401/2003

Given i Helsingfors den 23 maj 2003

Lag om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 22 april 1999 om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999) 18 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1148/2001, och

ändras 7 § 2 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

7 §
Tystnadsplikt

Tystnadsplikten enligt 1 mom. gäller också teleentreprenörer enligt 137 § kommunikationsmarknadslagen (393/2003) och den som är eller har varit anställd hos en teleentreprenör.


Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

RP 112/2002
TrUB 26/2002
RSv 272/2002
Ramdirektiv 2002/21/EG; EGT nr L 108, Auktorisationsdirektiv 2002/20/EG; EGT nr L 108, Tillträdesdirektiv 2002/19/EG; EGT nr L 108, Direktiv om samhällsomfattande tjänster 2002/22/EG; EGT nr L 108

Helsingfors den 23 maj 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.