328/2003

Given i Helsingfors den 24 april 2003

Statsrådets förordning om ändring av 29 § förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 29 §,

sådan den lyder i förordning (251/2003) som följer:

29 §
Inkomster som inte beaktas

Såsom inkomster enligt 27 § skall inte beaktas barnbidrag, vårdbidrag för barn, barnförhöjning enligt folkpensionslagen (347/1956), bostadsbidrag, handikappbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/1991), ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990), stipendier som betalas på grund av studier och inte heller andra motsvarande understöd eller ersättningar för kostnaderna för familjevård eller stöd för hemvård av barn.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Avgifterna för de i 3 § förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården avsedda tjänster som givits i april 2003 skall ändras senast den 1 september 2003 så att de är i överensstämmelse med 29 § i den förordning som gäller innan denna förordning träder i kraft.

Avgifterna för de i 2 mom. avsedda tjänster som ges efter det att denna förordning har trätt i kraft skall bestämmas senast den 1 september 2003 så att de är i överensstämmelse med denna förordning.

Helsingfors den 24 april 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Riitta Kuusisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.