576/2003

Given i Helsingfors den 18 juni 2003

Statsrådets förordning om förebyggande av fara som explosiv atmosfär orsakar arbetstagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 10 och 38 § i arbetarskyddslagen (738/2002) den 23 augusti 2002 och 1 §, sådant det lyder ändrat genom lagar 89/1983 och 1351/1991, lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/1953):

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att förebygga och förhindra fara orsakad av explosiv atmosfär för att därigenom skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa samt upprätthålla allmän säkerhet och förhindra person- och egendomsskador.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas i arbete som avses i arbetarskyddslagen (738/2002) och i vilket kan förekomma faror orsakade av explosiv atmosfär.

Denna förordning tillämpas också i syfte att upprätthålla allmän säkerhet samt förhindra person- och egendomsskador till den del det inte någon annanstans föreskrivs om förebyggande av fara orsakad av explosiv atmosfär.

De skyldigheter som uppställts för arbetsgivaren i denna förordning gäller i tillämpliga delar även andra verksamhetsutövare.

Förordningen tillämpas inte på

1) lokaler som används för behandling av patienter,

2) användning av sådana anordningar enligt gasanordningsförordningen (1434/1993) som använder gasformiga bränslen,

3) framställning, hantering, användning, förvaring och transport av explosiva substanser eller instabila kemiska substanser,

4) verksamhet med dagbrott och gruvbrytning, och

5) användning av transportmedel, med undantag av sådana som är avsedda att användas i explosionsfarliga områden.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) explosiv atmosfär en blandning i vilken den ena delen består av luft med normalt tryck och den andra av brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller damm och i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen,

2) explosionsfarligt område ett område där explosiv atmosfär kan förekomma i sådana mängder att särskilda skyddsåtgärder behövs för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet eller upprätthålla allmän säkerhet eller förhindra person- och egendomsskador,

3) brännbart ämne ett material som kan bilda explosiv atmosfär, om det inte genom en undersökning av dess egenskaper har visats att det i blandningar med luft inte självt kan sprida en explosion, och

4) arbetsredskap sådana maskiner, redskap och andra apparater samt installerade kombinationer av dessa som används i arbete.

4 §
Arbetsgivarens allmänna skyldigheter

För att försäkra arbetstagarnas hälsa och säkerhet skall arbetsgivaren i enlighet med principerna enligt 5 och 6 § för bedömning av risk och dess betydelse vidta nödvändiga åtgärder, så att

1) det explosionsfarliga området är sådant att arbetet kan utföras på ett säkert sätt, och

2) på det explosionsfarliga området säkerställs en lämplig övervakning i enlighet med principerna för risk bedömning genom användning av lämpliga tekniska hjälpmedel.

5 §
Utredning av explosionsrisk och bedömning av dess betydelse

Arbetsgivaren skall utreda och identifiera risk som orsakas av explosiv atmosfär samt bedöma deras betydelse med beaktande av särskilt följande omständigheter:

1) sannolikheten för att explosiv atmosfär uppstår och förekommer, samt dess varaktighet,

2) sannolikheten för att elektrostatiska urladdningar och andra tändkällor förekommer samt för antändningar orsakade av dessa,

3) installationerna, ämnen som används, processerna och möjlig samverkan av dessa,

4) de förväntade verkningarnas omfattning.

När explosionsrisken och dess betydelse bedöms måste även andra faktorer som inverkar på explosionsrisken beaktas.

Dessutom skall de lokaler beaktas som genom öppningen har eller kan få förbindelse med explosionsfarliga områden.

6 §
Förebyggande av och skydd mot explosioner

Arbetsgivaren skall vidta lämpliga tekniska åtgärder eller åtgärder som gäller arbetsorganisationen i syfte att förhindra explosioner och skydda mot eventuella explosioner enligt följande principer:

1) förhindra att explosiv atmosfär bildas, eller, där verksamhetens art inte medger detta, undvika att explosiv atmosfär antänds, och

2) begränsa de skadliga effekterna av en explosion för att säkerställa arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Vid behov skall dessa åtgärder förenas och kompletteras med åtgärder som förhindrar att en explosion sprids.

