543/2003

Given i Helsingfors den 12 juni 2003

Statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 2 §, 7 § och 25 § 2 mom. lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Justitieministeriets uppgifter

Till justitieministeriets uppgifter hör följande ärenden:

1) lagberedning inom området för statsförfattningsrätt, allmän förvaltningsrätt, privaträtt samt straff- och processrätt, om inte något annat bestäms, samt övriga lagstiftningsärenden som inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

2) utvecklande av lagberedningen i statsrådet samt EU-rättslig rådgivning,

3) domstolsväsendet, rättegångsförfarandet och den judiciella indelningen,

4) rättshjälp och den allmänna advokatföreningen,

5) åklagarväsendet,

6) utsökningsväsendet samt övervakning av förvaltningen av konkursbon,

7) verkställighet av bötesstraff, samhällspåföljder och fängelsestraff,

8) allmän planering av brottsbekämpning och övrig kriminalpolitik,

9) straffregistret och övriga rättsregister,

10) benådning,

11) utvecklande av innehållet i förmyndarverksamheten,

12) äktenskapsrättsliga ansökningar,

13) internationell rättsvård, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

14) justitiekanslersämbetet, med undantag av dess ekonomiförvaltning,

15) statliga och kommunala val samt folkomröstningar,

16) partiregistret och kontroll av partiernas bokföring och medelsanvändning,

17) uppföljning av verkställigheten av språklagen,

18) Finlands författningssamling,

19) utredning av olyckor,

20) landskapet Ålands självstyrelse,

21) samernas kulturella autonomi och koordineringen av samefrågor,

22) Haagkonferensen för internationell privaträtt.

2 §
Ämbetsverk, anstalter och organ som hör till ministeriets verksamhetsområde

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

förvaltningsdomstolarna

Ålands förvaltningsdomstol

tingsrätterna

marknadsdomstolen

arbetsdomstolen

försäkringsdomstolen

fängelsedomstolen

Brottspåföljdsverket

Kriminalvårdsväsendet med därtill hörande distriktsbyråer

Fångvårdsväsendet med därtill hörande slutna anstalter, öppna anstalter och sjukhusenheter

Fångvårdens utbildningscentral

Riksåklagarämbetet

häradenas åklagarämbeten och åklagaravdelningarna vid häradsämbetena

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

de statliga rättshjälpsbyråerna

Konkursombudsmannens byrå

Rättspolitiska forskningsinstitutet

Rättsregistercentralen

Centralen för undersökning av olyckor

Dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden

Sametinget

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

domarförslagsnämnden

brottsskadenämnden

nämnden för namnärenden

3 §
Ministeriets organisation

Vid justitieministeriet finns en allmän avdelning, en justitieförvaltningsavdelning, en lagberedningsavdelning och en kriminalpolitisk avdelning.

Från avdelningarna fristående enheter vid ministeriet är internationella enheten, enheten för intern revision, informationsenheten och ett dataadministrativt ansvarsområde.

I ministeriets arbetsordning finns närmare bestämmelser om ministeriets organisation och uppgifter.

4 §
Beredning av ärenden

Kanslichefen kan förordna att en tjänsteman vid ministeriet skall bereda och föredra ett ärende som annars skulle handläggas av en annan tjänsteman eller själv bereda och föredra ett sådant ärende. Avdelningscheferna har samma rätt i ärenden som annars skulle handläggas av en underlydande tjänsteman.

5 §
Avgörande av ärenden

De ärenden om vilka ministeriet skall besluta avgörs av ministern.

Tjänstemännen vid ministeriet kan avgöra andra än samhälleligt eller ekonomiskt betydande ärenden om vilka ministeriet skall besluta. I ministeriets arbetsordning finns närmare bestämmelser om tjänstemännens beslutanderätt.

Ärenden om vilka ministeriet skall besluta avgörs på föredragning med undantag av de ärenden som avses i 38 § reglementet för statsrådet.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Behörighetsvillkor är:

1) för kanslichefen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för regeringsråd som är avdelningschef juris kandidatexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för avdelningschefen vid lagberedningsavdelningen juris kandidatexamen, god förtrogenhet med lagberedning och statsförvaltningen samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

4) för avdelningschefen vid kriminalpolitiska avdelningen högre högskoleexamen och förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

5) för biträdande avdelningschef, regeringsråd och regeringssekreterare behörighet enligt 43 § reglementet för statsrådet,

6) för biträdande avdelningschef såsom lagstiftningsdirektör och för lagstiftningsråd såsom byråchef eller chef för en enhet vid lagberedningsavdelningen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med lagberedning samt i praktiken visad ledarförmåga,

7) för lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningens granskningsbyrå juris kandidatexamen och för lagstiftningsråd som granskar finskspråkiga författningstexter dessutom god förtrogenhet med lagberedning och för lagstiftningsråd som granskar svenskspråkiga författningstexter utmärkta kunskaper i det svenska språket och god förtrogenhet med lagberedning eller svenskt lagspråk, för övriga lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningen juris kandidatexamen eller någon annan högre högskoleexamen samt den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning,

8) för direktör högre högskoleexamen och förtrogenhet med enhetens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

9) för utvecklingschef, konsultativ tjänsteman och planeringschef högre högskoleexamen,

10) för övriga tjänstemän annan utbildning som uppgifterna kräver.

7 §
Utnämning av tjänstemän

Om utnämning av kanslichefen bestäms i grundlagen.

Om utnämning av avdelningschef, biträdande avdelningschef, regeringsråd, lagstiftningsråd, direktör, konsultativ tjänsteman och regeringssekreterare bestäms i 42 § reglementet för statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns av ministeriet.

8 §
Titlar

Avdelningscheferna har titeln överdirektör och biträdande avdelningschefen vid allmänna avdelningen titeln finansråd.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 22 mars 2001 om justitieministeriet (265/2001).

Helsingfors den 12 juni 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringssekreterare
Olli Muttilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.