467/2003

Given i Helsingfors den 12 juni 2003

Statsrådets förordning om handels- och industriministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 2 §, 7 § 2 mom. och 15 § 2 mom. lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Ministeriets uppgifter

Till handels- och industriministeriets uppgifter hör att

1) sörja för betingelserna för, finansiering av och företagsstöd till närings- och företagsverksamheten samt för företagens internationalisering,

2) främja utländska investeringar,

3) styra arbetskrafts- och näringscentralernas allmänna förvaltning,

4) sörja för industriella rättigheter, bokföring och revision samt den registerförvaltning som gäller företag och sammanslutningar,

5) utveckla och utnyttja teknologi, planera och styra produktutvecklings- och teknologifinansieringen,

6) sörja för den tekniska säkerheten och tillförlitligheten samt tillsynen,

7) utvärdera överensstämmelse med kraven och kontrollorganens kompetens, sörja för standardisering, förfaranden för kvalitetsövervakning och det nationella mätsystemet,

8) sörja för gruvärenden och utnyttjandet av mineraliska naturresurser,

9) styra och reglera näringsverksamheten, främja marknadens funktion och konkurrens, behandla frågor som rör inre marknaden, sörja för offentlig upphandling samt övervakning av statligt stöd för EU:s räkning,

10) sörja för att energimarknaden fungerar, för energiproduktionen och energisparandet, de ekonomiska styrmedlen, med undantag av skatter och avgifter av skattenatur, samt miljökonsekvenserna inom energisektorn,

11) sörja för kärnsäkerheten och kärnavfallshanteringen,

12) sörja för den nationella beredningen av verkställandet och sammanjämkningen av frågor som gäller klimatförändringen samt utföra det forsknings- och utvecklingsarbete som hänför sig till begränsandet av klimatförändringen,

13) bereda och verkställa utsläppshandeln med växthusgaser,

14) upprätthålla försörjningsberedskapen,

15) sörja för konsumentinformation, konsumentrådgivning och konsumentforskning, konsumtionsvarors och konsumtionstjänsters samt bearbetade livsmedels säkerhet och märkningar,

16) främja export och turism,

17) bereda och verkställa den allmänna ägarpolitiken i statsbolagen, samt

18) sammanjämka den praktiska ägarstyrning som de olika ministerierna bedriver i statsbolagen och koordinera ministeriernas samarbete.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till handels- och industriministeriets ansvarsområde hör

Konsumentverket,

konsumentklagonämnden,

Konkurrensverket,

Patent- och registerstyrelsen,

Konsumentforskningscentralen,

Mätteknikcentralen,

Geologiska forskningscentralen,

Säkerhetsteknikcentralen,

Statens tekniska forskningscentral,

Teknologiska utvecklingscentralen,

Centralen för turistfrämjande,

Försörjningsberedskapscentralen,

försvarsekonomiska planeringskommissionen,

Energimarknadsverket,

försörjningsberedskapsfonden,

statsgarantifonden,

statens kärnavfallshanteringsfond.

Till ministeriets ansvarsområde hör också ärenden som gäller följande statsbolag och intressebolag:

Altia Abp,

Finnvera Abp,

Fortum Abp,

Kemijoki Oy,

Kemira Oyj,

Motiva Oy,

Patria Industries Abp,

Finlands Industriinvestering Ab,

Vapo Oy,

Fingrid Oyj,

Gasum Oy,

Kone Oyj,

Licentia Oy,

Metso Abp,

Outokumpu Oyj,

Rautaruukki Abp,

Santapark Oy,

Stora Enso Oyj,

Vuotekno Oy.

Ministeriet styr och övervakar arbetskrafts- och näringscentralerna i de ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.

3 §
Ministeriets organisation

Verksamhetsenheter vid ministeriet är näringsavdelningen, energiavdelningen, marknadsavdelningen, teknologiavdelningen och enheten för statens ägarpolitik, som jämställs med en avdelning, samt såsom andra verksamhetsenheter som står utanför avdelningarna förvaltningsenheten, ekonomienheten, revisionsenheten och informationsenheten.

4 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning föreskrivs närmare om styrningen av förvaltningsområdet, ledningen av ministeriet och om ledningsgrupperna, organisationen, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, beredningen av ärendena samt om vem som skall avgöra ett ärende.

5 §
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef, avdelningschefer samt andra tjänstemän. Vid ministeriet kan dessutom anställas personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och med näringslivet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för avdelningscheferna och direktören för enheten för statens ägarpolitik högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för förvaltningsdirektören juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

4) för utvecklingsdirektören, ekonomidirektören, biträdande avdelningscheferna, regeringsråden, industriråden, handelsråden, inspektionsrådet och de konsultativa tjänstemännen högre högskoleexamen, som för regeringsråden skall vara juris kandidatexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga,

5) för regeringssekreterarna juris kandidatexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt

6) för övriga tjänstemän sådan examen eller utbildning som tjänsten kräver.

7 §
Tillsättande av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen finns i grundlagen. Bestämmelser om de tjänstemän som utnämns av statsrådet finns i reglementet för statsrådet (262/2003).

Övrig personal utnämns eller anställs av ministeriet.

8 §
Utövande av beslutanderätten

Ministern avgör ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet. Tjänstemännen vid ministeriet avgör dock i enlighet med vad som bestäms i ministeriets arbetsordning sådana i 36 § reglementet för statsrådet nämnda ärenden som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen och chefen för en verksamhetsenhet i ärenden som skall avgöras av underlydande tjänsteman.

9 §
Hänvisningsbestämmelse

I fråga om ministeriet gäller vad som bestäms i reglementet för statsrådet, om inte något annat föreskrivs.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 23 mars 2000 om handels- och industriministeriet (313/2000).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 juni 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Förvaltningsdirektör
Hannes Aulu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.