405/2003

Given i Helsingfors den 22 maj 2003

Statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Ministeriets uppgifter

Till kommunikationsministeriets uppgifter hör:

1) planering och utveckling av trafiksystem,

2) underhåll och utveckling av trafiknäten,

3) vägtrafiken samt ärenden som gäller fordon som används i vägtrafik,

4) järnvägstrafiken,

5) sjöfarten och övrig sjötrafik samt hamnarna och havsforskningen,

6) civil luftfart och flygplatserna,

7) persontrafiktjänsterna samt ärenden som gäller utbudet och efterfrågan på dem,

8) logistik och transporttelematik,

9) trafiksäkerhet och miljöfrågor samt transport av farliga ämnen,

10) atmosfärundersökningar och vädertjänst,

11) de allmänna förutsättningarna för informationssamhällsutvecklingen,

12) de allmänna verksamhetsförutsättningarna för kommunikationsnäten, -tjänsterna och -marknaderna,

13) styrning av postverksamheten samt stödande av tidningspressen,

14) ärenden som gäller Rundradion Abp,

15) de allmänna förutsättningarna för elektronisk handel och annan elektronisk affärsverksamhet,

16) integritetsskydd vid telekommunikation och telekommunikationens datasäkerhet,

17) utveckling av elektroniska signaturer samt krypteringsprodukter för kommunikation och datateknik,

18) ärenden som gäller sommartid.

Utöver det som bestäms i reglementet för statsrådet (262/2003) eller någon annanstans föreskrivs i ministeriets arbetsordning om uppgifterna för de olika avdelningarna och andra verksamhetsenheterna vid kommunikationsministeriet.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som lyder under ministeriet

Till ministeriets ansvarsområde hör:

1) Vägförvaltningen,

2) Sjöfartsverket,

3) Fordonsförvaltningscentralen,

4) Banförvaltningscentralen,

5) Kommunikationsverket,

6) Havsforskningsinstitutet,

7) Meteorologiska institutet,

8) Förvaltningsnämnden för Saima kanal

9) Vägverket,

10) Luftfartsverket,

11) Raskone Oy,

12) TeliaSonera AB,

13) Posten Finland Abp,

14) Suomen erillisverkot Oy,

15) VR-Group Ab,

16) Finnair Abp, samt

17) Trafikskyddet.

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns

1) allmänna avdelningen,

2) trafikpolitiska avdelningen, samt

3) kommunikationsmarknadsavdelningen.

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningarna följande fristående enheter som lyder direkt under kanslichefen

1) interna förvaltningen, samt

2) informationsenheten.

4 §
Tjänstemännen vid ministeriet

Vid ministeriet finns en kanslichef, avdelningschefer, biträdande avdelningschefer samt andra tjänstemän. Vid ministeriet kan dessutom anställas personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen, avdelningschefer, biträdande avdelningschefer, förvaltningsdirektörer som är enhetschefer, ekonomidirektörer, informationsdirektörer, finansråd, råd för internationella ärenden, trafikråd, sjöfartsråd, kommunikationsråd och konsultativa tjänstemän, samt regeringsråd och regeringssekreterare vad som anges i reglementet för statsrådet,

2) för byggnadsråd och överingenjörer som är enhetschefer högre högskoleexamen, som utöver vad som anges i reglementet för statsrådet skall vara diplomingenjörsexamen, samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för finansråd, råd för internationella ärenden, trafikråd, sjöfartsråd, byggnadsråd, kommunikationsråd, överingenjörer och konsultativa tjänstemän som inte är enhetschefer högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde; i fråga om byggnadsråd och överingenjörer skall den högre högskoleexamen vara diplomingenjörsexamen.

6 §
Tillsättning av tjänster

Angående utnämning av kanslichefen bestäms i grundlagen.

Angående utnämning av avdelningschefer, biträdande avdelningschefer, regeringsråd, förvaltningsdirektörer, ekonomidirektörer, informationsdirektörer, byggnadsråd, trafikråd, kommunikationsråd, finansråd, sjöfartsråd, råd för internationella ärenden, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare bestäms i reglementet för statsrådet.

Överingenjörer utnämns av statsrådet.

Andra tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

7 §
Utövande av beslutanderätt

De ärenden om vilka ministeriet skall besluta avgörs av ministern. Tjänstemännen vid ministeriet avgör dock i enlighet med vad som bestäms i ministeriets arbetsordning sådana i 36 § reglementet för statsrådet nämnda ärenden som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen och avdelningscheferna samt cheferna för enskilda enheter i ärenden som skall avgöras av underlydande tjänsteman.

8 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms, utöver vad som föreskrivs i 1 och 7 §, om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, om ministeriets ledning och ledningsgrupper, om de ledande tjänstemännens ställning och uppgifter, om ställföreträdare samt om beredningen av ärenden i ministeriet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 10 augusti 2000 om kommunikationsministeriet (732/2000).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Kanslichef
Juhani Korpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.