480/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av 11 och 16 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 11 § samt

fogas till 16 § en ny 6 a punkt som följer:

11 §
Hänvisningsbestämmelse om studerandes rättigheter och skyldigheter

På utbildning enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser om studerandes rättigheter och skyldigheter i lagen om yrkesutbildning:

1) bestämmelserna i 26 § 1 mom. om rätten att fritt söka sig till yrkesutbildning, med undantag för personalutbildning,

2) bestämmelserna i 27 § 3 och 5 mom. om grunderna för antagning av studerande,

3) bestämmelserna i 28 § om rätt till en trygg studiemiljö,

4) bestämmelserna i 29 § om rätt till undervisning,

5) bestämmelserna i 30 § om tillgodoräknande av studier, i tillämpliga delar,

6) bestämmelserna i 32 § om förlust av studierätten,

7) bestämmelserna i 33 § om tystnadsplikt för studerande,

8) bestämmelserna i 34 § om studerandes skyldigheter,

9) bestämmelserna i 35 § om disciplin,

10) bestämmelserna i 35 a § om förfarandet i disciplinärenden och i ärenden som gäller förlust av studierätten samt verkställighet av disciplinära straff, i tillämpliga delar,

11) bestämmelserna i 35 b § om avlägsnande av en studerande som uppför sig störande eller äventyrar säkerheten,

12) bestämmelserna i 35 c § om verkningar av anhängigt åtal och domstols beslut på disciplinärt förfarande,

13) bestämmelserna i 36 § om hörande av studerande,

14) bestämmelserna i 37 a § om elevvård, samt

15) bestämmelserna i 39 § om studiesociala förmåner i läroavtalsutbildningen.

16 §
Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen om yrkesutbildning

På utbildning och examina enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser i lagen om yrkesutbildning:


6 a) bestämmelserna i 44 a § om ny bedömning och rättelse av bedömningen,Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Ordningsstadgor eller andra ordningsbestämmelser som skall tillämpas i läroanstalten enligt 11 § 3 mom. i denna lag och i enlighet med 28 § 3 mom. lagen om yrkesutbildning skall tas i bruk senast den 1 augusti 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 205/2002
KuUB 18/2002
RSv 302/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.