511/2003

Given i Helsingfors den 12 juni 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 december 2000 om stödjande av företagsverksamhet (1200/2000) 6 § 2 mom., 14 § 3 mom., 26 §, 28 § 2 mom. och 29 § 2 mom. som följer:

6 §
Uppföljning och bedömning av hur projektet genomförs och hur verkningsfullt stödet är

Den som beviljar stöd skall, för bedömning av hur verkningsfullt stödet är, förutsätta att stödtagaren rapporterar om verkningarna av projektet tidigast två år från den tidpunkt då sista raten av stödet för projektet har betalts ut.


14 §
Stödens kumulativa maximibelopp

När stödens maximibelopp granskas räknas inte de stöd med som beviljats som de minimis -stöd enligt artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse.

26 §
Gemenskapens rättsakter som gäller utvecklingsstöd

När ett utvecklingsstöd beviljas skall de gemenskapsramar följas som kommissionen har fastställt för statligt stöd till forskning och utveckling (96/C 45/06) samt kommissionens förordning (EG) Nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag.

28 §
Utgifter som berättigar till verksamhetsmiljöstöd

Löneutgifternas belopp beräknas på basis av det sammanlagda beloppet av de löner för vilka förskottsinnehållning verkställs och av de indirekta arbetskraftsutgifterna. Som indirekta arbetskraftsutgifter anses 25 % av nämnda löner. De utgifter som utgör grund för verksamhetsmiljöstödet och som inte förorsakas av anskaffningen av anläggningstillgångar kan för respektive stödbeslut godkännas för en tid av högst 24 månader.

29 §
Verksamhetsmiljöstödets maximibelopp

Om den som genomför ett verksamhetsmiljöprojekt och får stöd är ett företag, kan stöd för anskaffningen av anläggningstillgångar beviljas endast ett småföretag och ett medelstort företag. Stödet för ett småföretag utgör högst 15 % och för ett medelstort företag högst 7,5 % av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar. Dessutom iakttas vid beviljandet av verksamhetsmiljöstöd i tillämpliga delar vad som stadgas om maximibeloppen för utvecklingsstöd till små och medelstora företag i 20―25 §. De maximibelopp för stöd som avses i detta moment gäller dock inte ett sådant företag som till mer än hälften ägs av en eller flera kommuner, forskningsinstitut, läroinrättningar eller andra offentliga sammanslutningar och inte heller ett sådant företag vars främsta syfte är att främja näringsverksamhet, utbildning eller forskning. Maximibeloppet av stöd som beviljas ett sådant företag bestäms enligt 1 mom.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Helsingfors den 12 juni 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Industriråd
Heikki Vesa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.