avdelningens verksamhetsområde,

2) placeringen av tjänster vid avdelningens enheter,

3) utfärdande av reseförordnande för direktören för en enhet vid avdelningen samt utfärdande av reseförordnande för avdelningens övriga personal när det är fråga om tjänsteresor utomlands,

4) semesterplanen för avdelningens personal.

30 §
Beslutanderätten när det gäller direktören för en fristående verksamhetsenhet och direktören för en enhet vid en avdelning

Direktören för en fristående verksamhetsenhet och direktören för en enhet vid en avdelning avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande eller företagande av utredning eller framställning till en annan myndighet i ett sådant ärende som hör till enhetens verksamhetsområde och vars betydelse är ringa,

2) utfärdande av reseförordnande för enhetens personal när det är fråga om tjänsteresor i hemlandet.

Direktören för en fristående verksamhetsenhet utfärdar dessutom reseförordnande för enhetens personal när det är fråga om tjänsteresor utomlands samt fastställer semesterplanen för personalen vid enheten.

31 §
Avdelningschefen för försvarspolitiska avdelningen

Avdelningschefen för försvarspolitiska avdelningen avgör utöver det som anges i 29 § ärenden som gäller

1) territorialövervakningen, dock inte frågor som gäller användningen av maktmedel,

2) den militära krishanteringen och den fredsbevarande verksamheten.

32 §
Avdelningschefen för resurspolitiska avdelningen

Avdelningschefen för resurspolitiska avdelningen avgör utöver det som anges i 29 § ärenden som gäller

1) verkställigheten av förvaltningsområdets budget,

2) fastigheter som är i förvaltningsområdets bruk,

3) försvarsmaktens handräckning och arbetshjälp.

33 §
Direktören för enheten för lagberedning och allmän förvaltning

Direktören för enheten för lagberedning och allmän förvaltning avgör utöver det som anges i 30 § ärenden som gäller frontveteranerna.

34 §
Direktören för personalenheten

Direktören för personalenheten avgör utöver det som anges i 30 § ärenden som gäller

1) försvarsförvaltningens avlöningsvillkor eller därmed jämförbara anställningsvillkor, om vilka ministeriet med stöd av lagstiftning eller tjänstekollektivavtal beslutar,

2) militärdräkter och uniformer och därtill hörande gradbeteckningar,

3) utfärdande av intyg över uppsägning och avslutande av tjänsteförhållande till försvarsmaktens tjänstemän, om den utnämnande myndigheten är republikens president utifrån statsrådets förslag till avgörande, statsrådet eller försvarsministeriet, samt till den av försvarsministeriet utnämnda direktören för försvarsförvaltningens byggverk.

35 §
Direktören för förvaltningsenheten

Direktören för förvaltningsenheten avgör utöver det som anges i 30 § ärenden som gäller

1) utnämning av en person till en tjänst för vilken löneklassen är högst A 21, eller anställning i motsvarande uppgift i arbetsförhållande,

2) utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid när utnämningen till motsvarande tjänst görs av ministern samt anställning av en vikarie för en person som är anställd i arbetsförhållande,

3) beviljande av behovsprövad tjänstledighet när det gäller en tjänsteman som utnämns av ministern samt en tjänsteman vars löneklass är högst A 21, eller motsvarande befrielse när det gäller personal i arbetsavtalsförhållande,

4) utfärdande av intyg över uppsägning och avslutande av tjänsteförhållande till ministeriets tjänstemän samt utfärdande av motsvarande intyg till personal i arbetsavtalsförhållande,

5) beviljande av bisysslotillstånd när det gäller andra tjänstemän än sådana som har utnämnts av republikens president eller statsrådet,

6) ålderstillägg till ministeriets tjänstemän och tjänstgöringstillägg till personalen i arbetsavtalsförhållande samt semesterersättningar,

7) beviljande av sådan tjänstledighet som en tjänsteman är berättigad till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal, samt beviljande av befrielse som motsvarar sådan tjänstledighet när det gäller motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande,

8) skadestånd,

9) skötseln av de uppgifter som ministeriet i egenskap av räkenskapsverk har,

10) ministeriets avgörande i ärenden som avses i 14 och 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

6 kap.

Utnämningar, vikariat och tjänstledigheter

36 §
Utnämning till tjänsteförhållande för viss tid

Till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid utnämns en person för högst ett år av försvarsministeriet och för en tid som varar över ett år av statsrådet, när republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde utnämner till motsvarande tjänst.

Till andra tjänsteförhållanden för viss tid utnämner försvarsministeriet.

37 §
Ställföreträdare

Till ställföreträdare för kanslichefen, när denne är förhindrad att sköta sin tjänst, förordnar ministern chefen för en avdelning eller en annan tjänsteman som är utnämnd av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde.

Till ställföreträdare för chefen för en avdelning förordnar avdelningschefen i fråga direktören för en enhet vid samma avdelning eller en annan tjänsteman vid samma avdelning som är utnämnd av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde. I fråga om ställföreträdaren för direktören för en enhet vid en avdelning samt för en fristående verksamhetsenhet föreskrivs i avdelningens eller den fristående verksamhetsenhetens interna föreskrifter.

38 §
Tjänstledighet

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag, förordning eller tjänstekollektivavtal beviljas av försvarsministeriet.

Annan tjänstledighet än sådan som avses i 1 mom. beviljas en tjänsteman som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde, för högst två år av försvarsministeriet och för längre tid än två år av statsrådets allmänna sammanträde samt en tjänsteman som utnämnts av försvarsministeriet, av försvarsministeriet.

7 kap.

Ikraftträdande

39 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Genom denna arbetsordning upphävs försvarsministeriets arbetsordning av den 14 februari 2002 (115/2002) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av arbetsordningen förutsätter får vidtas innan arbetsordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 juni 2003

Försvarsminister
Matti Vanhanen

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.