544/2003

Given i Helsingfors den 12 juni 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 § 3 mom., 24 § 3 mom. och 27 §, sådana de lyder, 3 § 3 mom. och 24 § 3 mom. i sin finska språkdräkt i förordning 1243/2002 och i sin svenska språkdräkt i förordning 230/2002 samt 27 § i förordning 670/1997, som följer:

3 §
Hastighetsbegränsningar för olika fordonskategorier

3. Den högsta tillåtna hastigheten för ett motordrivet fordon på väg när ett släpfordon är kopplat till det är

a) för en bil (kategori M och N), motorcykel (kategori L3e- och L4e) och en tre- eller fyrhjuling (kategori L5e och L7e) 80 km/h, dock för en bil 60 km/h när ett släpfordon som saknar bromsar och har en totalmassa som överstiger 0,75 ton är kopplat till den samt för en bil, motorcykel och en tre- eller fyrhjuling 60 km/h när ett släpfordon som saknar fjädring är kopplat till den,

b) för en moped (kategori L1e och L2e) samt lätt fyrhjuling (kategori L6e) 45 km/h, dock för en moped med låg effekt 25 km/h,

c) för motorredskap och annan traktor än trafiktraktor samt motorsläde och annat terrängfordon 40 km/h, dock för snöskoter 60 km/h på snöskoterled när släpvagnen inte används för persontransport,

d) för trafiktraktor 50 km/h,

e) för en fordonskombination med järnband eller hjul som inte är försedda med luftfyllda däck 20 km/h.


24 §
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer bestående av dessa

3. En fordonskombinations längd får inte överskrida följande värden:

a) kombination av personbil eller buss (kategori M) och släpvagn samt kombination av paketbil (kategori N1) och släpvagn 18,75 m

b) kombination av lastbil (kategori N2 eller N3) och påhängsvagn samt annan än i c- eller d-punkten avsedd fordonskombination 16,50 m

c) kombination av bil och medelaxelsläpvagn 18,75 m

varav summan av lastutrymmenas yttre mått 15,65 m

och avståndet från främre delen av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av släpvagnens lastutrymme 16,40 m

d) kombination av lastbil (kategori N2 eller N3) och två- eller fleraxlad egentlig släpvagn eller kombination av lastbil, dolly och påhängsvagn eller kombination av lastbil, påhängsvagn och därtill kopplad medelaxelsläpvagn eller egentlig släpvagn dock 25,25 m

varav summan av lastutrymmenas yttre mått med hänsyn till mätningssättet avsett i 2 mom. a punkten 21,42 m


27 §
Tillämpning av bestämmelser om massor och mått på andra fordon

1. På andra än i 20―25 § nämnda fordons och fordonskombinationers massa och huvudmått tillämpas vad som bestäms i 19 a och 20―25 § med undantag för vad som bestäms i 28―30 §. På en kombination av traktor och släpvagn tillämpas dock inte 24 § 3 mom. a-, c- och d-punkten.

2. Ett fordon försett med metallband får ha en totalmassa på högst 20 ton.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Helsingfors den 12 juni 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.