De i 1 mom. avsedda åtgärderna skall ses över regelbundet och alltid när betydande förändringar inträffar.

7 §
Explosionsfarliga områden

Arbetsgivaren skall klassificera de explosionsfarliga områdena i enlighet med bilaga 1 och försäkra sig om att i områdena iakttas minimikraven enligt bilaga 2.

Ingångarna till områden som har klassificerats som explosionsfarliga skall vid behov förses med en skylt enligt bilaga 3.

8 §
Explosionsskyddsdokument

Arbetsgivaren skall se till att det på grundval av den utredning och bedömning som avses i 5 § utarbetas ett explosionsskyddsdokument och att detta hålls aktuellt.

Explosionsskyddsdokumentet skall särskilt innehålla uppgifter om

1) att explosionsrisken har fastställts och dess betydelse har bedömts,

2) att lämpliga åtgärder kommer att vidtas för att uppnå syftet med denna förordning,

3) områden som har klassificerats enligt bilaga 1,

4) de områden på vilka minimikraven i bilaga 2 tillämpas,

5) att arbetsplatsen har planerats, att arbetsredskapen valts och att de och varningsanordningarna används och underhålls med vederbörlig hänsyn till säkerhet och

6) att det ses till att arbetsredskapen används säkert så som det föreskrivs särskilt.

Explosionsskyddsdokumentet skall ha utarbetats innan det arbete som avses i denna förordning påbörjas och det skall ses över när väsentliga ändringar av arbetsplatsen, arbetsredskap eller arbetsorganisationen genomförs.

Explosionsskyddsdokumentet kan utgöra en del av något annat säkerhetsdokument som utarbetas på arbetsplatsen.

9 §
Gemensamma arbetsplatser

På en gemensam arbetsplats skall den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga beslutanderätten se till att olika arbetsgivares verksamhet samordnas så som därom särskilt föreskrivs, och arbetsgivaren skall i explosionsskyddsdokumentet anteckna åtgärder och förfaranden i fråga om detta.

10 §
Tillsyn

I fråga om det skydd av arbetstagarna som avses i 2 § 1 mom. utövar arbetarskyddsmyndigheterna tillsyn över att denna förordning iakttas på det sätt som föreskrivs i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973) och i fråga om den allmänna säkerheten och förhindrande av person- och egendomsskador enligt 2 § 2 mom. de övervakningsmyndigheter som avses i lagen om explosionsfarliga ämnen (263/1953) så som föreskrivs i nämnda lag och med stöd av den.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003.

De arbetsplatser som är i bruk när denna förordning träder i kraft skall uppfylla kraven i denna förordning och explosionsskyddsdokument som avses i 8 § skall utarbetas senast den 30 juni 2006.

Om det på arbetsplatser som avses i 2 mom. efter ikraftträdandet av denna förordning genomförs ändringar, utvidgningar eller omorganiseringar som inverkar på säkerheten, skall arbetsgivaren se till att de krav som ställs i denna förordning uppfylls till denna del.

Arbetsredskap som används på explosionsfarliga områden och som har tagits i bruk före ikraftträdandet av denna förordning kan användas efter ikraftträdandet, om arbetsgivaren i den skriftliga riskbedömningen eller i det explosionsskyddsdokument som avses i 8 § har konstaterat att de kan användas tryggt i en explosiv atmosfär och att de uppfyller de krav som ställs på arbetsredskap enligt punkt A i bilaga 2.

Arbetsredskap som första gången tas i bruk efter ikraftträdandet av denna förordning och som används på explosionsfarliga områden skall uppfylla kraven på arbetsredskap enligt punkterna A och B i bilaga 2.

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG; EGT Nr L 023, 28.1.2000, s. 57

Helsingfors den 18 juni 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Direktör
Leo Suomaa

Bilagor 1-3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.