419/2003

Given i Helsingfors den 6 juni 2003

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 7 § 4 mom., 10 §, 27 § 5 mom. och rubrikerna för 10 kap. och 29 § samt 29 § 1 mom.,

av dessa 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 51/2002, 7 § 4 mom. sådant det lyder i lag 306/1998 och rubrikerna för 10 kap. och 29 § samt 29 § 1 mom. sådana de lyder i lag 640/1997, samt

fogas till lagen en ny 6 a § och ett nytt 10 a kap. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap. 2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 § 1 och 5 mom., 2 a kap., 3 kap. 1 § 1 mom., 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 1 och 2 mom., 2 §, 3 § 2―4 mom., 3 a §, 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 3 b, 4 d och 7 §, 11 kap., 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 mom., 5 a § 2 mom. och 5 b och 6 §, 14 a kap. 7 § 4 mom. och 8 §, 16 kap. 13 § 4 mom., 16 a kap. 9 § 4 mom. samt 10 och 13―15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. samt 18 kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

3 kap.

Delägarskap i arbetspensionsförsäkringsbolag

6 a §
Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag

Delägare i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag är försäkringstagarna samt, om så bestäms i bolagsordningen, innehavarna av garantiandelar och de försäkrade.

7 §
Ägarkontroll

Försäkringsinspektionen kan inom tre månader efter det att den anmälan som avses i 1 mom. och behövliga utredningar har lämnats in till Försäkringsinspektionen förbjuda aktie- eller garantiandelsförvärvet, om innehavet bedöms äventyra en sund utveckling av arbetspensionsförsäkringsverksamheten. Försäkringsinspektionen har rätt att för innehavet ställa de villkor som den anser nödvändiga för att trygga en sund utveckling av försäkringsverksamheten. Parterna i förvärvet eller överlåtelsen får inte vidta några åtgärder på basis av förvärvet eller överlåtelsen, innan ett slutligt beslut i förvärvsärendet har meddelats eller förvärvet annars kan anses ha blivit godkänt, om inte något annat bestäms under behandlingen av ärendet.


10 §
Styrelsens verksamhet

När styrelsen fattar beslut om eller lägger fram förslag till ökning eller nedsättning av bolagets aktiekapital och garantikapital, fusion, överlåtelse eller övertagande av försäkringsbeståndet, garantikapital, vinstutdelning eller arbetspensionsförsäkringsbolagets placeringsplan skall som styrelsens beslut gälla den åsikt som minst två tredjedelar av styrelsens närvarande medlemmar har biträtt.

Medlemmarna i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse skall beredas tillfälle att närvara och yttra sig på bolagsstämman.

27 §
Beredning och fattande av placeringsbeslut

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om sådana i 4 mom. avsedda tjänster i anslutning till skötseln av tillgångarna, sakkunnigtjänster i anslutning till placeringsverksamheten, hjälptjänster eller andra med dem jämförbara tjänster som kompletterar bolagets egen placeringsverksamhet.

10 kap.

Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag och delning

29 §
Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag och delning

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan med Försäkringsinspektionens samtycke fusioneras med ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag, överlåta sitt försäkringsbestånd eller en del av det till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller delas enligt vad som bestäms i lagen om försäkringsbolag. Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om en ovan avsedd åtgärd inte inkräktar på de förmåner som försäkringarna omfattar, om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten och om Försäkringsinspektionen anser att åtgärden är motiverad med tanke på verkställigheten av arbetspensionssystemet. Innan samtycke ges skall till Försäkringsinspektionen i fråga om det bolag som skall överlåtas lämnas in en beräkning över bolagets ansvarsskuld och täckningen av den samt över bolagets verksamhetskapital. Försäkringsinspektionen har rätt att till samtycket foga de villkor som Försäkringsinspektionen anser nödvändiga för att trygga de förmåner som försäkringarna omfattar eller en sund utveckling av försäkringsverksamheten.


10 a kap.

Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd till en pensionsstiftelse eller en pensionskassa

29 a §
Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan med Försäkringsinspektionens samtycke överlåta ett försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagare som gäller en arbetsgivares försäkring i bolaget (arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd) till en för detta ändamål inrättad pensionsstiftelse som avses i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller en pensionskassa som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992) (övertagande pensionsanstalt).

Ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd kan överlåtas även till en redan verksam pensionsstiftelse eller pensionskassa som avses i de lagar som nämns i 1 mom.

En förutsättning för sådan överlåtelse som avses i 1 och 2 mom. är att försäkringarna i det försäkringsbestånd som överlåts omfattar sammanlagt minst 300 försäkrade arbetstagare.

Det försäkringsbestånd som överlåts anses omfatta

1) arbetsgivarens gällande försäkring och närmast föregående försäkringar som samma arbetsgivare haft i arbetspensionsförsäkringsbolaget och som avslutats på tekniska grunder, samt

2) försäkring som en med arbetsgivaren fusionerad annan arbetsgivare har och som vid tidpunkten för fusionen har varit gällande i arbetspensionsförsäkringsbolaget och som har avslutats till följd av arbetsgivarens fusion.

Vad som bestäms i 1―4 mom. tillämpas också på överlåtelse av ett försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagare som gäller två eller flera arbetsgivares försäkring i samma arbetspensionsförsäkringsbolag, förutsatt att arbetsgivarna är sådana arbetsgivare som avses i 115 § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser eller 4 § lagen om försäkringskassor. Vid överlåtelse av ett försäkringsbestånd till en pensionsstiftelse skall vart och ett av de arbetsgivarspecifika försäkringsbestånden omfatta minst 50 separat försäkrade arbetstagare.

Överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd är dock inte möjlig om det vid tidpunkten för överlåtelsen har förflutit mindre än fem år från en sådan tidigare överlåtelse av samma försäkringsbestånd eller en del av det som avses i denna paragraf, 102 § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser eller 132 § 9 mom. lagen om försäkringskassor.

29 b §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets beslutsfattande vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Beslut om sådan överlåtelse av ett försäkringsbestånd som avses i detta kapitel fattas av arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse, om det försäkringsbestånd som överlåts utgör högst tio procent av arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld enligt 14 §. Härvid skall som styrelsens beslut gälla den åsikt som mer än hälften av de närvarande har biträtt eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har omfattat.

I övrigt fattar arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsstämma beslut om överlåtelse av försäkringsbeståndet. Beslutet skall då fattas i enlighet med 16 a kap. 8 § lagen om försäkringsbolag.

29 c §
Försäkringsinspektionens samtycke till överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Inom fyra månader efter det att arbetspensionsförsäkringsbolaget och den övertagande pensionsanstalten har ingått avtal om överlåtelse av försäkringsbeståndet skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till överlåtelseavtalet.

När det gäller en i 1 mom. avsedd ansökan skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökan utan vidare utredning skall avslås, på den övertagande pensionsanstaltens bekostnad låta kungöra ansökan i Officiella tidningen. I kungörelsen skall de som önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av den utsatt tid som får vara högst två månader.

Försäkringsinspektionen skall förplikta den övertagande pensionsanstalten att utan dröjsmål sörja för att det i enlighet med Försäkringsinspektionens anvisningar informeras om kungörelsen på den arbetsgivares anslagstavla vars försäkring det överlåtna försäkringsbeståndet gäller.

Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke till att ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd överlåts, om åtgärden inte inkräktar på de förmåner som försäkringarna omfattar och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten.

Den övertagande pensionsanstalten skall underrätta de pensionstagare eller andra förmånstagare som omfattas av försäkringsbeståndet om överföringen av försäkringsbeståndet senast i samband med utbetalningen av de första förmånerna efter överföringen.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om den ansökan som avses i denna paragraf och om de utredningar som behövs för ansökan.

29 d §
Ansvarsskuld som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd överförs till den övertagande pensionsanstalten den andel som det försäkringsbestånd som överlåts utgör av ansvarsskulden enligt 14 §, med undantag för det för skaderika år riskteoretiskt beräknade utjämningsbeloppet och det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret. Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret överförs dock till ett belopp som fastställs enligt 29 e §.

29 e §
Verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Arbetspensionsförsäkringsbolaget skall överlåta ofördelat tilläggsförsäkringsansvar till ett belopp som i den övertagande pensionsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som med tillräcklig sannolikhet och med tillräcklig trygghet på längre sikt kan förväntas ge den avkastning enligt beräkningsräntan som avses i 12 a § lagen om pension för arbetstagare (verksamhetskapital som överförs).

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet fastställs med två års mellanrum det belopp som avses i 1 mom. som en fast procentandel av den ansvarsskuld som skall användas vid beräkningen av solvensen.

Om beloppet av det verksamhetskapital som fastställts enligt den förordning som avses i 2 mom. blir större än den andel av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts, skall ur arbetspensionsförsäkringsbolaget överlåtas en andel av bolagets verksamhetskapital som motsvarar det försäkringsbestånd som överlåts. Vid beräkningen av den andel som det försäkringsbestånd som överlåts utgör av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital skall bestämmelserna om fastställande av den ansvarsskuld som används vid beräkning av solvensen beaktas vid fastställandet av nivån på bolagets verksamhetskapital.

29 f §
Tillgångar som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd skall till den övertagande pensionsanstalten överföras tillgångar till ett belopp som motsvarar den ansvarsskuld som överförs och som avses i 29 d § och det däri ingående verksamhetskapital som överförs och som avses i 29 e §.

De tillgångar som överförs värderas till gängse värde. De medel som överförs skall i första hand inbegripa, om inte något annat överenskoms, sådana tillgångsposter som kan anses hänföra sig till den arbetsgivares verksamhet vars försäkring det överlåtna försäkringsbeståndet gäller. Utöver dessa tillgångsposter består de medel som överförs av kontanter, om inte något annat överenskoms särskilt i avtalet mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och den övertagande pensionsanstalten.

29 g §
Tidpunkten för överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

I avtalet om överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd skall den planerade ikraftträdelsetidpunkten för överlåtelsen anges.

29 h §
Ersättning för kostnaderna för överlåtelsen av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

En arbetsgivare vars försäkringsbestånd överlåts är skyldig att ersätta arbetspensionsförsäkringsbolaget för de skäliga administrativa kostnader som överlåtelsen föranleder.

Försäkringsinspektionen skall övervaka att de kostnader som avses i 1 mom. har beaktats i avtalet om överlåtelse av försäkringsbeståndet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Vid beräkning av den minimitid på fem år som avses i 29 a § 6 mom. beaktas inte överlåtelser av försäkringsbestånd som har genomförts före lagens ikraftträdande.

RP 221/2002
ShUB 52/2002
RSv 255/2002

Helsingfors den 6 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.