399/2003

Given i Helsingfors den 23 maj 2003

Lag om ändring av radiolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i radiolagen av den 16 november 2001 (1015/2001) 1 § 3 punkten, 2 § 1 mom., 4 § 9 punkten, rubriken för 5 §, 6 § 2 mom., 7 § 2 mom., 8 § 2 mom., 10 § 2 och 6 mom., 12 § 6 punkten, rubriken för 3 kap., 19―22 §, rubriken för 24 § samt 24 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom., 26 § 3 punkten, 27―29 §, 31 § 1 mom. 2 och 4 punkten, rubriken för 32 § samt 32 § 2 och 3 mom., 35 § 2 mom., 39 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 41 § 1 mom., samt

fogas till 4 § en ny 3 a-punkt, till 6 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att


3) skapa betingelser för en så fri rörlighet för radioanläggningar och teleterminalutrustning som möjligt,


2 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om utsläppande på marknaden och saluföring av radioanläggningar och teleterminalutrustning, innehav och användning av radioanläggningar samt planering av användningen av radiofrekvenser och anvisning av dem för olika ändamål.


4 §
Definitioner

I denna lag avses med


3 a) teleterminalutrustning utrustning som för sändning, bearbetning eller mottagande av information är avsedd att via ledning, per radio, optiskt eller på något annat elektromagnetiskt sätt vara antingen direkt kopplad till en anslutning i allmänt kommunikationsnät eller att direkt eller indirekt kopplad till en anslutning i allmänt kommunikationsnät fungera med det allmänna kommunikationsnätet,


9) bedömningsorgan ett organ som en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har utsett för i denna lag avsedda förfaranden för bedömning av radioanläggningars och teleterminalutrustningars överensstämmelse med uppställda krav och som staten i fråga har anmält till Europeiska gemenskapernas kommission som utsett organ.

5 §
Ansvariga i stället för radioanläggningens och teleterminalutrustningens tillverkare

6 §
Användning av radiofrekvenser

Statsrådet fastställer en plan för användning av de frekvensområden som anvisas för koncessionsberoende televerksamhet enligt 4 § kommunikationsmarknadslagen (393/ 2003) samt koncessionsberoende televisions- och radioverksamhet enligt 7 § lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998). Kommunikationsverket bestämmer om fördelningen till användare av de frekvensområden som anvisas för andra användningsändamål.

Innan statsrådet fastställer användningsplanen skall representanter för teleföretag och andra användargrupper inom frekvensområdena ges tillfälle att bli hörda om planen. Statsrådet skall granska användningsplanen på nytt, om fler frekvenser kan anvisas för sådan koncessionsberoende verksamhet som avses i 2 mom. eller om en representant som avses i detta moment framställer en motiverad begäran om granskning.


7 §
Radiotillstånd

Radiotillstånd för innehav och användning av en radiosändare behövs inte, om radiosändaren fungerar endast på en samfrekvens som Kommunikationsverket har fastställt för den och om dess överensstämmelse har säkerställts i enlighet med denna lag. Kommunikationsverket kan meddela föreskrifter som begränsar användningen av radiosändaren och som är nödvändiga för att frekvenserna skall användas effektivt och ändamålsenligt samt för att förebygga eller avhjälpa störningar.


8 §
Tillståndsvillkor

I tillståndsvillkoren för radiosändare med stora risker för störningar kan bestämmas att sändaren inte får tas i bruk förrän Kommunikationsverket på basis av granskning har godkänt ibruktagandet. Kommunikationsverket fastställer vilka typer av radiosändare som anses föra med sig stora risker för störningar och meddelar närmare föreskrifter om granskningsförfarandet och om inställning av sändarna och andra liknande förutsättningar för godkännande av ibruktagandet.


10 §
Beviljande av radiotillstånd och frekvensreservering

Radiotillstånd beviljas för högst 10 år åt gången. Radiotillstånd för radiosändare som används för utövande av koncessionsberoende televerksamhet enligt 4 § kommunikationsmarknadslagen eller televisions- och radioverksamhet enligt 7 § lagen om televisions- och radioverksamhet beviljas dock för högst 20 år åt gången.


Om sökanden har för avsikt att utöva koncessionsberoende televerksamhet enligt 4 § kommunikationsmarknadslagen eller koncessionsberoende televisions- eller radioverksamhet enligt 7 § lagen om televisions- och radioverksamhet, kan radiotillstånd eller radiofrekvensreservering inte beviljas, om sökanden inte har behövlig koncession.


