416/2003

Given i Helsingfors den 28 maj 2003

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av klorparaffiner med kort kolkedja och av penta- och oktabromdifenyleter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), samt med stöd av 24 § 2 mom. i produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/1986), sådana dessa lagrum lyder, 43 § 1 mom. kemikalielagen i lag 57/1999 och dess 44 § i lag 1412/1992 och 24 § 2 mom. produktsäkerhetslagen i lag 539/1993:

1 §

Klorparaffiner med kort kolkedja får inte släppas ut på marknaden för användning som ämne eller som ingrediens i beredningar i högre halt än 1 viktprocent för metallbearbetning eller för infettning av läder.

De i 1 mom. avsedda klorparaffinerna med kort kolkedja är klorerade alkaner vars kolkedja innehåller 10-13 kolatomer.

2 §

Pentabromdifenyleter (C12H5Br5O) får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller som ingrediens i beredningar i högre halt än 0,1 viktprocent.

En produkt får inte släppas ut på marknaden, om den eller flamskyddande delar till den innehåller mer än 0,1 viktprocent av de i 1 mom. avsedda ämnena.

3 §

Oktabromdifenyleter (C12H2Br8O) får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller som ingrediens i beredningar i högre halt än 0,1 viktprocent.

En produkt får inte släppas ut på marknaden, om den eller flamskyddande delar till den innehåller mer än 0,1 viktprocent av de i 1 mom. avsedda ämnena.

4 §

Denna förordning tillämpas inte på forskning, utvecklingsarbete eller analyser, inte heller på export utanför Europeiska gemenskapen.

5 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning handhas av övervakningsmyndigheterna enligt kemikalielagen och produktsäkerhetslagen inom deras respektive verksamhetsområden.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/45/EG; EGT nr L 177, 6.7.2002, s. 21.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/11/EG; EUT nr L 42, 15.2.2003, s. 45.

Helsingfors den 28 maj 2003

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Konsultativ tjänsteman
Pirkko Kivelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.