458/2003

Given i Helsingfors den 6 juni 2003

Handels- och industriministeriets förordning om vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Förordningens syfte

Genom denna förordning genomförs rådets direktiv av den 20 december 2001 om vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel (2001/114/EG).

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de produkter som definieras i bilagan.

2 kap.

Produkternas sammansättning

3 §
Krav gällande produktens sammansättning

De produkter som nämns i bilagan skall uppfylla de krav som gäller sammansättning och som anges i bilagan.

I de produkter som nämns i bilagan får tillsättas vitaminer och mineralämnen i enlighet med vad som bestäms särskilt.

3 kap.

Förpackningspåskrifter

4 §
Produktens benämning

De benämningar som nämns i bilagan får användas endast om de produkter som definieras i bilagan och de skall användas i handeln för att beteckna dessa produkter.

5 §
Övriga förpackningspåskrifter

Utöver det som någon annanstans föreskrivs om livsmedels förpackningspåskrifter skall följande märkningar göras på de produkter som nämns i bilagan:

1) Mjölkfetthalten skall anges i samband med produktens benämning uttryckt i procent av den färdiga produktens vikt, med undantag av de produkter som nämns i punkt 1.d, 1.g och 2.d i bilagan. För de produkter som nämns i punkt 1 i bilagan skall i samband med produktens benämning anges halten fettfri mjölktorrsubstans.

2) För de produkter som nämns i punkt 2 i bilagan skall märkningen innehålla en rekommendation om hur produkten skall spädas eller rekonstitueras. Dessutom skall uppgift om fetthalten i produkten efter spädning eller rekonstituering anges.

3) Vid märkning av de produkter som anges i punkt 2 i bilagan skall det anges att produkten "inte avsedd som livsmedel för barn under 1 år".

Om produkter som väger mindre än 20 gram förpackas i en ytterförpackning, behöver de uppgifter som krävs i 1 mom. bara finnas på ytterförpackningen.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

6 §
Hänvisningsbestämmelse

Om påföljder vid brott mot denna förordning föreskrivs i livsmedelslagen (361/1995).

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2003.

Genom denna förordning upphävs 1 § 8 punkten handels- och industriministeriets beslut av den 20 december 1993 om verkställandet av vissa av Europeiska gemenskapernas direktiv om livsmedel (1312/1993)

Produkter som inte uppfyller kraven i denna förordning får inte saluföras från och med den 17 juli 2004. Produkter som har tillverkats och förpackats före ovan nämnda datum får dock säljas slut förutsatt att de uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft.

Rådets direktiv 2001/114/EG (32001L0114); EGT nr L 15, 17.1.2002, s. 19

Helsingfors den 6 juni 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Anne Haikonen

Bilaga

PRODUKTERNAS BENÄMNINGAR OCH DEFINITIONER

1. "Delvis dehydratiserad mjölk" är den flytande produkt, sockrad eller osockrad, som erhålls direkt genom att vattnet delvis avlägsnas från mjölk, från helt eller delvis skummad mjölk eller från en blandning av dessa produkter som får innehålla en tillsats av grädde eller av helt dehydratiserad mjölk eller av båda. Helt dehydratiserad mjölk får tillsättas den färdiga produkten till högst 25 % av mjölktorrsubstansen.

Osockrad kondenserad mjölk

a) "kondenserad mjölk med hög fetthalt" är delvis dehydratiserad mjölk som innehåller minst 15 viktprocent fett och minst 26,5 viktprocent mjölktorrsubstans.

b) "kondenserad mjölk" är delvis dehydratiserad mjölk som innehåller minst 7,5 viktprocent fett och minst 25 viktprocent mjölktorrsubstans.

c) "kondenserad mjölk med låg fetthalt", "kondenserad delvis skummad mjölk" är delvis dehydratiserad mjölk som innehåller minst 1 och under 7,5 viktprocent fett och minst 20 viktprocent mjölktorrsubstans.

d) "kondenserad skummjölk", "kondenserad skummad mjölk" är delvis dehydratiserad mjölk som innehåller högst 1 viktprocent fett och minst 20 viktprocent mjölktorrsubstans.

Sockrad kondenserad mjölk

e) "sockrad kondenserad mjölk" är delvis dehydratiserad mjölk med tillsats av sackaros (halvvitt socker, vitt socker eller extravitt socker) och som innehåller minst 8 viktprocent fett och inte mindre än 28 viktprocent mjölktorrsubstans.

f) "sockrad kondenserad mjölk med låg fetthalt", "sockrad kondenserad, delvis skummad mjölk" är delvis dehydratiserad mjölk med tillsats av sackaros (halvvitt socker, vitt socker eller extravitt socker) och som innehåller minst 1 och under 8 viktprocent fett och minst 24 viktprocent mjölktorrsubstans.

g) "sockrad kondenserad skummjölk", "sockrad skummad kondenserad mjölk" är delvis dehydratiserad mjölk med tillsats av sackaros (halvvitt socker, vitt socker eller extravitt socker) och som innehåller högst 1 viktprocent fett och minst 24 viktprocent mjölktorrsubstans.

2. "Fullständigt dehydratiserad mjölk" är den produkt i fast form, vars vattenhalt uppgår till högst 5 viktprocent i den färdiga produkten, som erhålls direkt genom att vattnet avlägsnas från mjölk, från helt eller delvis skummad mjölk, från grädde eller från en blandning av dessa produkter.

a) "mjölkpulver med hög fetthalt", "torkad mjölk med hög fetthalt" är dehydratiserad mjölk som innehåller minst 42 viktprocent fett.

b) "helmjölkspulver", "torkad helmjölk" är dehydratiserad mjölk som innehåller minst 26 viktprocent och under 42 viktprocent fett.

c) "mjölkpulver med låg fetthalt", "torkad delvis skummad mjölk", "pulver av delvis skummad mjölk" är dehydratiserad mjölk som innehåller över 1,5 viktprocent och under 26 viktprocent fett.

d) "fettfritt mjölkpulver", "torkad skummjölk" "skummjölkspulver" är dehydratiserad mjölk som innehåller högst 1,5 viktprocent fett.

BEARBETNINGSMETODER

a) Vid framställning av de produkter som anges i punkterna 1.e och 1.g får en extra mängd laktos som inte överstiger 0,03 viktprocent av den färdiga produktens vikt användas.

b) Utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 92/46/EEG om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter, skall de produkter som avses i denna bilaga konserveras på följande sätt:

– produkterna i punkterna 1.a, 1.b, 1.c och 1.d genom värmebehandling (sterilisering, ultrapastörisering osv)

– produkterna i punkterna 1.e och 1.g genom tillsats av sackaros och

– produkterna i punkt 2 genom dehydratisering.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.