12 §
Återkallande av radiotillstånd och radiofrekvensreservering

Kommunikationsverket får helt eller delvis återkalla radiotillstånd eller radiofrekvensreserveringar, om


6) en koncession enligt 4 § kommunikationsmarknadslagen upphör att gälla, eller om


3 kap.

Utsläppande på marknaden av radioanläggningar och teleterminalutrustningar

19 §
Import, försäljning, saluföring, demonstration och användning

Till Finland får importeras i försäljnings- eller överlåtelsesyfte eller i Finland hållas till salu, säljas eller överlåtas endast sådana radiosändare vilka uppfyller de väsentliga krav som anges i denna lag samt föreskrivs med stöd av den och vilka är försedda med nödvändiga märkningar och åtföljda av en upplysning om användningsändamålet och av en försäkran om överensstämmelse.

Till Finland får importeras i försäljnings- eller överlåtelsesyfte eller i Finland hållas till salu endast sådana radiomottagare vilka uppfyller de väsentliga krav som anges i denna lag samt föreskrivs med stöd av den och vilka är försedda med nödvändiga märkningar och åtföljda av en upplysning om användningsändamålet och av en försäkran om överensstämmelse.

Till Finland får importeras i försäljnings- eller överlåtelsesyfte eller i Finland hållas till salu, säljas eller överlåtas endast sådan teleterminalutrustning som uppfyller de väsentliga krav som anges i denna lag samt föreskrivs med stöd av den och som är försedd med nödvändiga märkningar och åtföljd av en upplysning om användningsändamålet och av en försäkran om överensstämmelse.

Också andra radioanläggningar eller teleterminalutrustningar avsedda att släppas ut på marknaden i Finland än de som nämns i 1―3 mom. får ställas till påseende, om det genom en tydlig märkning klart anges att anläggningen eller utrustningen inte kan släppas ut på marknaden förrän det har säkerställts att den uppfyller de väsentliga kraven enligt 20 §.

En radiosändare får inte användas för radiokommunikation om det inte säkerställts att den uppfyller kraven enligt 20 eller 24 §. En radiosändare får dock användas för radiokommunikation, om rätten att använda den har godkänts på det sätt som avses i 7 § 4 mom. eller om Kommunikationsverket har beviljat ett radiotillstånd som avses i 7 § 1 mom. för innehav och användning av radiosändaren för forskning och utveckling som gäller radioanläggningar.

20 §
Väsentliga krav

En radioanläggning och teleterminalutrustning skall uppfylla följande väsentliga krav:

1) krav som gäller skydd av människors hälsa och säkerhet, inbegripet elsäkerhetskraven så som särskilt bestäms om dem, utan tillämpning av spänningsgränserna,

2) skyddskraven i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet, så som Kommunikationsverket bestämmer,

3) kravet på effektiv användning av radiofrekvenser och omloppsbaneresurser i syfte att undvika skadliga störningar.

Kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om sådana väsentliga särskilda krav på radioanläggningar och teleterminalutrustningar i fråga om vilka Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat ett beslut som förutsätter verkställighet.

21 §
Säkerställande av överensstämmelse

Att en radioanläggning och teleterminalutrustning överensstämmer med kraven skall påvisas genom

1) intern produktionskontroll,

2) intern produktionskontroll som omfattar särskild provning av radioanläggningar och teleterminalutrustning,

3) intern produktionskontroll som omfattar särskild provning av radioanläggningar och teleterminalutrustning och utlåtande av ett bedömningsorgan som avses i 41 §,

3 a) intern produktionskontroll som innehåller ett utlåtande av ett bedömningsorgan som avses i 41 §, eller genom

4) fullständig kvalitetssäkring.

Om tillverkaren av en radiosändare har tillämpat de harmoniserade standarder som avses i 4 § 8 punkten, skall radiosändarens överensstämmelse påvisas genom bedömningsförfarandet enligt 1 mom. 2, 3 eller 4 punkten.

Om tillverkaren av en radiosändare inte har tillämpat de harmoniserade standarder som avses i 4 § 8 punkten eller har tillämpat dem bara delvis, skall radiosändarens överensstämmelse påvisas genom bedömningsförfarandet enligt 1 mom. 3 eller 4 punkten.

Att en radiomottagare och mottagarenheterna i en radioanläggning stämmer överens med kraven skall påvisas genom bedömningsförfarandet enligt 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten.

