437/2003

Given i Helsingfors den 5 juni 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i statsrådets beslut av den 25 november 1998 om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete (856/1998) 26 och 27 § samt 81 § 1 mom.,

ändras 1 §, 6 § 1 och 2 mom., 8 § 1 mom., 10 § 3 och 4 mom. samt 19, 21, 25 och 45―47 § samt

fogas till förordningen en ny 24 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde och definitioner

Detta beslut gäller användning av arbetsutrustning i arbeten som arbetarskyddslagen (738/2002) tillämpas på. Bestämmelserna i 2―4 kap. tillämpas på sådan arbetsutrustning som då den används kan ha samband med sådana risker som avses i bestämmelserna i fråga.

Med arbetsutrustning avses i detta beslut maskiner, redskap och andra tekniska apparater samt installerade kombinationer av dessa.

Med användning av arbetsutrustning avses i detta beslut varje aktivitet som innebär utnyttjande av arbetsutrustning, såsom start och stopp samt användning, transport, reparation, ändring, service och rengöring av arbetsutrustningen.

Utöver vad som föreskrivs i detta beslut iakttas det som särskilt föreskrivs om användning och besiktning av arbetsutrustning. Om utsläppande av maskiner på marknaden och överlåtelse av maskiner bestäms särskilt.

6 §
Undervisning och anvisningar

Arbetsgivaren skall, med beaktande av tillverkarens och importörens anvisningar, ge arbetstagaren tillräcklig undervisning och handledning i användningen av arbetsutrustningen, de erfarenheter som man fått under användningen av den och i undvikande av faror och sådana exceptionella situationer som kan förutses. Vid användningen av arbetsutrustning skall givna anvisningar samt omsorg och försiktighet iakttas.

Arbetsgivarens anvisningar skall vid behov vara skriftliga. De skriftliga anvisningarna och andra uppgifter som avses i 1 mom. skall vara begripliga för de arbetstagare som berörs.


8 §
Övervakning och kontroll av arbetsutrustningens funktionsduglighet

Arbetsgivaren skall med lämpliga medel övervaka funktionsdugligheten hos den arbetsutrustning som används. Arbetsutrustning eller delar av den får inte belastas i arbetet så att fara uppstår.


10 §
Styrsystem och manöveranordningar

Innan en teknisk apparat startas skall användaren från huvudmanöverplatsen kunna förvissa sig om att ingen befinner sig inom riskområdena. Om detta inte är möjligt skall det finnas ett säkert varningssystem som före varje start automatiskt ger en ljud- eller ljussignal på ett på förhand bekantgjort sätt. Arbetstagaren skall då ha tillräcklig tid eller möjlighet att på annat sätt undgå fara som beror på start eller stopp av arbetsutrustningen.

Styrsystemen skall vara tillförlitliga och de skall om möjligt säkras så att en skada i dem eller en ändring i energitillståndet inte medför fara. De skall väljas med hänsyn till de brister, störningar och begränsningar som sannolikt kommer att yppa sig under planenlig användning.

19 §
Skydd mot fysikaliska agenser

Delar av en arbetsutrustning med hög eller mycket låg temperatur skall vid behov skyddas för att förhindra att arbetstagarna kommer i beröring med dem eller för nära dem.

Olägenheter eller risker för arbetstagarens säkerhet eller hälsa på grund av buller eller vibrationer vid användning av arbetsutrustning skall undanröjas, eller, om detta inte är möjligt, med hjälp av åtgärder i arbetsutrustningens konstruktion reduceras till en nivå som inte medför olägenheter eller risker. Dylika åtgärder är placering av arbetsutrustningen i ett separat arbetsrum eller på en separat plats eller isolering av den. Är det inte möjligt att kräva att sådan inverkan av buller eller vibrationer som medför olägenheter och risker undanröjs på detta sätt skall olägenheterna eller riskerna för arbetstagarens säkerhet eller hälsa undanröjas eller reduceras genom ändrade arbetsmetoder, genom arbetsarrangemang eller genom pauser i arbetet så, att bullret eller vibrationerna tidvis reduceras eller avbryts. Nödvändiga skyddsåtgärder skall likaså vidtas om arbete utförs under varierande tryck eller under sådant tryck som kan medföra olägenheter för arbetstagarens säkerhet eller hälsa.

Om olägenheter eller risker för arbetstagarens säkerhet eller hälsa på grund av buller vid användningen av arbetsutrustning inte på det sätt som avses i 2 mom. kan undanröjas eller reduceras till en nivå som inte medför olägenheter, skall personlig skyddsutrustning användas. Utöver vad som i denna paragraf bestäms om skydd av arbetstagare mot buller som medför olägenheter eller risker för säkerheten eller hälsan, iakttas det som särskilt bestäms om skydd av arbetstagare mot risker och olägenheter vid exponering för buller under arbete.

21 §
Service-, reglerings-, reparations- och installationsarbete samt undanröjande av funktionsstörningar

Vid service-, reglerings-, reparations- och installationsarbete samt vid undanröjande av funktionsstörningar skall arbetsgivaren, med beaktande av arbetets omfattning och riskfaktorerna samt de särskilda förhållandena, säkerställa åtminstone att

1) arbetstagaren har fått tillräckliga upplysningar, undervisning och handledning om de särskilda förhållandena,

2) de representanter för arbetsgivaren som är ansvariga för ledningen och övervakningen av arbetet vid behov har godkänt att arbetet får utföras samt givit tillstånd att inleda arbetet,

3) på arbetsplatsen vidtagits de arrangemang som behövs med tanke på säkerheten i arbetet och de mätningar som dessa förutsätter,

4) den elektriska spänningen samt gas- och vätsketrycket liksom även genomströmningen av gas och vätska vid behov är frånkopplade så att fara inte kan uppstå,

5) lasten, då arbete pågår under den, är säkrad så att fel i lyftanordningen inte medför fara,

6) det på ett tillförlitligt sätt förhindrats att maskiner och anordningar, som skall repareras, kan starta under den tid arbetstagaren medan reparationen pågår befinner sig inom riskområdet,

7) de arbetsredskap som används är i skick och lämpliga för ändamålet,

8) det har setts till att syrebrist eller farliga ämnen inte medför fara vid arbete i behållare eller slutna utrymmen,

9) ändamålsenlig personlig skyddsutrustning, hjälpmedel och andra anordningar används,

10) de ställningar, arbetsplattformar och stegar som används i arbetet har tillräcklig stabilitet och bärförmåga,

11) onödigt tillträde till riskområdet förhindrats.

