474/2003

Given i Helsingfors den 6 juni 2003

Handels- och industriministeriets förordning om sylt av frukt, gelé och marmelad samt vissa andra produkter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Förordningens syfte

Genom denna förordning genomförs rådets direktiv av den 20 december 2001 om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel (2001/113/EG).

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de produkter som definieras i bilaga 1.

Förordningen tillämpas inte på produkter som är avsedda för framställning av bageri- och konditoriprodukter eller kex.

2 kap.

Produkternas sammansättning och tillåtna bearbetningsmetoder

3 §
Krav som gäller produktens sammansättning

Vid tillverkning av de produkter som definieras i bilaga 1 får endast sådana råvaror som definieras i bilaga 2 och sådana andra ingredienser som anges i bilaga 3 användas samt tillsatsämnen i enlighet med vad som bestäms särskilt om användningen av tillsatsämnen i livsmedel.

4 §
Tillåtna bearbetningsmetoder

De råvaror som nämns i bilaga 2 får bearbetas på det sätt som nämns i bilagan i fråga.

3 kap.

Förpackningspåskrifter

5 §
Produktens benämning

De benämningar som nämns i bilaga 1 får användas endast om de produkter som definieras i denna bilaga och de skall användas i handeln för att beteckna dessa produkter.

De benämningar som nämns i bilaga 1 kan användas som kompletterande benämningar för att beteckna andra produkter som inte kan förväxlas med dem som definieras i denna bilaga.

6 §
Övriga förpackningspåskrifter

Utöver det som har föreskrivits någon annanstans om livsmedels förpackningspåskrifter skall på förpackningen till de produkter som nämns i bilaga 1 göras följande påskrifter:

1) Produktens benämning skall åtföljas av en uppgift om den eller de fruktsorter som har använts, i fallande storleksordning efter vikten på ingående råvaror. Om en produkt består av tre eller flera fruktsorter får uppgiften om vilka fruktsorter som har använts dock ersättas med orden "blandad frukt", med en liknande benämning eller med en uppgift om hur många fruktsorter som har använts.

2) Frukthalten med orden "fruktmängd ...g per 100 g" eller "100 g av produkten innehåller ...g bär". När frukthalten meddelas skall vikten av det vatten som har använts vid beredningen av vattenextraktet först räknas bort. Påskriften skall finnas i samma synfält som produktnamnet.

3) En uppgift om den sammanlagda sockerhalten i den färdiga produkten med orden: "total mängd socker ...g per 100 g". Påskriften skall finnas i samma synfält som produktens benämning. Med sammanlagd sockerhalt avses det värde som har bestämts hos den färdiga produkten med refraktometer vid 20° C med en godkänd avvikelse på +/- 3 refraktometriska grader. Sockermängden behöver inte anges särskilt, om sockerhalten har uppgetts på det sätt som särskilt bestäms om märkning av livsmedels näringsvärde.

4) Svaveldioxid, vars resthalt överstiger 10 mg/kg.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

7 §
Hänvisningsbestämmelse

Om påföljder vid brott mot denna förordning föreskrivs i livsmedelslagen (361/1995).

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2003.

Genom denna förordning upphävs 1 § 2 punkten handels- och industriministeriets beslut av den 20 december 1993 om verkställandet av vissa av Europeiska gemenskapernas direktiv om livsmedel (1312/1993).

Sådana produkter som inte uppfyller kraven i denna förordning får inte saluhållas från och med den 12 juli 2004. Produkter som har tillverkats och förpackats före nämnda dag får dock säljas slut förutsatt att de uppfyller de krav som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

Rådets direktiv 2001/113/EG (32001L0113); EGT nr L 110, 12.1.2002, s. 67

Helsingfors den 6 juni 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Anne Haikonen

Bilagor 1-3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.