Att teleterminalutrustning stämmer överens med kraven skall påvisas genom bedömningsförfarandet enligt 1 mom. 1, 3 a- eller 4 punkten.

Vid varje förfarande som avses i 1 mom. skall tillverkaren av en radioanläggning eller teleterminalutrustning säkerställa att anläggningen eller utrustningen uppfyller de väsentliga kraven enligt 20 § samt upprätta ett dokument där det försäkras att anläggningen eller utrustningen uppfyller dessa krav (försäkran om överensstämmelse). Vid förfarandet enligt 1 mom. 2 punkten skall anläggningen eller utrustningen dessutom genomgå särskild provning. Vid förfarandet enligt 1 mom. 3 och 3 a-punkten skall därtill ett bedömningsorgan som avses i 41 § föreläggas dokumentation om den tekniska konstruktionen som bygger på resultaten från provningen och på det tekniska dokumentet om anläggningen eller utrustningen. Ett negativt utlåtande om dokumentationen om anläggningens eller utrustningens tekniska konstruktion hindrar inte tillverkaren att släppa ut anläggningen eller utrustningen på marknaden, om den uppfyller de väsentliga kraven enligt 20 §.

Vid förfarandet enligt 1 mom. 4 punkten skall tillverkaren vid planering, tillverkning och kontroll av produkter tillämpa ett kvalitetssystem som är godkänt av ett bedömningsorgan. För övervakningen skall tillverkaren ge bedömningsorganet nödvändiga uppgifter och tillåta kontroll av sina produktions-, kontroll-, provnings- och lagerlokaliteter. Om kvalitetssystemet inte längre uppfyller de krav som ställs på det med stöd av denna lag, kan bedömningsorganet återta sitt godkännande.

Dokumenten i anslutning till förfarandena för säkerställande av överensstämmelse skall upprättas på finska eller svenska eller på ett språk som godkänts av bedömningsorganet eller Kommunikationsverket. Tillverkaren skall hålla nämnda dokument tillgängliga för de nationella myndigheterna i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i minst tio år efter det att den sista radioanläggningen eller teleterminalutrustningen tillverkades.

Kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om förfarandet för säkerställande av överensstämmelse och de dokument som skall upprättas i samband med det.

22 §
Märkning och information

Tillverkaren av en radioanläggning eller teleterminalutrustning skall förse en i enlighet med 21 § säkerställd anläggning eller utrustning med en märkning så som Kommunikationsverket bestämmer.

Radioanläggningen eller teleterminalutrustningen skall åtföljas förutom av en försäkran om överensstämmelse också av uppgifter på finska och svenska om anläggningens eller utrustningens användningsändamål (meddelande om användningsändamål). Uppgifterna skall vara tydligt synliga på radioanläggningens försäljningsförpackning och i handboken och av dem skall framgå de Europeiska unionens medlemsstater eller geografiska områden där anläggningen avses bli använd. Av uppgifterna på teleterminalutrustning skall klart framgå till vilka anslutningar i allmänt kommunikationsnät den är avsedd att anslutas.

24 §
Krav som gäller särskilda radioanläggningar och teleterminalutrustningar

Vad som bestäms i 20―22 § gäller inte


5) radioanläggningar och teleterminalutrustning som enbart används för säkerställande av allmän säkerhet, statens säkerhet eller uppdagande, utredning eller förundersökning av brott.

Kommunikationsverket kan vid behov meddela föreskrifter om egenskaperna och den tekniska konstruktionen hos radioanläggningar och teleterminalutrustning enligt 1 mom. samt om förfarandet för säkerställande av anläggningarnas och utrustningens överensstämmelse och om märkningarna på dem.

26 §
Kommunikationsverkets uppgifter

Kommunikationsverket sköter frekvensförvaltningen. Utöver vad som annars bestäms i denna lag skall Kommunikationsverket


3) utreda orsakerna till störningar av radiokommunikationen samt till störningar som en radioanläggning eller teleterminalutrustning orsakar telenätet, radioanläggningar, teleterminalutrustningar eller elanläggningar,


27 §
Vissa andra myndigheters uppgifter

Polisen och gränsbevakningsväsendet övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att 15 § 1 mom. och 16 § 1 mom. iakttas. Tullmyndigheterna övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att bestämmelserna om import av radioanläggningar och teleterminalutrustning iakttas.

