484/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) en ny 13 a § som följer:

13 a §
Förberedelser

Värdepapperscentralen skall genom deltagande i beredskapsplanering på finansmarknaden och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att uppgifterna i värdeandelsregistret kan förvaras så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan verksamhet som skall anses vara sedvanlig för värdepapperscentralen och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Finansinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Den skyldighet som föreskrivs i 13 a § skall fullgöras inom tre år efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 200/2002
FsUB 2/2002
RSv 267/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.