446/2003

Given i Helsingfors den 6 juni 2003

Handels- och industriministeriets förordning om socker

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Förordningens syfte

Genom denna förordning genomförs rådets direktiv av den 20 december 2001 om vissa former av socker avsedda som livsmedel (2001/111/EG).

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de produkter som definieras i bilagan.

Förordningen tillämpas inte på de produkter som nämns i bilagan när de förekommer som florsocker, kandisocker eller toppsocker.

2 kap.

Produkternas sammansättning

3 §
Krav som gäller produktens sammansättning

De produkter som nämns i bilagan skall uppfylla de krav som gäller sammansättning och som anges för varje produkt i bilagan.

3 kap.

Förpackningspåskrifter

4 §
Produktens benämning

De benämningar som nämns i bilagan får användas endast om de produkter som definieras i bilagan och de skall användas i handeln för att beteckna dessa produkter dock utan hinder av det som särskilt bestäms om gruppnamn på ingredienser.

I stället för benämningen "extravitt socker" får också benämningen "socker" eller "vitt socker" användas.

För de produkter som nämns i bilagan får utöver de benämningar som nämns i bilagan också användas sedvanliga uttryck som beskriver art, form eller användningsändamål förutsatt att konsumenterna inte därigenom vilseleds.

De benämningar som nämns i bilagan får användas som en kompletterande benämning på andra produkter som inte kan förväxlas med de produkter som definieras i bilagan i fråga.

Om stärkelsesirap eller torkad stärkelsesirap innehåller fruktos uppgående till mer än 5 % av en torrsubstans, skall de märkas med "glukos-fruktossirap" eller "fruktos-glukossirap" respektive "torkad glukos-fruktossirap" eller "torkad fruktos-glukossirap", beroende på om sirapen innehåller mera glukos eller fruktos.

5 §
Övriga förpackningspåskrifter

Utöver det som föreskrivs någon annanstans om livsmedels förpackningspåskrifter, skall på förpackningarna till de produkter som nämns i bilagan göras följande påskrifter:

1) Sockerlösning, invertsockerlösning och invertsockersirap skall märkas med torrsubstanshalten och invertsockerhalten.

2) Invertsockersirap som innehåller kristaller i lösningen skall märkas med uttrycket "kristalliserad".

För färdigförpackade produkter som väger mindre än 20 gram behöver innehållsmängden inte anges.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

6 §
Hänvisningsbestämmelse

Om påföljder vid brott mot denna förordning föreskrivs i livsmedelslagen (361/1995).

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2003.

Genom denna förordning upphävs 1 § 6 punkten handels- och industriministeriets beslut av den 20 december 1993 om verkställandet av vissa av Europeiska gemenskapernas direktiv om livsmedel (1312/1993).

Sådana produkter som inte uppfyller kraven i denna förordning får inte saluföras från och med den 12 juli 2004. Produkter som har tillverkats och förpackats före denna dag får dock säljas slut förutsatt att de uppfyller de krav som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

Rådets direktiv 2001/111/EG (32001L0111); EGT nr L 10, 12.1.2002, s. 53

Helsingfors den 6 juni 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Anne Haikonen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.