28 §
Uppgifter som skall lämnas till Kommunikationsverket

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess har Kommunikationsverket rätt att av radioanläggningens eller teleterminalutrustningens tillverkare, av den som ansvarar för utsläppandet på marknaden, av importören, av försäljaren och av bedömningsorganet få de uppgifter som behövs för övervakningen av att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

Den som håller radioanläggningar eller teleterminalutrustning till salu skall på begäran förse Kommunikationsverkets kontrollörer med information om den tekniska konstruktionen hos radioanläggningarna eller teleterminalutrustningen, säkerställandet av överensstämmelsen och överlåtelser.

Den som innehar eller äger en radioanläggning eller teleterminalutrustning är skyldig att ge Kommunikationsverket uppgifter om konstruktionen, användningen och placeringen av dessa och uppgifter som behövs vid indrivningen av avgifter.

29 §
Erhållande av uppgifter av tullmyndigheterna

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess har Kommunikationsverket rätt att av tullmyndigheterna erhålla uppgifter om namnet på den som importerar en radioanläggning eller teleterminalutrustning samt om antalet anläggningar eller utrustningar som importerats och om tidpunkten för importen.

31 §
Kontroll

Kommunikationsverkets kontrollörer har rätt att utföra kontroller för övervakningen av att denna lag samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs på en plats där det finns


2) en radioanläggning eller teleterminalutrustning som konstaterats eller som på sannolika grunder misstänks ha fungerat eller fungera i strid med bestämmelserna eller förorsaka störningar,


4) en radioanläggning eller teleterminalutrustning som saluförs eller som skall släppas ut på marknaden.

32 §
Undersökning av radioanläggningar och teleterminalutrustning

Om den radioanläggning eller teleterminalutrustning som har tagits för undersökning uppfyller kraven enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den och anläggningens eller utrustningens värde har sjunkit på grund av undersökningen, skall till ägaren på yrkande betalas en ersättning för anläggningen eller utrustningen som motsvarar det gängse priset.

Om en radioanläggning eller teleterminalutrustning på ett väsentligt sätt strider mot denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan Kommunikationsverket förplikta tillverkaren eller importören att ersätta undersökningskostnaderna och dra bort anläggningarna eller utrustningen från marknaden.

35 §
Handräckning

Om det finns vägande skäl att misstänka att ett brott som avses i 38 kap. 7 § strafflagen eller i 39 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i denna lag har begåtts på en plats som omfattas av hemfriden, får utan hinder av 5 kap. 1 § 1 mom. och 10 § 1 mom. tvångsmedelslagen (450/1987) husrannsakan och kroppsvisitation företas för eftersökning av lagstridiga radioanläggningar eller teleterminalutrustningar eller för utredning av brott.

39 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen


3) bryter mot bestämmelserna om import, försäljning, saluföring, överlåtelse eller ställande till påseende av en radioanläggning eller teleterminalutrustning eller mot ett förbud som utfärdats då en radioanläggning eller teleterminalutrustning tagits för undersökning, eller

4) bryter mot bestämmelserna om säkerställande av en radioanläggnings eller teleterminalutrustnings överensstämmelse eller om den förvaring av dokument som har samband med detta eller mot bestämmelserna om utsläppande på marknaden, märkning eller meddelande om användningsändamål,

skall för brott mot radiolagen dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.


41 §
Bedömningsorgan

Kommunikationsministeriet utser på ansökan ett eller flera bedömningsorgan. Bedömningsorganet har till uppgift att lämna utlåtanden om radioanläggningars och teleterminalutrustnings överensstämmelse, bestämma om särskilda radiotestsekvenser samt godkänna och övervaka kvalitetssäkringssystem för radioanläggningar och teleterminalutrustning. Bedömningsorganet kan utses för viss tid. I ansökan skall sökanden lägga fram de uppgifter som ministeriet har begärt och som behövs för handläggningen av ansökan.Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Utan hinder av 19 § 3 och 4 mom. får teleterminalutrustning som har släppts ut på marknaden enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft användas, saluföras, säljas och överlåtas också på något annat sätt, trots att den inte uppfyller kraven i denna lag eller i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

RP 112/2002
TrUB 26/2002
RSv 272/2002
Ramdirektiv 2002/21/EG; EGT nr L 108, Auktorisationsdirektiv 2002/20/EG; EGT nr L 108, Tillträdesdirektiv 2002/19/EG; EGT nr L 108, Direktiv om samhällsomfattande tjänster 2002/22/EG; EGT nr L 108

Helsingfors den 23 maj 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.