451/2003

Given i Helsingfors den 6 juni 2003

Handels- och industriministeriets förordning om kakao- och chokladprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Förordningens syfte

Genom denna förordning genomförs europaparlamentets och rådets direktiv av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel (2000/36/EG).

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de produkter som nämns i bilaga 1.

2 kap.

Produkternas sammansättning

3 §
Tillåtna ingredienser

I de produkter som nämns i punkterna 3, 4, 5, 6, 8 och 9 i bilaga 1 kan också andra ingredienser än de som nämns i bilagan i fråga tillsättas. Vid tillsättandet skall följande begränsningar iakttas:

- till produkterna får endast sådana animaliska fetter som har erhållits av mjölk tillsättas,

- tillsättande av mjöl samt stärkelse i fling- eller mjölform är tillåtet endast i produkter som stämmer överens med punkterna 8 och 9 i bilaga 1,

- de tillsatta ingredienserna får utgöra högst 40 % av den totala vikten av den slutliga produkten.

I de produkter som nämns i punkterna 3, 4, 5, 6, 8 och 9 i bilaga 1 får endast sådana aromer tillsättas som inte imiterar smaken i choklad eller mjölkfett.

Vid användningen av tillsatsämnen skall det som särskilt föreskrivs om livsmedels tillsatsämnen följas.

4 §
Användningen av ersättande vegetabiliska fetter

I chokladprodukter som nämns i punkterna 3, 4, 5, 6, 8 och 9 i bilaga 1 får de vegetabiliska fetter som definieras i bilaga 2 användas. Dylika vegetabiliska fetters andel får vara högst 5 % i den färdiga produkten, sedan den sammanlagda vikten av övriga enligt 3 § tillåtna ingredienser dragits av och utan att minimihalten av kakaosmör eller sammanlagd kakaotorrsubstans minskas.

Utöver de vegetabiliska fetter som nämns i bilaga 2 är användningen av kokosolja och kokosfett tillåten i choklad, som används för tillverkning av glass och motsvarande frysta produkter.

3 kap.

Förpackningspåskrifter

5 §
Produktens benämning

De benämningar som nämns i bilaga 1 får användas endast om de produkter som definieras i denna bilaga och de skall användas i handeln för att beteckna dessa produkter.

De benämningar som nämns i bilaga 1 kan användas som kompletterande benämningar för att beteckna andra produkter som inte kan förväxlas med dem som definieras i denna bilaga.

6 §
Övriga förpackningspåskrifter

Utöver det som har föreskrivits någon annanstans om livsmedels förpackningspåskrifter skall på förpackningar till kakao- och chokladprodukter göras följande påskrifter:

1) Om en produkt innehåller andra vegetabiliska fetter än kakaosmör, skall bruket av dessa vegetabiliska fetter anges med upplysningen "innehåller också andra vegetabiliska fetter än kakaosmör". Upplysningen skall befinna sig i närheten av produktens benämning, i samma synfält som men tydligt skild från ingrediensförteckningen. Utan hinder av detta krav får produktens benämning även anges på annan plats.

2) Om de produkter som nämns i punkterna 3, 4, 5, 6, 7 och 10 i bilaga 1 säljs som blandningar, får deras benämningar ersättas med "blandad choklad" eller "blandad fylld choklad" eller något liknande benämning. I detta fall räcker det med en enda ingrediensförteckning för alla produkter som ingår i blandningen.

3) Den totala halten av kakaotorrsubstans i produkter som avses i punkt 2 c och 2 d samt punkterna 3, 4, 5, 8 och 9 i bilaga 1 skall anges med orden "minst ... % kakao".

4) I fråga om produkter som avses i punkt 2 b samt produkter med låg fetthalt som avses i punkt 2 d i bilaga 1 skall halten kakaosmör anges.

5) Försäljningsnamnen "choklad", "mörk choklad", "mjölkchoklad" och "överdragschoklad" i bilaga 1 kan kompletteras med uppgifter eller beskrivningar avseende kvalitetskriterier, förutsatt att produkterna innehåller

- för choklad och mörk choklad totalt minst 43 % kakaotorrsubstans och minst 26 % kakaosmör,

- för mjölkchoklad totalt minst 30 % kakaotorrsubstans och minst 18 % mjölktorrsubstans som erhållits genom delvis eller total indunstning av helmjölk, helt eller delvis skummad mjölk, grädde eller grädde erhållen genom delvis eller total indunstning, smör eller mjölkfett, på så sätt att torrsubstansen i mjölkchoklad innehåller minst 4,5 % mjölkfett,

- för överdragschoklad minst 16 % fettfri kakaotorrsubstans.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

7 §
Hänvisningsbestämmelse

Om påföljder vid brott mot denna förordning föreskrivs i livsmedelslagen (361/1995).

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 augusti 2003.

Genom denna förordning upphävs 1 § 4 punkten i handels- och industriministeriets beslut av den 20 december 1993 om verkställandet av vissa av Europeiska gemenskapernas direktiv om livsmedel (1312/1993).

Sådana produkter som inte uppfyller kraven i denna förordning får inte saluhållas från och med den 3 augusti 2003. Produkter som har tillverkats och förpackats före nämna dag får dock säljas slut förutsatt att de uppfyller de krav som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG (32000L0036); EGT nr L 197, 3.8.2000, s. 19

Helsingfors den 6 juni 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Anne Haikonen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.