379/2003

Given i Helsingfors den 22 maj 2003

Statsrådets förordning om undervisningsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Uppgifter

Till undervisningsministeriets uppgifter hör

1) förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt övrig allmänbildande utbildning,

2) grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning,

3) vuxenutbildning och fritt bildningsarbete,

4) universitetsundervisning,

5) yrkeshögskoleundervisning,

6) vetenskaplig forskning,

7) ärenden som gäller språkexamina och auktoriserade translatorer,

8) konst samt statsgaranti för konstutställningar,

9) mediekultur, kulturarvet samt kulturväsendet i övrigt,

10) idrott,

11) ungdomsarbete,

12) arkivväsendet,

13) museiväsendet,

14) det allmänna biblioteksväsendet,

15) förebyggande av rasism samt främjande av goda etniska relationer i medborgarverksamhet och i skolorna,

16) ärenden som gäller evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och andra religionssamfund samt andra religionsfrihetsärenden och det allmänna ordnandet av begravningsväsendet,

17) studiestöd,

18) upphovsrätt,

19) ärenden som gäller statsandel och understöd för undervisnings- och kulturverksamhet.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, organ och sammanslutningar som hör till undervisningsministeriets ansvarsområde

Till undervisningsministeriets ansvarsområde hör

universiteten och övningsskolorna vid dem,

yrkeshögskolorna,

utbildningsstyrelsen och de statliga läroanstalter som hör till dess verksamhetsområde,

studentexamensnämnden,

centret för internationellt personutbyte,

besvärsnämnden för studiestöd,

Finlands Akademi,

forskningscentralen för de inhemska språken,

Institutet för Ryssland och Östeuropa,

arkivverket,

Depåbiblioteket,

centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna,

biblioteket för synskadade,

museiverket,

Statens konstmuseum,

förvaltningsnämnden för Sveaborg,

Finlands filmarkiv,

Statens filmgranskningsbyrå,

statens filmnämnd,

ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse,

rådet för utbildningsutvärdering,

rådet för utvärdering av högskolorna,

Oy Veikkaus Ab,

CSC-Tieteellinen Laskenta Oy.

3 §
Organisation

Vid ministeriet finns en utbildnings- och forskningspolitisk avdelning samt en kultur-, idrotts- och ungdomspolitisk avdelning. Avdelningarna kan ha enheter.

Dessutom finns vid ministeriet verksamhetsenheter utanför avdelningarna, nämligen förvaltningsenheten, ekonomienheten, dataenheten, internationella sekretariatet och kommunikationsenheten.

4 §
Arbetsordning

I arbetsordningen bestäms om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, ledningen av ministeriet och om ledningsgrupperna, avdelningarnas och de andra verksamhetsenheternas ansvarsområden, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som skall avgöra ett ärende.

I fråga om den interna organisationen och arbetsfördelningen inom en avdelning eller annan verksamhetsenhet bestäms närmare i arbetsordningen eller vid behov i ministeriets interna bestämmelser som utfärdas av chefen för avdelningen eller verksamhetsenheten.

5 §
Personal

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chefen för en verksamhetsenhet är överdirektör, förvaltningsdirektör, ekonomichef, direktör, planeringschef eller en tjänsteman som i arbetsordningen eller annars av ministern förordnats till uppgiften.

Vid ministeriet finns dessutom andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Ministern beslutar om vid vilken avdelning eller annan verksamhetsenhet tjänster, tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande skall placeras. Vid ministeriet kan finnas tjänster, tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande som inte är placerade vid någon avdelning eller verksamhetsenhet.

Den tjänsteman som förordnats till chef för internationella sekretariatet har titeln direktör för internationella ärenden.

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är utöver vad som bestäms i 43 § reglementet för statsrådet

1) för kanslichefen högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och med förvaltning samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för överdirektörerna, förvaltningsdirektören, ekonomichefen och tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för direktörerna, planeringschefen och tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen, vilken för ett regeringsråd skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga, om inte bestämmelserna i 2 punkten skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning,

4) för högskoleråden, kulturråden, de konsultativa tjänstemännen, undervisningsråden, byggnadsråden och revisionsråden högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, om inte bestämmelserna i 2 eller 3 punkten skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning,

5) för lagstiftningsråden juris kandidatexamen samt sådan förmåga att forska och planera som behövs vid lagberedning,

6) för en annan sådan tjänsteman som fungerar som föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde eller på vars uppgifter ställs motsvarande krav, högskoleexamen.

Av regeringsråden fordras, utöver vad som bestäms i 43 § reglementet för statsrådet, i praktiken visad ledarförmåga.

7 §
Utnämning och anställning av personal

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen finns i grundlagen. Bestämmelser om de tjänstemän som utnämns av statsrådet finns i reglementet för statsrådet. Planeringschefen utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän och personalen i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.

8 §
Förbehållande av beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 37 § reglementet för statsrådet kan en chef för en verksamhetsenhet i enstaka fall förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som annars skulle ankomma på en underlydande.

9 §
Avgörande utan föredragning

De tjänstemän som ministern förordnar kan, med avvikelse från vad som bestäms i 38 § reglementet för statsrådet om avgörande utan föredragning, inom ramen för planen för användningen av fastighetsförvaltningsmedel utan föredragning avgöra ärenden som gäller utnyttjande av den rätt att föra talan som ministeriet har i egenskap av ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet samt ärenden som gäller ingående av avtal och uppgörande av beställningar, om kostnaderna uppgår till högst 100 000 euro.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 14 februari 1997 om undervisningsministeriet (162/1997) jämte ändringar.

I utnämningsärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet tillämpas behörighetsvillkoren i den upphävda förordningen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Kanslichef
Markku Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.