Service-, reglerings- och reparationsarbete samt undanröjande av funktionsstörningar kan utföras med iakttagande av de anvisningar som gäller dem och endast om det är nödvändigt medan arbetsutrustningen är i gång. Då arbetsutrustningen är i gång får åtgärder vidtas endast av en därtill instruerad eller därmed särskilt förtrogen person som skall iaktta arbetsgivarens anvisningar för detta särskilda fall samt vid behov beakta tillverkarens eller importörens anvisningar. När service-, reglerings- och reparationsarbete samt undanröjande av funktionsstörningar utförs medan arbetsutrustningen är i gång skall för ändamålet lämpliga redskap och skyddsanordningar användas eller åtgärder för att förlägga arbetet utanför riskområdena vidtas. När det finns en underhållsjournal till arbetsutrustningen skall denna uppdateras.

24 a §
Risk som automatiska funktioner eller störningar i dessa medför

Då arbetsutrustningens automatiska funktioner eller störningar i de automatiska funktionerna kan medföra risker för arbetstagarens säkerhet eller hälsa, skall onödigt tillträde till riskområdet begränsas på lämpligt sätt.

25 §
Brandrisk och risk för utsläpp samt explosionsrisk och risk för kontakt med elektricitet

Arbetsutrustningen skall vara konstruerad så att

1) arbetstagaren är skyddad mot risker, om arbetsutrustningen fattar eld eller överhettas eller om det uppkommer ett läckage av gas, damm, ånga eller andra ämnen som produceras av arbetsutrustningen, används vid drift eller lagras i den,

2) den förhindrar risken för explosion, vilket gäller såväl själva arbetsutrustningen som ämnen som produceras av den, används vid drift eller lagras i den, samt

3) arbetstagaren är skyddad mot risken att komma i kontakt med elektricitet.

I arbeten där brand- och explosionsrisk föreligger skall det särskilt ses till att den fara som vållas av gnistbildning, förorsakad av elektriska anordningar, statisk elektricitet eller någon annan faktor, blir så liten som möjligt.

I fråga om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar samt skydd av säkerheten och hälsan för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiva luftblandningar gäller dessutom vad som särskilt bestäms därom.

45 §
Personlyft

Personlyft får utföras endast med arbetsutrustning som är avsedd för detta ändamål, om inte något annat bestäms särskilt. I fråga om lyft och förflyttningar av människor gäller i tillämpliga delar vad som någon annanstans i detta beslut bestäms om lyft, förflyttning och transport av last.

46 §
Arbetsutrustningens stabilitet

Då lyftanordningar används skall det ses till att kör- och lyftunderlaget är tillräckligt bärande och jämnt så att fara inte föreligger för att lyftfordonet eller lyftanordningen stjälper eller mister balansen.

För lyft av last avsedd rörlig arbetsutrustning eller arbetsutrustning som skall nyinstalleras skall användas så att arbetsutrustningens stabilitet säkerställs med hänsyn till plattformens kvalitet och de driftsförhållanden som kan förutses.

47 §
Planering, övervakning och utförande av lyftarbete

För att minska riskerna i anslutning till lyft skall arbetsgivaren utöver vad som någon annanstans i detta beslut eller särskilt bestäms därom vidta följande åtgärder:

1) se till att lyftarbetet planeras noggrant, att det övervakas och att det utförs utan att arbetstagarens säkerhet äventyras,

2) se till att lyftanordningarna och lyfthjälpmedlen är i skick och lämpliga för ändamålet,

3) se till att lasten är säkert fastgjord och att den har tillräckligt stöd och är i balans,

4) göra upp en plan för lyftarbetet för att säkerställa samordningen av funktioner, om en last måste lyftas samtidigt med två eller flera kranar,

5) planera lyften så att onödig trafik inte förekommer under lasten eller på riskområdet medan lyft pågår samt om arbete dock måste utföras under lasten eller på riskområdet medan lyft pågår, vidta lämpliga åtgärder för att trygga arbetstagarens säkerhet,

6) säkerställa att tillräckligt utrymme reserveras för lyftet så att fara inte föreligger för att lasten skall fastna medan lyftet pågår,

7) fästa särskild uppmärksamhet vid åtgärder som tryggar säkerheten om lyftanordningar används som arbetsplattform,

8) säkerställa att det, om sikten för lyftanordningens förare är begränsad i någon rörelseriktning, i lyftanordningen finns ett signalsystem som varnar för rörelse i denna riktning, om inte andra åtgärder i syfte att trygga säkerheten i arbetet vidtagits.

Vad som i denna paragraf bestäms om lyft gäller i tillämpliga delar också förflyttning och transport.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Rådets direktiv 89/655/EGG; EGT nr L 393, 30.12.1989, s. 13
Rådets direktiv 95/63/EG; EGT nr L 335, 30.12.1995, s. 28

Helsingfors den 5 juni 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Merja Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.