488/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) en ny 63 a § som följer:

9 kap.

Drivande av försäkringsrörelse i Finland

63 a §

Ett utländskt försäkringsbolags representation i Finland skall genom deltagande i beredskapsplanering inom försäkringsbranschen och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att dess uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden. Försäkringsinspektionen kan bevilja undantag från denna skyldighet, om det är motiverat med hänsyn till representationens storlek eller verksamhetens art eller omfattning eller av någon annan särskild orsak.

Den skyldighet som föreskrivs i denna paragraf gäller inte ett utländskt EES-försäkringsbolags representation i Finland till den del representationen med stöd av lagstiftningen i bolagets hemstat har säkerställt att dess uppgifter under undantagsförhållanden sköts i överensstämmelse med 1 mom. eller på ett därmed jämförbart sätt och företett Försäkringsinspektionen en tillräcklig utredning om detta.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan verksamhet som skall anses vara sedvanlig för försäkringsbolag och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Den skyldighet som föreskrivs i 63 a § skall fullgöras inom tre år efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 200/2002
FsUB 2/2002
RSv 267/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.